Petycja mieszkańców Osiedli Placówki, Młocin, Wólki Węglowej, Radiowa - Sprzeciw tworzeniu kolejnych terenów o charakterze usługowo-przemysłowym 

Sprzeciwiamy się tworzeniu kolejnych terenów o charakterze usługowo-przemysłowym w dzielnicy Bielany. W szczególności sprzeciw ten dotyczy terenów ujętych w nowo tworzonym planie przyszłego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla tej części obszaru dzielnicy miasta st. Warszawy i procedowanej uchwały nr XXIX/847/2020 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty ale dotyczy również wszystkich innych terenów, które w sposób znaczący zmienią swoje dotychczasowe przeznaczenie.

Żądamy zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mających na celu zredukowania terenów przemysłowych, oznaczonych jako tereny po-przemysłowe, to znaczy nie przekształcania ich dalej dla terenów usługowo-przemysłowych i przeznaczenie ich na tereny zielone, tereny budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego max do 15 m wysokości.      


Uzasadnienie Dzielnica Bielany m.st. Warszawy posiada obecnie bardzo dużą liczbę terenów jako tereny tzw. po-przemysłowe, które dalej kwalifikuje się jako tereny przemysłowe i podejmowane są działania w celu przeznaczenia ww. terenów na tereny usługowo-przemysłowe, ograniczając przy tym nasze prawo do posiadanej własności, gdyż wprowadzenie przyszłego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla tej części obszaru dzielnicy miasta st. Warszawy lub chociażby objęcie i wprowadzenie w życie procedowanej uchwały nr XXIX/847/2020 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty, doprowadzi do ograniczenia posiadanej własności gruntu i zabudowy jednorodzinnej szczególnie na Osiedlu Placówki, części Młocin i daje możliwość do jeszcze większej rozbudowy terenów usług przemysłowych, zmuszając nas do życia między halami produkcyjnymi i magazynowymi, większym potokiem aut ciężarowych które będą rozjeżdżać nasze lokalne drogi, zwiększy się hałas generowany przez potok ciężkich aut ciężarowych.  

Z roku na rok następuje degradacja środowiska naturalnego w tej części Bielan i coraz mniej jest terenów zielonych więc apelujemy o przeznaczenie terenów po dawnej hałdzie huty o utworzenie tam nowego parku 15 hektarowego a na pozostałej części obszaru około 55 hektarów przeznaczyć na utworzenie nowej szkoły, osiedla mieszkaniowego z zabudową niską wielorodzinną z pozostawieniem miejsca na pętle dla transportu publicznego np. Tramwaj do Młocin, Placówki, Wólki Węglowej, który mógłby również zostać przedłużony gminy Miasta Łomianek ulicą Pułkową, z przeznaczeniem jednego pasa ulicy Pułkowej na tramwaj. Dzięki tejże inwestycji tysiące aut nie wjeżdżało by do stolicy a mieszkańcy korzystali by ze szybkiego ekologicznego środka transportu.

Chcemy się sprzeciwić decyzjom władz, które nie dbają o zrównoważony rozwój gminy Bielan m.st. Warszawy. Jest dla nas ważne to, w jakich warunkach żyjemy i jak te warunki wpływają na nasze zdrowie. Coraz szybszy rozwój terenów usługowo-przemysłowych powoduje wzrost hałasu oraz zanieczyszczeń różnego typu (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, itd.).

Apelujemy o wyłączenie z planów objęciem przyszłego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy i wyłączeniu procedowanej uchwały nr XXIX/847/2020 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty dla części obszaru Osiedli Placówki, Wólki Węglowej, Młocin.

Ograniczenie rozbudowy zakładu firmy Byś na granicy Wólki Węglowej, Placówki i Radiowa. Wnosimy o pilne podjęcie działań zmierzających do ograniczenia dalszego rozwoju usług przemysłowych, po przemysłowych i propagowaniem terenów zielonych i zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej by dać szansę na rozwój tej części dzielnicy Bielan która została zniszczona w latach 60/70 przez utworzenie terenów przemysłowych. 
Tereny w m.st. Warszawa pod zabudowę mieszkaniową kurczą się więc jest to świetna okazja by Miasto st. Warszawa przy wsparciu programów rządowych i środków zewnętrznych mogło podjąć działania długofalowe by przeznaczyć tereny po dawnej hałdzie Huty Warszawa pod zabudowę mieszkaniową dla budowy lokali mieszkań chociażby komunalnych, w jakim zaspokajane będą potrzeby mieszkaniowe a w tym (m.in. poprawa stanu komunikacji miejskiej, alternatywy dla komunikacji indywidualnej, budowa inwestycji celu publicznego w postaci żłobków, przedszkoli i szkół). 

