Sprzeciw budowie hal w Lędzinach, które mają powstać pomiędzy ul. Zawiszy Czarnego, a ul. Ratusz.

Mieszkańcy i mieszkanki miasta Lędziny proszą o poparcie petycji stanowiącej protest przeciwko budowie hal i tworzeniu terenów inwestycyjnych w rejonie pomiędzy ul. Łukasińskiego, ul. Ratusz oraz ul. Zawiszy Czarnego. Planowane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane na terenach torfowisk i trzcinowisk, będących siedliskiem wielu gatunków zwierząt i roślin – w tym objętych ochroną ścisłą.

mapka2.jpg

Zwracamy się z apelem do Pani Burmistrz Miasta Lędziny, Krystyny Wróbel,
o porzucenie planów budowy hal przeładunkowych i rozszerzaniu terenów inwestycyjnych na wyżej wzmiankowanym obszarze, który bezpośrednio graniczy z naszymi domami, a także obecnie jest dla nas szczególnie ważnym miejscem wypoczynku i rekreacji oraz kontaktu z naturą. Już teraz, poprzez obecność wcześniej wybudowanych hal, nasze życie staje się udręką ze względu na wzmożony i niebezpieczny ruch samochodów ciężarowych po ul. Zawiszy Czarnego, który odbywa się tam mimo zakazu!

Budowa kolejnych hal, jak również poszerzanie obszarów inwestycyjnych o te tereny, będzie miała wiele negatywnych skutków środowiskowych i społecznych. Inwestycja ta budzi nasz stanowczy sprzeciw z powodów:
– wzmożonego ruchu drogowego i spowodowany tym hałas oraz zanieczyszczenie powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów
– rażącego spadku bezpieczeństwa na drogach w sąsiedztwie naszych posesji
– nadmiernego oświetlenia terenów przyległych, które jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców i mieszkanek
– skokowego spadku wartości naszych nieruchomości
– przewidywanych zaburzeń w gospodarce wodnej, niosących zagrożenie lokalnymi podtopieniami w okresach zwiększonych opadów deszczu
Lokalizacja tego przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie naszym domów będzie dla nas udręką, zburzy nasz spokój i poczucie bezpieczeństwa.

IMG_20230112_1856592.jpg

Ponadto budowa ta zniszczy bezpowrotnie liczne walory krajobrazowe i przyrodnicze tych obszarów. Projektowana inwestycja przebiegać będzie w większości przez tereny torfowisk i trzcinowisk, stanowiące cenny walor przyrodniczy oraz pełniące funkcję korytarzy ekologicznych. Fragmentaryzacja bardzo negatywnie wpłynie na występujące tu gatunki, izolując ich populacje. Hale, które mają tu powstać, bezpowrotnie zniszczą znajdujące się tu siedliska przyrodnicze występujące w tym obszarze Lędzin. Przedsięwzięcie to jest zagrożeniem dla wielu gatunków zwierząt, w tym chronionych ochroną ścisłą ptaków wodno - błotnych oraz również podlegających ochronie prawnej gadów i płazów. Na łąkach tych żerują bociany oraz czaple, na terenie tym żyją ponadto liczne płazy oraz gryzonie. Siedliska zawodnione są kluczowe w skali naszego kraju, który obecnie zmaga się z wykładniczo postępującym pustynnieniem. Dodatkowo planowane hale mogą być zagrożeniem dla pobliskiej rzeki Przyrwy, której grozi zanieczyszczenie z ich strony. W końcu, miejsce to jest terenem rekreacyjnym dla mieszkańców i mieszkanek całego miasta, którzy ochoczo odbywają tu spacery czy przejażdżki rowerowe. Prawo do kontaktu ze środowiskiem naturalnym jest prawem każdego człowieka, żądamy poszanowania tego prawa! Prosimy o wsparcie. Możliwość zniszczenia tego terenu, który jak wskazano powyżej, pełni różnorakie funkcje środowiskowe i społeczne, jest dla nas niewyobrażalna.

 

 

IMG_20221030_152040.jpgIMG_20221030_151918.jpg

 


Sylwia Sabina Bureś    Skontaktuj się z autorem petycji