PAKIET KOMUNIKACYJNY DLA TARGÓWKA: BUDOWA TRASY MOSTU KRASIŃSKIEGO ŁĄCZĄCEGO TARGÓWEK Z ŻOLIBORZEM ORAZ BUDOWA WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ OD RONDA ŻABA DO RONDA WIATRACZNA

                                                   Warszawa, 26 października 2022 r.

Rada m. st. Warszawy

ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

e-mail: Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

PETYCJA

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Mieszkańcy Warszawy udzielają poparcia dla „PAKIETU KOMUNIKACYJNEGO DLA TARGÓWKA” oraz zwracają się do Rady m.st. Warszawy w sprawie wznowienia prac w zakresie:

- BUDOWY TRASY MOSTU KRASIŃSKIEGO ŁĄCZĄCEGO TARGÓWEK Z ŻOLIBORZEM

- BUDOWY WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ OD RONDA ŻABA DO RONDA WIATRACZNA

Projekt budowy trasy Mostu Krasińskiego istniał już w planach prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego z 1935 r. jako przedłużenie ulicy Krasińskiego. Po wojnie zrealizowano jedynie dwujezdniową, czteropasową ulicę Krasińskiego od Placu Wilsona do Wisłostrady (z rezerwą na linię tramwajową) oraz bezkolizyjne skrzyżowanie z Wisłostradą. W 2006 r. powrócono do koncepcji budowy przeprawy przez Wisłę na przedłużeniu ulicy Krasińskiego. Projektowana trasa miała zapewnić nowe połączenia transportowe w północnej części Warszawy, zapewniając dobrą komunikację lewobrzeżnych dzielnic Żoliborza i Bielan z prawobrzeżnym Targówkiem oraz dzielnicami przylegającymi: Pragą-Północ i Białołęką, zgodnie z założeniami "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013”. Głównym celem trasy było zmniejszenie ruchu w centrum Warszawy oraz na sąsiadujących mostach (Grota-Roweckiego i Gdańskim).

Projekt przyszłego Mostu Krasińskiego został wykonany i pochłonął miliony z miejskiego budżetu. W listopadzie 2015 r. miasto zamówiło aktualizację dokumentów pod budowę oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Za wprowadzenie zmian do projektu, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z konsultacji społecznych, firma Mosty Katowice otrzymała 5 996 250 zł. W 2016 r. Radni Dzielnicy Targówek wnioskowali w podjętej uchwale, aby pozostawić w Wieloletniej Prognozie Finansowej inwestycję pod nazwą budowa Trasy Mostu Krasińskiego. Niestety tak się nie stało w listopadzie 2016 r. na skutek decyzji władz miasta Warszawy wycofano wniosek o rozpoczęcie realizacji inwestycji. Następnie Radni Warszawy zdecydowali o zawieszeniu prac nad Mostem Krasińskiego do 2023 r. Kolejną decyzją było przesunięcie inwestycji budowy Mostu Krasińskiego na lata 2024-2025, co spowodowało wygaśnięcie decyzji środowiskowej,
a warunki określające przyszłą budowę przestały obowiązywać. Świadczy to o niegospodarności władz Warszawy mając na uwadze, że m.st. Warszawa wydało około 30 milionów złotych na przygotowanie inwestycji. Pieniądze te zostały zmarnowane,
a budowa mostu nie jest realizowana. Rada Warszawy doprowadziła swoimi decyzjami do wykreślenia tej inwestycji z planów. Dowodem tego jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2050, w której nie ma finansowania budowy Trasy Mostu Krasińskiego. Brak Trasy Mostu Krasińskiego w istotny sposób wpływa na komunikację Mieszkańców Targówka, Białołęki, Pragi-Północ i Żoliborza.

Drugim elementem „PAKIETU DROGOWEGO DLA TARGÓWKA” jest budowa wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej, która wskazana była jako kluczowa dla poprawy infrastruktury drogowej Targówka. Mija ponad 11 lat od dnia 7.07.2011 r., kiedy Rada Dzielnicy podjęła stanowisko, w którym wnosiła o jak najszybsze przystąpienie do realizacji inwestycji związanych z rozwojem systemu transportowego prawobrzeżnej Warszawy w tym m.in. budowę wschodniej części Obwodnicy Śródmiejskiej - etap I (połączenie Ronda Wiatraczna z ul. Zabraniecką) i etap II (doprowadzenie do Ronda Żaba wraz z jego przebudową). Przez lata temat inwestycji był podnoszony przez Mieszkańców i radnych - poprzez przyjmowanie Stanowisk Rady Dzielnicy Targówek mających na celu podjęcia działań i ich realizację. Przeciągające się uzgodnienia, konsultacje i koncepcje uniemożliwiały rozpoczęcie prac. W 2017 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu obwodnicy śródmiejskiej. Podczas ośmiu spotkań zorganizowanych na terenie Dzielnicy Targówek i Pragi Południe omawiano odcinek pomiędzy Rondem Wiatraczna
a ul. Radzymińską. Ponadto trwały prace na koncepcją fragmentu obwodnicy pomiędzy Rondem Żaba a ul. Radzymińską. Dodatkowo zgłaszane były propozycje w podjętym stanowisku przez Radę Dzielnicy Targówek, aby drugi etap od Ronda Żaby do ul. Zabranieckiej został wybudowany w pierwszej kolejności.

Jednym z kluczowych elementów „PAKIETU KOMUNIKACYJNEGO DLA TARGÓWKA” jest realizacja inwestycji obwodnicy śródmiejskiej oraz przywrócenie finansowania tej inwestycji, której Rada Warszawy nie uwzględniła w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2050. Należy dodać, że poprzednia Prognoza Finansowa zakładała budowę obwodnicy w latach 2016 – 2021, szacunkowa wartości tej inwestycji opiewała na 883 mln zł. Nie zgadzamy się na to, aby rozwiązania drogowe omijały Targówek. Mamy świadomość rozmiaru planowanych inwestycji, ale odkładanie realizacji na kolejne lata nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy. Realizacja Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od połączenia z Trasą Świętokrzyską do Ronda Żaba wpłynie korzystnie na poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz umożliwi udrożnienie węzła Żaba. Jest to z punktu widzenia Dzielnicy Targówek inwestycja priorytetowa.

Należy podkreślić, że na obszarze prawobrzeżnej Warszawy w dzielnicach Targówek, Praga Północ i Praga Południe domagamy się przywrócenia przez Radę Warszawy finansowania oraz realizacji wskazanych w petycji inwestycji w celu nadrobienia znacznych zaległości inwestycyjnych w stosunku do lewobrzeżnej Warszawy.

 

 Do wiadomości:

- Prezydent m.st. Warszawy, p. Rafał Trzaskowski

- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy, p. Łukasz Puchalski

- Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, p. Tamás Dombi

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Grzegorz Golec do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...