"NIE" dla rozbudowy bazy MPO przy ul. Tatarskiej!

Zielone światło władz dla rozbudowy bazy MPO przy ul. Tatarskiej. Stowarzyszenie Plac Niemena protestuje i składa uwagi do mpzp rejonu ulicy Burakowskiej.

Podpisz petycję online do 12 lipca 2018r.

Nasze uwagi z dnia 17.01.2018r. (wraz z podpisami mieszkańców) o zakazie rozbudowy bazy MPO zostały ODRZUCONE.
 
Uwagi MPO z dnia 18.01.2018r. o dopuszczeniu rozbudowy bazy zostały uwzględnione.
 
Co to oznacza?
 
Władze Miasta i MPO (spółka miejska) torują sobie drogę do rozbudowy bazy oraz instalacji do magazynowania i przeładunku odpadów. Wszyscy wiemy jak to "pachnie".
 
Co dalej?
 
Składamy uwagi po raz kolejny. Ty też powinieneś. Mamy czas do 12 lipca 2018r.
 
Stowarzyszenie Plac Niemena wnosi o umieszczenie w jednostce terenowej B (B1.2U i B1.3U) mpzp rejonu ulicy Burakowskiej, zapisów o:
 
1. Dopuszczeniu funkcjonowania bazy MPO tylko jako bazy logistycznej w zieleni, z garażami do parkowania samochodów MPO, serwisem mechanicznym, myjnią i zapleczem biurowym.
 
2. Zakazie rozbudowy bazy MPO.
 
Jest to teren śródmiejski, z liczną zabudową mieszkaniową, z historyczną ul. Powązkowską, zabytkowym cmentarzem, ruchem turystycznym, uroczystościami rangi państwowej, wizytami tzw. VIP-ów i mediów. Najbliższe budynki wielorodzinne zlokalizowane są w odległości 80 metrów od terenu bazy. W okolicy mieszka ok 10 tysięcy osób. Działalność bazy MPO już teraz jest uciążliwa dla otoczenia - hałas i smród rozkładających się śmieci. Mieszkańcy nie raz zgłaszali już skargi na uciążliwości do władz MPO, innych służb miejskich czy nawet mediów.
 
3. Zakazie powiększania terenu bazy MPO.
 
Wyłożony mpzp rejonu Burakowska zakłada uporządkowanie okolicy ul. Powązkowskiej i przeniesienie usług okołocmentarnych. Najlepszym miejscem na przeniesienie tych usług jest teren B. Powiększając teren cmentarza tatarskiego i bazy MPO zabraknie miejsca na przeniesienie usług okołocmentarnych.
 
4. Zakazie składowania odpadów.
 
Jest to teren śródmiejski, z liczną zabudową mieszkaniową, z historyczną ul. Powązkowską, zabytkowym cmentarzem, ruchem turystycznym, uroczystościami rangi państwowej, wizytami tzw. VIP-ów i mediów. Najbliższe budynki wielorodzinne zlokalizowane są w odległości 80 metrów od terenu bazy. W okolicy mieszka ok 10 tysięcy osób. Działalność bazy MPO już teraz jest uciążliwa dla otoczenia - hałas i smród rozkładających się śmieci. Mieszkańcy nie raz zgłaszali już skargi na uciążliwości do władz MPO, innych służb miejskich czy nawet mediów.
 
5. Zakazie magazynowania odpadów.
 
Jest to teren śródmiejski, z liczną zabudową mieszkaniową, z historyczną ul. Powązkowską, zabytkowym cmentarzem, ruchem turystycznym, uroczystościami rangi państwowej, wizytami tzw. VIP-ów i mediów. Najbliższe budynki wielorodzinne zlokalizowane są w odległości 80 metrów od terenu bazy. W okolicy mieszka ok 10 tysięcy osób. Działalność bazy MPO i nawet kilkudniowe magazynowanie gnijących odpadów jest uciążliwe dla otoczenia - hałas i smród rozkładających się śmieci rozchodzą się po okolicy. Mieszkańcy nie raz zgłaszali już skargi na uciążliwości do władz MPO, innych służb miejskich czy nawet mediów.
 
6. Zakazie sortowania odpadów.
 
Jest to teren śródmiejski, z liczną zabudową mieszkaniową, z historyczną ul. Powązkowską, zabytkowym cmentarzem, ruchem turystycznym, uroczystościami rangi państwowej, wizytami tzw. VIP-ów i mediów. Najbliższe budynki wielorodzinne zlokalizowane są w odległości 80 metrów od terenu bazy. W okolicy mieszka ok 10 tysięcy osób. Działalność bazy MPO i sortowanie gnijących odpadów jest uciążliwe dla otoczenia - hałas i smród rozkładających się śmieci. Mieszkańcy nie raz zgłaszali już skargi na uciążliwości do władz MPO, innych służb miejskich czy nawet mediów.
 
7. Zakazie przeładunku odpadów.
 
Jest to teren śródmiejski, z liczną zabudową mieszkaniową, z historyczną ul. Powązkowską, zabytkowym cmentarzem, ruchem turystycznym, uroczystościami rangi państwowej, wizytami tzw. VIP-ów i mediów. Najbliższe budynki wielorodzinne zlokalizowane są w odległości 80 metrów od terenu bazy. W okolicy mieszka ok 10 tysięcy osób. Działalność bazy MPO i przeładunek gnijących odpadów jest uciążliwy dla otoczenia - hałas i smród rozkładających się śmieci rozchodzą się po okolicy. Mieszkańcy nie raz zgłaszali już skargi na uciążliwości do władz MPO, innych służb miejskich czy nawet mediów.
 
