Niech prokuratura niezwłocznie zbada działania J. Kaczyńskiego

Pan Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze, 

żaden obywatel nie może stawiać się ponad prawem, uzurpować sobie kompetencji konstytucyjnych instytucji i nie ponosić za to odpowiedzialności.

Dlatego my, niżej podpisani, domagamy się niezwłocznego podjęcia przez prokuraturę działań wobec zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, złożonego w dniu 16  sierpnia 2016 r. w Warszawie przez Nowoczesną Ryszarda Petru. Zawiadomienie to dotyczyło uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez posła Jarosława Kaczyńskiego przestępstwa podżegania do niedopełnienia obowiązku urzędniczego oraz sprawstwa kierowniczego i polecającego.

Jarosław Kaczyński nakłaniał Prezes Rady Ministrów, panią Beatę Szydło, Prezes Rządowego Centrum Legislacji panią Jolanta Rusiniak i innych nieustalonych pracowników Rządowego Centrum Legislacyjnego, do czynu zabronionego, tj. niedopełnienia swoich obowiązków z art. 2 ust. 1, art. 3, art. 9 ust. 1 pkt 6 i art. 21 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z naruszeniem art. 190 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, tj., by zaniechali opublikowania w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca (sygn. Akt K47/15) oraz z 11 sierpnia 2016 r. (sygn. K 39/16).

Nakłanianie to przybierało formę, m.in. wywiadów i wypowiedzi publicznych stwierdzających, że opublikowanie wyroku Trybunału nie jest możliwe” i „nie można niczego publikować”.

Poza tym, działał przez sprawstwo kierownicze, tj. jako „mózg” działań zmierzających do niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i przez sprawstwo polecające, wydając polecenia Prezesowi Rady Ministrów pani Beacie Szydło, w oparciu o wykorzystaniu istniejącej zależności „wykonawcy” (Prezesa Rady Ministrów) od wydającego polecenia (jako prezesa PiS). Działania te mogą świadczyć o funkcjonowania groźnego, pozakonstytucyjnego, pozaprawnego układu władzy.

Jarosław Kaczyński uzurpuje sobie prawo do wchodzenie w kompetencje konstytucyjnych organów państwa i podejmowanie za nich decyzji.

Dlatego apelujemy o niezwłoczne zajęcie się zawiadomieniem.

Szybkość i rozpatrzenia tej sprawy i rzetelność prokuratury będzie testem dla praworządności w Polsce. Testem, czy żaden obywatel nie stawia się ponad prawem.

 

Z wyrazami szacunku,


Paweł Rabiej i Adam Szłapka    Skontaktuj się z autorem petycji