NIE dla zadymionych Ustrzyk Dolnych

Petycja i protest w sprawie planowanego uruchomienia fabryki węgla drzewnego i wytwórni mas bitumicznych  w Ustrzykach Dolnych  

2017_01_15_15_13_30.JPG

My, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Ustrzyki Dolne oraz inni ludzie zatroskani o stan środowiska w Bieszczadach, zwracamy się do Państwa Radnych i Pana Burmistrza o niezwłoczne uchwalenie dla naszej gminy prawa miejscowego, które trwale zabezpieczy mieszkańców i turystów przed lokalizacją na jej terenie inwestycji zanieczyszczających środowisko, przez emisje szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby a także będących źródłem hałasu i innych uciążliwości. W związku z powyższym domagamy się wykonania i zatwierdzenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” dla części miasta i gminy Ustrzyki Dolne,  wytypowanych do lokowania inwestycji przemysłowych i przeznaczonych do rozwoju funkcji rekreacyjno-zdrowotnych, sportowych i kulturowych. Uzupełnień wymagać też będzie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Dla terenów  przeznaczonych na cele przemysłowe należy uchwalić szczegółowe warunki zagospodarowania oraz wskaźniki oddziaływania na środowisko, zdrowie mieszkańców i rekreacyjno-sportowy rozwój gminy.

Uważamy, że jest wiele możliwości takich inwestycji przemysłowych, które będą bezpieczne dla zdrowia mieszkańców i stanu środowiska. Np. bezpiecznym sposobem zagospodarowania terenu po dawnym kombinacie, byłaby duża farma fotowoltaiczna produkująca energię elektryczną lub farma kolektorów słonecznych do ogrzewania wody sprzężona z Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej zaopatrującym miasto.

Jako mieszkańcy apelujemy do Państwa Radnych i Pana Burmistrza o solidarne współdziałanie dla dobra społeczeństwa, które zdecydowanie opowiada się za rozwojem naszej gminy w kierunku regionu o dużym znaczeniu dla rekreacji i rehabilitacji oraz turystyki i sportów. Wynika to między innymi z wyników ankiety online prowadzonej przez urząd gminy dotyczącej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Ustrzyki Dolne. Naturalny potencjał miasta i gminy może zostać bezpowrotnie zniszczony przez lokowanie tu uciążliwych inwestycji przemysłowych.

Dlatego my, niżej podpisani mieszkańcy, stanowczo protestujemy przeciwko planom utworzenia na terenie Ustrzyk Dolnych fabryki węgla drzewnego Gryfskand oraz równie szkodliwego zakładu produkcji mas bitumicznych. Zwracamy uwagę na następujące fakty: 

1)    W procesie suchej destylacji drewna, która jest jego rozkładem bez dostępu powietrza w retortach w temperaturze ok. 500o C powstają: węgiel drzewny (32 - 38 %); gaz drzewny (14 - 15%) – mieszanina tlenku węgla, wodoru, metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej; ocet drzewny (ok. 40%) zawierający 10% kwasu octowego i 2 – 4% metanolu; prasmoła – zawierająca kwasy żywiczne i krezot (ok. 10%) t.j.  mieszanina pochodnych fenolu (węglowodory aromatyczne) o silnie rakotwórczym działaniu

2)    Informacje inwestora o w pełni zhermetyzowanym procesie pirolizy i o tym, że z kominów wydobywać się będzie jedynie para wodna są nieprawdziwe. Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że w Gryfinie, efekcie spalania parogazów z pirolizy, roczna emisja w emitorze E-1 wyniesie około: 1900 kg pyłów, 330 kg dwutlenku siarki, 11 000 kg tlenków azotu, 2500 kg tlenku węgla. Emitowane będą też aceton, alkohol metylowy, aldehyd octowy i bardzo groźny dla zdrowia toluen. Są to dane tylko dla jednego z sześciu planowanych różnych emitorów.

3)    Technologia „Zakładu produkcyjnego węgla drzewnego Gryfskand w Ustrzykach Dolnych” opisana w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia,  oparta jest na ręcznym sterowaniu procesami, które nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu przed emisją do atmosfery, szkodliwych dla zdrowia mieszkańców i turystów, pyłów i związków gazowych. Np. przy spalaniu w piecu parogazów z pirolizy, dopływ powietrza ma być regulowany przepustnicą sterowaną ręcznie. Dlatego w Gryfinie, gdzie funkcjonuje podobny zakład, mieszkańcy od lat walczą o prawo do życia w nieskażonej atmosferze.