8. Zakazie transportu odpadów.

Szczególnie w upalne dni śmieci zalegające na samochodach ciężarowych rozkładają się a fetor rozchodzi się po okolicy, w której mieszka kilka tysięcy mieszkańców i odbywa się ruch turystyczny wokół zabytkowego cmentarza.

9. Zakazie lokalizowania punktów zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, punktów skupu złomu.
 
Na terenie śródmiejskim, w zabytkowej części miasta, z ruchem turystycznym,  należy unikać tego typu punktów.
 
10. Zakazie lokalizowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców.
 
Na terenie śródmiejskim, w zabytkowej części miasta, z ruchem turystycznym, należy unikać tego typu punktów.
 
12. Zakazie realizacji zewnętrznych miejsc postojowych i placów parkingowych dla samochodów ciężarowych "śmieciarek".
 
13. Udziale powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 40% na całym terenie B.
 
Teren oznaczony literą B położony jest w korytarzu wymiany powietrza Warszawy. Pełni bardzo ważną rolę w walce ze smogiem. Zieleń i powierzchnia biologicznie czynna generuje  lokalną cyrkulację powietrza dzięki różnicy w nagrzewaniu się powierzchni sztucznych i pokrytych roślinnością, co łagodzi warunki termiczne i ułatwia wymianę powietrza w Mieście.
 
15 grudnia 2016 Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVIII/973/2016 przyjęła "Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r." (POŚ). Jest to dokument planowania strategicznego i podstawowy dokument zarządzania Miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki prowadzonej przez Miasto i określa wynikające z nich działania. Program jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Z punktu widzenia tworzenia racjonalnej polityki publicznej, zapisy mpzp rejonu ulicy Burakowskiej nie mogą być sprzeczne z postanowieniami POŚ.
 
"Strategia rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku. " (uchwała Nr LXII/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r.) w celu operacyjnym 5.1 "Uporządkowanie struktury przestrzennej miasta z wyłączeniem spod zabudowy terenów zieleni tworzących układ przyrodniczy" również o tym wspomina.
 
Oba dokumenty wskazują na konieczność zachowania ciągłości struktury przyrodniczej Miasta, zachowania połączeń ekologicznych oraz zachowania systemu przewietrzania Miasta.
 
Władze Miasta Warszawa, w tym Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy są zobligowane aby uwzględnić zapisy POŚ w ustaleniach mpzp rejonu ulicy Burakowskiej, w jednostce terenowej B. Tym samym chronić mieszkańców Warszawy przed smogiem.
 
14. Maksymalnej wysokości i długości budynków.
 
15. Nasadzeniu szerokich, zwartych  szpalerów drzew po obwodzie terenu bazy MPO. Drzewa będą tworzyły powierzchnię biologicznie czynną w korytarzu wymiany powietrza. Będą naturalną zaporą dla rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów i hałasu generowanych przez działanie bazy MPO. Dodatkowo poprawią estetykę okolicy jako terenu śródmiejskiego, z historyczną ul. Powązkowską, zabytkowym cmentarzem, ruchem turystycznym, uroczystościami rangi państwowej, wizytami tzw. VIP-ów i mediów.
 
16. Wydzieleniu parkingu w zieleni - dla gości odwiedzających zabytkowy cmentarz powązkowski, dla wycieczek autokarowych, konduktów żałobnych, służb utrzymania i zaopatrzenia cmentarza, tzw. VIP-ów podczas uroczystości państwowych, mediów. Parking mógłby również posłużyć jako miejsce przycmentarnego handlu np. zniczami, wiązankami w okolicy 1 listopada. Wyłożony mpzp rejonu Burakowska zakłada likwidację wielu miejsc parkingowych w ciągu ul. Powązkowskiej ale nie przewiduje nowych w innej części. Teren B jest najlepszym miejscem na usytuowanie niezbędnego parkingu, w szczególności dla pojazdów większych rozmiarów.
 
17. Przeznaczeniu podstawowym terenu B  (paragraf 4, ust 9) - usługi z zakresu:
 
a) rzemiosła, kamieniarstwa
b) zakładów pogrzebowych i usług komunalnych
c) bazy logistycznej w zieleni, z garażami do parkowania samochodów MPO, serwisem mechanicznym, myjnią i zapleczem biurowym.
d) biura i administracja publiczna
 
Wykreślenia wymaga zapis "istniejących baz transportowych, technicznych, magazynowych i przeładunkowych". Należy wykluczyć  magazynowanie, przeładunek i transport odpadów.
 
18. Przeznaczeniu dopuszczalnym terenu B  (paragraf 4, ust 9): biura, usługi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, administracji publicznej, poczty i telekomunikacji, obsługi finansowej, myjni samochodowych, zajezdni komunikacji publicznej. Nie należy ograniczać udziału funkcji dopuszczalnych w powierzchni użytkowej budynków czy terenu.

Stowarzyszenie Plac Niemena    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook