Petycja w sprawie ochrony terenów zielonych na Mrówczej Górce w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

podpisz.png

Działając na podstawie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (t.j. Dz.U.2018 poz.780 z późn. zm.), jako osoba reprezentująca podmiot wnoszący przedmiotową petycję, a mianowicie mieszkańców miejscowości Ruda Śląska, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego pisma jako jego integralną część, wnoszę o podjęcie przez właściwe organy Miasta Ruda Śląska następujących działań uwzględniających obawy i postulaty dotyczące działek o nr: 1964/11, 1965/11, 1966/11, 1967/11, 1968/11, 1963/11, 1962/10, 1960/10, 1961/10, 1491/10, 1791/10, 402/10, 1709/6, 1591/10, 1592/10, 1712/13, 1366/21, 1937/15, 1934/15, 1941/16, 84/2, 1941/16, 1786/17, 1784/17, 1462/19, 1784/17, 1783/17, 2252/22, 1365/20, 3132/71, 84/2, 1941/16, 1786/17, 1462/19, 1785/17, 4135/70, 1780/20, 207/12, 205/12, 1706/2, 1725/2, 2082/2, 1925/2, 263/12, 2076/2, 2077/1, 2187/1, 2186/1, 2185/1, 2183/2, 2182/2, 2181/2, 2179/2, 2178/2, 1727/1, 2276/2, 2180/2.

Działki zaznaczone na mapie: 
Przechwytywanie9.PNGPrzechwytywanie12.PNGPrzechwytywanie33.PNGTereny te stanowią niezwykle cenny skarb dla naszej społeczności, a nasza prośba opiera się na kilku kluczowych uzasadnieniach:

1. Konieczność Zachowania Naturalnego Środowiska:
Tereny te stanowią jedno z niewielu miejsc w naszej okolicy, które zachowały swoje naturalne piękno i spokój. W miarę jak nasza dzielnica, Kochłowice, dynamicznie się rozwija, takie obszary są niezmiernie istotne. Utrzymanie ich jako terenów zielonych byłoby nie tylko korzystne dla mieszkańców obecnych, ale również dla przyszłych pokoleń. To miejsce, gdzie natura może się rozwijać bez zakłóceń i stanowi kontrast wobec miejskiego otoczenia. Korytarze przewietrzające i migracyjne dla zwierząt, jedne z ostatnich na południu miasta – pozostałe zostały zabudowane przez nasypy drogowe, centra logistyczne, budownictwo mieszkaniowe. Wspomniane tereny, to już jedyne połączenie lasów kochłowickich i halembskich z użytkiem ekologicznym zlokalizowanym w Bykowinie. 
2. Rekreacja i Odpoczynek:
Wspomniane tereny są idealnym miejscem do rekreacji i odpoczynku. W okresie, gdy wiele osób szuka możliwości oderwania się od codziennego pędu życia, te tereny stanowią oazę spokoju. Są doskonałe do spacerów, pikników, czy nawet obserwacji ptaków. Ich zachowanie jako terenów zielonych pozwoliłoby naszej społeczności cieszyć się tymi przywilejami przez wiele lat.
3. Bariera Hałasu:
Warto podkreślić, że tereny te spełniają ważną funkcję jako naturalna bariera hałasu oddzielająca naszą dzielnicę od ruchliwej autostrady A4. Choć może to nie zostało uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to stanowi znaczący element komfortu życia mieszkańców. Zieleń izolacyjna, jaką te tereny stanowią, pomaga w ochronie przed negatywnym wpływem hałasu i zanieczyszczeń.
4. Społeczna Aktywność:
Miejsce to stało się centrum aktywności społeczności lokalnej. Parking, który pierwotnie służył jako zaplecze techniczne dla firm budujących autostradę A4, obecnie przekształcił się w istotne miejsce dla mieszkańców. Dzieci uczą się tu jazdy na rowerze, a Strefa Rekreacji Mrówcza Górka, utworzona z Budżetu Obywatelskiego, stała się miejscem, które tętni życiem. To miejsce pokazuje, że jest potrzebne i cenione przez naszą społeczność.  
5. Problemy z Zalaniem:
Nie można również ignorować problemu zalewania obszaru leżącego po lewej stronie parkingu, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu. Niektóre obszary pozostają zalane przez większą część roku, co stanowi poważne zagrożenie dla infrastruktury i zdrowia mieszkańców. Dodatkowo, woda często wylewa się na tereny zielone z przepełnionego zbiornika retencyjnego MOP A4.  

Z uwagi na wyżej wymienione przyczyny, uprzejmie prosimy o wyłączenie wszystkich opisanych terenów z procesu sprzedaży oraz o przeznaczenie ich w całości na zieleń urządzoną. Jednocześnie sugerujemy, aby działki o numerach 1786/17, 1941/16, 84/2 oraz 3132/71 pozostały jako grunty rolnicze w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Działając w taki sposób, będziemy mogli zachować ich wartość przyrodniczą i rekreacyjną, przyczyniając się do poprawy jakości życia naszej społeczności. Nasza prośba wynika z troski o zachowanie naszego dziedzictwa przyrodniczego i jakości życia mieszkańców. Dodatkowo po wstępnych analizach hydrologicznych tego obszaru, można wręcz powiedzieć, że część terenu w rejonie zbiornika retencyjnego należałoby przeznaczyć i przygotować jako rezerwuary naturalnej retencji, wspomagające niewydolne zbiorniki na terenie MOP, które pozwolą na dalsze spowolnienie odprowadzenia nadmiaru wód do istniejącego systemu kanalizacji. Ponadto, poprawi to sytuację powtarzającego się przy deszczach nawalnych podtapiania nieruchomości w rejonie ulic Oświęcimskiej, Siewnej, Chmielnej.

W imieniu podpisujących niniejszą petycję z góry dziękuję za uwzględnienie prośby i podjęcie działań mających na celu ochronę tych cennych terenów.

_______________________
Adresat:
Prezydent Miasta Ruda Śląska