4)    W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wskaźniki emisji zaczerpnięto z pomiarów na tożsamej instalacji w Gryfinie, a ich rozprzestrzenianie się w Ustrzykach Dolnych i okolicy, przedstawiono w oparciu o warunki klimatyczne panujące w Lesku. Ukształtowanie terenu i przemieszczanie się mas powietrza w Ustrzykach, Równi i Ustjanowej są odmienne niż w Lesku. Specyfika tutejszego mikroklimatu sprawia, że w miejscu tym częste są zjawiska inwersji, co oznacza, że dymy zalegałyby na dnie zamieszkałych dolin. Zdecydowana przewaga południowo-zachodnich i południowych wiatrów (SSW i S) spowodowuje iż dym byłby tłoczony dokładnie w strefę zwartej zabudowy Ustrzyk i Równi.

5)    Oddzielnej analizy wymaga też niepokojąca mieszkańców propozycja budowy wytwórni mas bitumicznych.

6)    Lokalizację wspomnianych zakładów proponuje się w gminie, która za swą strategię przyjęła rozwój sportu, rekreacji i turystyki, stanowiąc w tym względzie „zimową stolicę Podkarpacia” (wyciągi narciarskie, lodowiska, trasy biegowe). Wypał węgla stałby się przyczyną upadku dotychczasowej koncepcji powiatu bieszczadzkiego, godząc w podstawę funkcjonowania tutejszej turystyki. Warto też dodać, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej fabryki mieszczą się dwie szkoły, osiedla mieszkaniowe i stadion sportów zimowych (kilkaset metrów dalej położone są najlepsze na Podkarpaciu trasy narciarskie, posiadające homologację FIS). Ponadto inwestycja stoi w sprzeczności z oczekiwaniami mieszkańców nowego osiedla w Ustjanowej na Zabłociu i w Równi, którym wydano pozwolenia na budowę bez informowania ich, że będą mieszkali w pobliżu tak dużego emitora szkodliwego dymu i hałasu.

7)    Nie należy przeceniać znaczenia proponowanych przez inwestora 60 miejsc pracy ponieważ najczęściej będzie to praca w szkodliwych warunkach. Np. w Karcie Informacyjnej czytamy” – „Aby uniknąć samozapłonów węgla w wózkach, węgiel przestawia się z chłodników na wywrotnicę i wysypuje się na sortownik. Po wysypaniu na transporterze oddzielane są niedopały, które podawane są do wózka.” Dokonujący ręcznego sortowania niedopałów pracownicy będą narażeni na wdychanie szkodliwych oparów.

8)    Hałas związany z kruszarnią drewna (również w nocy), a także z jego transportem i rozładunkiem stanie się prawdziwym koszmarem dla mieszkańców pobliskich osiedli. Na drogach prowadzących do zakładu nastąpiłby też wzrost ruchu ciężkich (ok. 40 ton), szerokich i bardzo długich (blisko 20 m)  ciężarówek z naczepami, co spowodowałoby znaczną eksploatacje nawierzchni dróg, a także utrudnienia i poważne zagrożenia dla lokalnego ruchu na niedostosowanych do tego drogach.

9)    Zapotrzebowanie zakładu na drewno twarde w ilości 80 000 m3 na rok, w tym ok. 80% drewna bukowego i grabowego, może utrudnić zaopatrzenie w podobny surowiec mniejszym zakładom funkcjonującym w Bieszczadach.

W związku z powyższym, w imię dobra wspólnego, prosimy o zablokowanie planowanych inwestycji, które wymierzone są nie tylko w zdrowie i byt tutejszych mieszkańców, ale również w turystyczną przyszłość całego Regionu. Do niniejszej petycji dołączamy listę z podpisami.  

Adres do korespondencji: Prezes Dariusz Wojciechowski, Stowarzyszenie Czyste Ustrzyki, Ustjanowa Górna 242 H, 38-700 Ustrzyki Dolne


Stowarzyszenie Czyste Ustrzyki, Ustjanowa Górna 242 H, 38-700 Ustrzyki Dolne    Skontaktuj się z autorem petycji