Petycja do Prezesa Rady Ministrów RP o udzielenie dotacji na budowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Kobyłce

Szanowny Pan Premier 

Prezes Rady Ministrów RP

 

Szanowny Panie Premierze  

W związku ze złożeniem przez Urząd Miasta Kobyłka dwóch wniosków (jeden na 8 mln zł i drugi na 30 mln zł) o udzielenie dotacji na budowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Kobyłce (powiat wołomiński, województwo mazowieckie) w programie „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, OGŁOSZENIE NR 3/2023/ o naborze wniosków o Program Inwestycji Strategicznych, Edycja Ósma” wnosimy o udzielenie przedmiotowej dotacji w maksymalnej sumarycznej wysokości 38 milionów złotych. Uzasadnieniem dla przyznania w/w dofinansowania jest okoliczność, że od kilku lat znacząco pogarsza się sytuacja lokalowa kobyłkowskich szkół podstawowych. Kobyłka jako miasto zaliczane do tzw. „obwarzanka warszawskiego” doznaje od ponad 20 lat niezwykle licznej i intensywnej migracji ludności z terenu powiatu wołomińskiego oraz gmin znajdujących się na przedmieściach Warszawy. Liczba ludności w Kobyłce od ok. 1995 roku do ok. 2022 r. prawie się podwoiła z liczby ok. 15.000 do prawie 30.000 osób. Proces ten cały czas trwa z perspektywą dalszego zwiększania się ludności. Kobyłka znajduje się także na 17 miejscu w Polsce pośród gmin z największym przyrostem naturalnym (3,1 - przyrost naturalny na 1000 mieszkańców). Gwałtowny wzrost ludności w Kobyłce spowodowany migracją ludności oraz przyrostem naturalnym w sposób bezpośredni przyczynia się do stłoczenia dzieci w kobyłkowskich  szkołach. Dzieląc liczbę ludności przez liczbę szkół w gminach otrzymujemy wskaźnik, że w Kobyłce jedna szkoła przypada na 9332 mieszkańców, a w sąsiednich gminach jest to zdecydowanie mniej: Zielonka: 4534 mieszkańców na jedną szkołę, Ząbki: 7502 mieszkańców na jedną szkołę, Marki: 8877 mieszkańców na jedną szkołę. Trudna sytuacja lokalowa w kobyłkowskich szkołach spowodowała, że w 2023 r. Miasto Kobyłka musiało tymczasowo wynająć budynek od prywatnego właściciela za kwotę ok. 1,7 mln złotych aby utworzyć tam filię Szkoły podstawowej nr 1, aby zlikwidować tymczasowo dwuzmianowość w tej szkole. Jednocześnie sąsiednie gminy otrzymują w ostatnich latach znaczące dotacje zewnętrzne na budowę i remonty szkół co pozwala im budować nowe szkoły i remontować istniejące. Przykładowo w Markach wybudowano szkołę w 2020 r, podobnie w Ząbkach w  2020 r. W Kobyłce ostatnią szkołę SP3 wybudowano w 1995 r., a jej rozbudowa miała miejsce w 2016 r. Od tego czasu w Kobyłce nie rozbudowano  i nie wybudowano żadnej szkoły. Jednocześnie Ząbki otrzymała w latach 2019-2023  z zewnętrznych źródeł finansowania na budowę, rozbudowę szkół i przedszkoli ok. 41 milionów złotych, a Marki 10 milionów. Takich środków  nie może otrzymać w ostatnich latach Kobyłka, pomimo składania wniosków w różnych programach rządowych lub samorządowych. Kobyłka otrzymuje jedynie niewielkie kwoty na pilne remonty np. konserwację instalacji elektrycznej czy naprawę boiska szkolnego. Stłoczenie dzieci w kobyłkowskich szkołach przyczynia się w sposób bezpośredni do pogorszenia edukacji w tych szkołach. Świadczy o tym analiza danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dotyczących wyników ósmoklasisty z ostatnich lat. Dzieci z kobyłkowskich szkół osiągają gorsze wyniki z matematyki, polskiego, języka angielskiego na egzaminach kończących szkołę podstawową. Mieszkańcy Kobyłki zasługują na równie godne warunki nauki swoich dzieci jak mieszkańcy sąsiednich gmin, a nauczyciele i pracownicy kobyłkowskich szkół zasługują na równie godne warunki pracy jak ich koledzy ze szkół w sąsiednich gminach. Obecnie realizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kobyłce jest już w dużym stopniu zaawansowania. Został rozstrzygnięty przetarg i wybrany wykonawca szkoły, uzyskano wszelkie projekty i pozwolenia, a miasto podjęło stosowne akty prawne i zmiany w dokumentach finansowych jak budżet miasta i wieloletnia prognoza finansowa aby móc realizować tą inwestycję. Na jesieni tego roku ma formalnie ruszyć budowa tej szkoły. Jedynym brakującym elementem są środki finansowe. Potwierdzeniem danych przedstawionych w petycji są pisma załączone do petycji.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dariusz Kała do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...