Bez podjęcia kroków Stop dalszej rozbudowie terenów przemysłowych, przede wszystkim zmierzających do uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, ograniczającą usługi przemysłowe, a określającego transparentne i jednolite  zasady gospodarowania przestrzenią w sposób zrównoważony przy udziale mieszkańców, problem ten będzie się nasilał.                       
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tej części Bielan bez usług przemysłowych pozwoliłby uchronić tą część obszaru Bielan przed dalszą degradacją środowiska i naszego bliskiego otoczenia, gdzie w dobie zmian klimatu, powinno przede wszystkim przeznaczyć obecny obszar na tereny zielone i zabudowę mieszkaniową by ograniczyć rozwój przemysłu w tej części Bielan.
Odpowiednio zaprojektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stworzony przy współudziale mieszkańców, jako partnerów w kształtowaniu przestrzeni publicznej, określiłby również takie parametry zabudowy poszczególnych obiektów, które pozwoliłyby na zachowanie klinów napowietrzających wpływających na swobodny przepływ powietrza, a które to miałyby przełożenie na zmniejszenie kumulowanych – w ograniczonych bądź zamkniętych przestrzeniach – zanieczyszczeń powietrza.                            
Nasze osiedla przestały się rozwijać wraz z powstaniem przemysłu, a proponowane dalsze plany rozbudowy zakładu przetwarzania odpadów firmy Byś i dalsze przeznaczenie terenów po dawnej hałdzie Huty na tereny usług-przemysłowych poprzez wprowadzenie nowego Studium dla Warszawy oraz  procedowanie i uchwalenie uchwały Rady Miasta nr XXIX/847/2020 Rady Miasta st. Warszawy,  w tym kształcie ograniczy nasze prawo do posiadanej własności nieruchomości oraz dalej będzie degradowana tą część Dzielnicy, jak to miało miejsce w latach 60/70 ub. wieku.

Inne części Miasta st. Warszawa rozwijają się, jak to ma miejsce po  dawnych terenach po przemysłowych w Dzielnicy Targówek, Ursus itd. gdzie są przekształcane pod  zabudowę wielorodzinną, rozwija się transporty publiczny. W tej części Bielan m.st. Warszawy dalej torpeduje się plany rozbudowy przemysłu. Więc czy tak powinien wyglądać zrównoważony rozwój w całym mieście st. Warszawa.  

W związku z powyższym apelujemy do władzy i radnych o pilne podjęcie działań, dzięki którym rozwój ten będzie podążał we właściwym kierunku, zaspokajając potrzeby mieszkańców, którzy w konsultacyjnej procedurze uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego zyskają możliwość partycypowania w tworzeniu zasad według których gospodarować będziemy naszą wspólną przestrzenią.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, prosimy jak na wstępie o pilne podjęcie działań zmierzających do wycofania procedowanej uchwały nr XXIX/847/2020 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Huty oraz zmian w przyszłym Studium dla Warszawy.
Prosimy również o pochylenie się nad propozycją konsultacji społecznych dot. utworzenia odrębnych MPZP w obrębie części Osiedli Placówki, Wólki Węgłowej rejonu, Młocin ( na terenach po dawnej hałdzie Huty do granicy ulicy Wóycickiego.)

W imieniu mieszkańców i radnych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, którzy z rotą przysięgi radnego powinni mieć przede wszystkim względy dobra gminy i jej mieszkańców , wnoszę o podjęcie zdecydowanych kroków i rozporządzeń celem wyłączenia części tego terenu z  obszarów przemysłowych.
Wielokrotnie politycy powołują się na przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej, która zapewnia swoim obywatelom prawo oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Tutaj odnoszę wrażenie, że działania władz są sprzeczne z tym zapisem Konstytucji Rzeczypospolitej. Do niniejszego pisma dołączamy dwa załączniki: 1. Mapa propozycji obszaru wyłączenia z usług przemysłowych 2. podpisy mieszkańców popierających treść niniejszej petycji. Z wyrazami szacunku,    

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że mariusz rogowski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...