NIE dla LIKWIDACJI Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szubinie!

Szubin, dnia 29.10.2019r.
 
Zbigniew Sabacński 
Radny Powiatu Nakielskiego
 
Karolina Domżała-Kaczmarek
Radna Rady Miejskiej w Szubinie
 
 
Do Pani
Anny Kijowskiej
Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Szubinie
 
 
 
SPRZECIW
 
My Pacjenci i Mieszkańcy Miasta i Gminy Szubin, Gminy Kcynia oraz miejscowości ościennych wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planowanych przez Zarząd Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie zmian, w efekcie których z dniem 1 grudnia 2019 roku Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna nie będzie świadczona w Szpitalu w Szubinie, tylko w miejscu oddalonym od naszych domów o kilkadziesiąt kilometrów (w Nakle nad Notecią).
 
Brak całodobowych dyżurów medycznych w Szpitalu w Szubinie drastycznie zmniejszy poczucie bezpieczeństwa Pacjentów i Mieszkańców, wymusi poniesienie dodatkowych kosztów związanych z dojazdem, wydłuży czas otrzymania pomocy medycznej, co stoi w wyraźnej sprzeczności z zasadą równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Na tablicy informacyjnej jednego z Oddziałów w Szubinie można przeczytać :
-”Pacjent jest dla nas najważniejszy, jego zdrowie i zadowolenie są naszym celem.”
 
Czy oby na pewno?
 
sprzeciw_podpisany.jpg

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)zamieszczamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych. Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Karolina Domżała- Kaczmarek .

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sprzeciwszubin@wp.pl Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu czyli zbierania podpisów pod sprzeciwem dotyczącym  likwidacji Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w Szpitalu w Szubinie  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych lub do momentu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie .Odbiorcą Pani/Pana danych będą Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią oraz Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp.  z o.o. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas? Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zebrania podpisów pod sprzeciwem  do Starostwa Powiatowego w Nakle oraz Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp.  z o.o.


Zbigniew Sabaciński - Radny Powiatu Nakielskiego, Karolina Domżała-Kaczmarek - Radna Rady Miejskiej w Szubinie    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook