NIE DLA AOW PRZEZ CHOJNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

 Jeziorka-pod-Prażmowem-1.jpg

Petycja do zarządu spółki CPK, GDDKiA, GDOŚ, RDOŚ WARSZAWA oraz pełnomocnika rządu ds. CPK, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury oraz posłów na sejm RP.

Stanowiąca protest przeciwko wariantowi poprowadzenia Autostradowej Obwodnicy Warszawy przez Chojnowski Park Krajobrazowy

Wyrażamy stanowczy protest wobec proponowanemu przez Państwo wariantowi poprowadzenia drogi AOW przez teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Dla nas mieszkańców okolicznych terenów, jak i mieszkańców całej Polski, rozwiązanie nie do przyjęcia z wielu powodów. Cennym walorem tego parku krajobrazowego są duże kompleksy leśne oraz niewielkie połacie terenów otwartych - pól oraz łąk, będące korytarzami ekologicznymi, których fragmentacja bardzo negatywnie wpłynęłaby na występujące w tym rejonie gatunki zwierząt, izolując ich populacje. Działania związane z budową drogi przez ten obszar wpłynęłyby negatywnie na środowisko, wymagające szczególnej ochrony przed hałasem, zanieczyszczeniami, światłem. Poprowadzenie drogi ekspresowej przez teren Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny sprawiłoby, że obszary, które dotychczas miały zapewnioną ciszę, brak zindustralizowania, ograniczone zanieczyszczenie i ingerencję człowieka, utracą swój naturalny charakter. Konsekwencją omawianego wariantu byłaby wycinka licznych drzew, zniszczenie wielu siedlisk ptaków, całych ekosystemów, co mogłoby wpłynąć na bioróżnorodność tego obszaru. Chojnowskie lasy są ostoją wielu gatunków zwierząt, rzadkich roślin, są to niezwykle cenne obszary przyrodnicze. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wariantu autostrady znajdują się stanowiska florystyczne i florystyczno-faunistyczne licznych roślin chronionych i rzadkich.

Przerwaniu ulegną naturalne ciągi tras przemieszczania się dzikich zwierząt, w efekcie dojdzie do tworzenia przyrodniczych struktur wyspowych, co doprowadzi do izolacji, a w dłuższym czasie – może prowadzić do osłabienia, czy nawet wyginięcia niektórych gatunków. Problem ten jest wyjątkowo dotkliwy w pobliżu aglomeracji warszawskiej, gdzie gęstość sieci istniejących tras komunikacyjnych jest już bardzo duża. Budowa nowych dróg powinna więc w jak najmniejszym stopniu stwarzać takie bariery, zwłaszcza w obszarze terenów przyrodniczych prawnie chronionych.

Rola lasów w walce ze zmianami klimatu jest ogromna, bo właśnie leśne ekosystemy są pochłaniaczami gazów cieplarnianych, chronią nas przed powodziami i suszami. Lasy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną są lasami średniowiekowymi i lasami odnowionymi w normalnym trybie gospodarczym. Są to cenne obszary służące okolicznym społecznościom do popularyzacji wiedzy przyrodniczej, kultury, historii, a także idealne miejsce do uświadamiania społeczeństwu roli lasów dla lokalnego środowiska oraz walki z globalnym ociepleniem. Lasy te są także atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Nieracjonalna gospodarka tym terenem, jaką byłoby przeprowadzenie autostrady i fragmentacja parku, stanowi zagrożenie zarówno dla leśnych ekosystemów, dla różnorodności biologicznej, ale także stanowiłoby wielką stratę dla społeczeństwa, które straciłoby znaczącą część drzew filtrujących obecnie zanieczyszczenia powietrza, zatrzymujących wodę. Teren rekreacyjny i atrakcyjny turystycznie, jakim jest Chojnowski Park Krajobrazowy, w okolicach planowanej trasy AOW straciłby znacząco na swojej atrakcyjności, gdyż cenne walory jakimi są cisza, czyste powietrze, brak zanieczyszczenia światłem zostałyby mu odebrane.

Chojnowski Park Krajobrazowy jest jednym z terenów będących zielonymi płucami Warszawy. Nie pozwolimy go fragmentować, niszczyć, zanieczyszczać, zubażać. Są to cenne przyrodniczo tereny, których ochrona powinna być podstawowym priorytetem. Dlatego wariantowi przechodzącemu przez Chojnowski Park Krajobrazowy mówimy stanowczo „NIE”.

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw

 


Alarm dla Klimatu - Piaseczno    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Alarm dla Klimatu - Piaseczno do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...