Petycja lekarzy dentystów i Pacjentów do Prezesa NFZ Filipa Nowaka o natychmiastową reakcję w kwestii Zarządzenia Nr 60/ 2023/DSOZ Prezesa NFZ.

 My, lekarze dentyści, świadczeniodawcy usług stomatologicznych finansowanych z NFZ, żądamy natychmiastowego wykreślenia z Zarządzenia Nr 60/2023/DSOZ Prezesa NFZ zapisu wprowadzającego w zakresie naszych umów z NFZ odrębnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego.

Uzasadnienie.

Zarządzenie zostało wprowadzone w życie z datą wsteczną, bez odpowiedniego czasu na przygotowanie merytoryczne, jak i techniczne środowiska, a zapis o wyodrębnieniu w ramach obowiązujących umów grupy świadczeń limitowanych spowodował totalny chaos  w funkcjonowaniu naszych gabinetów stomatologicznych. Do tej pory część świadczeniodawców i tak nie zna właściwie zasad, na których już pracuje od 1 kwietnia 2023roku! 

Zapis o wyodrębnieniu osobnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami jest policzkiem wymierzonym Pacjentom w zakresie dostępności do refundowanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki stomatologicznej, w tym najbardziej podstawowego z podstawowych świadczeń, czyli badania/ badania kontrolnego (ale i pozostałych świadczeń podstawowych, jak ekstrakcje, higienizacja, itd.). Jest to niezgodne z konstytucyjnym zapisem o równej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Po otrzymaniu kilka dni temu przez część z nas aneksów do umów okazało się, że wprowadzone z dniem 1.04.23r. zmiany w zasadach rozliczania świadczeń wykluczają możliwość wykonywania przez nas już na długi czas (często do końca okresu obowiązującego planu finansowego!) wszystkich świadczeń rozliczanych obecnie w ramach pakietów, a jednocześnie nie ma możliwości rozliczenia ich poza tymi pakietami. Jest to sytuacja absurdalna, powodująca, że Pacjenci oczekujący (często przez długi czas) na zabiegi zostali pozbawieni możliwości leczenia w ramach NFZ z dnia na dzień, a ich wizyty zostaną odwołane, bo limity na te świadczenia zostały już przekroczone/ i wyczerpane. Wiąże się to tym samym z drastycznym ograniczeniem przez Prawodawcę dostępności do świadczeń i wydłużeniem kolejek oczekujących na leczenie.

Informacje oficjalne z oddziałów wojewódzkich NFZ są takie, że limity zostały wyodrębnione w oparciu o dane uśrednione dla wszystkich świadczeniodawców, co jest kolejnym absurdem, ponieważ nawet jeżeli procentowo wszystko się zgadza z wykonaniami z poprzedniego roku, to nowa wycena świadczeń nie pozwala na wykonanie świadczeń w tej samej ilości i jest to różnica drastyczna. Poza tym, nie da się przewidzieć, ile których zabiegów będziemy musieli wykonać w danym miesiącu, nie jest to wartość stała i możliwa do zaplanowania, chociażby w przypadku Pacjentów zgłaszających się z bólem zęba, którzy są przyjmowani w dniu zgłoszenia.

Każdy lekarz w swoim gabinecie wykonuje takie zabiegi, jakich wymagają jego Pacjenci. Wyodrębnienie limitu na świadczenia rozliczane w pakietach narzuca nam to, jakie procedury mamy wykonywać, aby zrealizować kontrakt i nie ma niczego wspólnego z zabezpieczeniem realnych potrzeb naszych Pacjentów. Limity na pakiety to zazwyczaj kwoty zapewniające możliwość wykonania zaledwie niewielkiej ilości świadczeń według nowej wyceny, pozostałe świadczenia są nadal bardzo nisko wycenione i w obecnej sytuacji może być fizycznie niemożliwym zrealizowanie za ich pomocą pozostałej części kontraktu przy przeniesieniu części świadczeń do innej, limitowanej puli. W niektórych przypadkach, gdy umowa z NFZ jest głównym/ jedynym źródłem finansowania (np. gabinety szkolne, dentobusy, ale i gabinety w niezamożnych lokalizacjach) niewyrobienie kontraktu może prowadzić do utraty płynności finansowej placówek i związanych z tym konsekwencji włącznie z zamykaniem gabinetów. 

Kolejnym absurdem są limity w kontraktach stomatologicznych w zakresach specjalistycznych, np., chirurgii stomatologicznej. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jaki cel ma wyodrębnienie z w tych umowach limitu na...ekstrakcje zębów i inne procedury chirurgiczne? Albo w pozostałych kontraktach specjalistycznych: jak wykonać protezy Pacjentowi bez badania jamy ustnej, gdy okazało się nagle, że limit na świadczenia rozliczane w pakietach został już do końca okresu rozliczeniowego wykorzystany? Albo wizytę kontrolną Pacjentowi z aparatem ortodontycznym, itd. Jest to niezgodne z etyką lekarską, ale przede wszystkim,  zwyczajnie niedorzeczne.

Wprowadzenie limitów na świadczenia w pakietach w przypadku gabinetów realizujących w porozumieniu z gminami ustawowy obowiązek opieki nad uczniami (gabinetów szkolnych, dentobusów) jest niedorzeczne podwójnie. Po pierwsze, badanie stomatologiczne jest podstawowym świadczeniem umożliwiającym realizację ustawy (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne są przewidziane tylko dla wybranych grup wiekowych, pozostałym dzieciom wykonuje się badanie jamy iustnej zwane "przeglądem", gdyż ustawa dotyczy wszystkich dzieci). Fundusz Medyczny gwarantuje wypłatę wszystkich nadwykonań w tym zakresie (chociaż płatnych w nieokreślonym bliżej terminie...na rozliczenie I kwartału 2023roku ciągle czekamy!), a brak zmiany pensum nie zmienia zobowiązania miesięcznego NFZ wobec świadczeniodawców, czyli jest bez wpływu na budżet NFZ. Jaki zatem ma to sens? 

Nie uszedł również naszej uwadze fakt, że jako świadczeniodawcy zostaliśmy zaszantażowani koniecznością podpisania aneksów wprowadzających nowe zasady rozliczania świadczeń, aby zostały nam dostarczone aneksy finansowe rozliczające Fundusz Medyczny I kwartału 2023r. Są to dwie niezależne od siebie kwestie i nie powinny być od siebie uzależnione w żaden sposób. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym i nie możemy nie podpisać aneksów, gdyż chcemy móc dalej wykonywać swoją pracę.

Zabiegając o nową wycenę świadczeń stomatologicznych, na różnych etapach prac, środowisko lekarskie wielokrotnie zgłaszało swoje uwagi dotyczące budzących kontrowersje proponowanych ustaleń. Żadne z nich nie zostały uwzględnione, a w konsekwencji otrzymaliśmy zaskakujący dokument prawny, który dezorganizuje naszą pracę, którą jest opieka nad Pacjentami oraz pozbawia ich możliwości korzystania ze świadczeń medycznych. 

Wzywamy Pana Filipa Nowaka do natychmiastowej reakcji, wycofania z zarządzenia zapisu wprowadzającego w ramach umów limity na część podstawowych świadczeń stomatologicznych z datą od 01.04.2023r. i przywrócenia Pacjentom możliwości leczenia się w zakresie, którego potrzebują.

 

 


Świadczeniodawcy NFZ stomatologia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Świadczeniodawcy NFZ stomatologia do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...