MÓWIMY NIE WYCINCE DRZEW PRZY TORACH W ŚCISŁYM CENTRUM BIELSKA-BIAŁEJ

Do Prezydenta Miasta Bielsko-Biała

Pana Jarosława Klimaszewskiego

 

Zwracamy się z apelem o pilne podjęcie działań w związku z planowaną przez zarządcę torowiska tj. przedsiębiorstwo PKP PLK S.A. wycinką drzew wzdłuż linii kolejowej 139 przebiegającej przez ścisłe centrum miasta Bielsko-Biała na odcinkach: Dworzec PKP Bielsko-Biała Główny do tunelu przy hotelu Prezydent oraz na odcinku od tunelu przy Teatrze Polskim do ul. Sempołowskiej. Jednocześnie wyrażamy swój sprzeciw wobec planów wycinki.

 

Według PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu oraz Sekcji Eksploatacji Bielsko-Biała drzewa znajdujące się w torowisku linii 139 zostaną usunięte do końca 2019, najpóźniej do I kwartału 2020 w oparciu o ustawę o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej. Przepisy te określają, że drzewa nie mogą rosnąć w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru.

 

Nie można dopuścić do wycięcia drzew w ścisłym centrum miasta, stanowią one barierę przed hałasem (problem wszystkich mieszkańców kamienic sąsiadujących z torowiskiem). Są niezwykle cenne w architekturze krajobrazu naszego miasta, tworzą zieloną infrastrukturę i jedyną taką wyspę zieleni w tej części miasta.

 

Zwracamy uwagę na fakt, że rosnący zasób wiedzy o przyrodniczych i poza przyrodniczych walorach zadrzewień i drzew w miastach nie ma praktycznie żadnego przełożenia na działania podejmowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, o czym chyba najlepiej świadczy skala wycinek drzew, jaka miała miejsce w naszym mieście w ciągu ostatnich lat. Bielsko-Biała od lat betonowieje, jest wyjaławiane z obszarów zielonych, a mieszkańcy pozbawiani są podstawowych potrzeb społecznych i zapewnienia im wysokiej jakości życia poprzez dbanie o rozbudowywanie zielonej infrastruktury miasta.

 

Drzewa postrzegane są jako przeszkoda w zagospodarowaniu i użytkowaniu danego terenu oraz źródło uciążliwości w jego utrzymaniu lub zagrożenie dla otoczenia w przestrzeni publicznej.

 

Przy podejmowaniu strategicznych decyzji w rozwoju miasta Bielsko-Biała kosztem drzewostanu nie są uwzględniane najważniejsze funkcje drzew tj.: pochłanianie dwutlenku węgla, produkcja tlenu oraz retencja wody, a potrzeby mieszkańców w tym zakresie są ignorowane.

 

Drzewa są niezbędne w otoczeniu człowieka bowiem usuwają zanieczyszczenia, dają cień, regulują mikroklimat (wpływają na temperaturę i wilgotność powietrza), poprawiają retencję wody, stanowią barierę dla hałasu, wpływają na samopoczucie (poprzez współtworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji). 

 

Oczekujemy od Pana Prezydenta następujących działań mających na celu zachowanie istniejącego drzewostanu wzdłuż linii kolejowej 139:

 

1) w przypadku wpłynięcia wniosku zarządcy torowiska PKP PLK S.A. o zezwolenie na wycinkę, zastosowanie odstępstwa od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, tak żeby zachować drzewa rosnące bliżej niż 15 metrów od osi skrajnego toru zgodnie z art. 57a ustawy o transporcie kolejowym.

Mówi on, że:

Art. 57a.1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu.
Art. 57a.2. Zgody na odstępstwo, o którym mowa w ust. 1, udziela starosta w drodze postanowienia, po uzgodnieniu właściwego zarządcy, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

2) podjęcia rozmów z zarządzającym linią kolejową, dokonania przez Urząd Miejski przeglądu drzewostanu, oceny drzew przez wykwalifikowanego dendrologa i ewentualnego usunięcia tylko tych drzew, które stwarzają realne zagrożenie potwierdzone ekspertyzą dendrologiczną

3) przejęcia odpowiedzialności za drzewostan i zobowiązania się do dokonywania cyklicznych przeglądów oraz bieżącej pielęgnacj

PLAKAT_PETYCJI.png


Bielszczanie dla Drzew    Skontaktuj się z autorem petycji