O zmianę kwoty uprawniającej do pomocy z Funduszu Alimentacyjnego

   Szanowna Pani Premier!

   Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określając warunki pomocy państwa dla osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji, poprzez brak od ośmiu lat nowelizacji zapisu artykułu 9, określającego kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie, faktycznie ogranicza radykalnie dostępność do tej formy pomocy rodzinom.

   W założeniach twórców ustawy zapis ten gwarantował prawo do otrzymania pomocy ze strony państwa o ile dochód na osobę nie przekraczał kwoty 725,00 zł netto, co w chwili wejścia w życie ustawy stanowiło równowartość 103,88% minimalnego wynagrodzenia netto w roku 2007.

   Ustawodawca - przewidując słusznie konieczność aktualizacji tego kryterium w proporcji do corocznej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, scedował na Radę Ministrów prawo do zmiany powyższego kryterium poprzez stosowny zapis art. 14 ustawy. Miało to na celu umożliwienie szybkiego uadekwatnienia progu dochodowego do realiów kosztów utrzymania.

   Niestety, w ciągu minionych ośmiu lat, pomimo że kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła niemal dwukrotnie – kryterium dochodowe pozostaje w niezmienionej wysokości, stanowiąc obecnie raptem 56,36% wynagrodzenia minimalnego określonego w roku 2015.

   Taka sytuacja radykalnie odcina znaczną część osób uprawnionych do pomocy ze strony państwa z możliwości z niej skorzystania, faktycznie skazując - wobec niewydolności egzekucji zasądzonych świadczeń - na coraz większe trudności, a wielekroć wprost niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych – na ogół dzieci i ich matek - pozbawionych zarówno zasądzonych im alimentów jak i odpowiedniej opieki ze strony państwa.

   Urealnienie kryterium dochodowego – będące zasadną kontynuacją intencji ustawodawcy wymaga podniesienia kwoty wskazanej w artykule 9 ustawy do poziomu proporcjonalnego wobec określonego wynagrodzenia minimalnego w roku 2015 w wysokości 1750,00 zł, to jest do kwoty 1336,06 zł.

   Wobec powyższego, zwracamy się z gorącym apelem do Pani Premier, by jak najszybciej Rada Ministrów zmieniła w trybie wskazanym przez ustawodawcę zapis artykułu 9 i określiła stosownym rozporządzeniem właściwe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy ze strony państwa osoby tej pomocy faktycznie pozbawione.

 

   Piotr Kłys, Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Feniks, Łódź
   Agnieszka Szałachowska Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci", Elbląg
   Kazik Walijewski, Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy, Suwałki
   Konrad Wojterkowski, Krajowe Centrum Kompetencji, Warszawa

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Klys do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook