PETYCJA O ODWOŁANIE DYREKCJI INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W FALENTACH

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda  

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,  

Od momentu powołania w 2017 roku na stanowiska:

Dyrektora Instytutu - Pana Wacława Romana Strobla

Zastępcy Dyrektora Instytutu – Pana Wiesława Dembka

Zastępcy Dyrektora Instytutu – Pana Przemysława Trzoska

Dyrektora Oddziału w Falentach - Jacka Zamielskiego

z ogromnym niepokojem obserwujemy działania i zaniechania obecnej Dyrekcji Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach.  

Już 30 kwietnia 2019 roku cała Polska żyła akcją Animal Rescue Polska, OTOZ oraz policji, wynikającą z naruszenia związanych z gruntownym naruszeniem w ITP-PIB praw zwierząt. Stwierdzono wówczas, że w Zakładzie Doświadczalnym w Falentach znajdowały się zwierzęta chore, niektóre bez dostępu do wody, cielęta nieleczone z przewlekłym zapaleniem płuc i oskrzeli, martwe cielaki leżące gdzieś z boku przykryte plandeką. Obecny wówczas na miejscu powiatowy lekarz weterynarii stwierdził zagrożenie życia i zdrowia zwierząt. Tego typu złamanie obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne i karygodne.  

W 2020 roku społeczność raszyńską zbulwersowały informacje związane z planami Dyrekcji ITP-PIB dokonania zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla 77 działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Gminy Raszyn, a będących w użytkowaniu wieczystym Instytutu. Wskazywały one na zamiar znaczącej ingerencji w Rezerwat Przyrody „Stawy Raszyńskie” oraz jego otulinę, zagrażając tym samym rezerwatowi. Działania te mogą doprowadzić do dewastacji tego cennego przyrodniczo obszaru.  

W kwietniu 2021 roku mieszkańcy gminy Raszyn zaobserwowali dokonane przez ITP-PIB zniszczenia w Rezerwacie Przyrody „Stawy Raszyńskie”. W okresie lęgowym ptaków w rezerwacie ornitologicznym dokonano zniszczenia ekosystemów trwałych użytków zielonych poprzez zaoranie łąk, które stanowią tereny lęgowe ptaków, co może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego określonego w Ustawie o ochronie przyrody. Jak wynika z dokumentacji przetargowej opublikowanej w BIP, Dyrekcja ITP-PIB zamierzała na terenie rezerwatu przyrody zasiać kukurydzę, co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawem takiego działania na terenie rezerwatu i otuliny. 

Ponadto od kilku lat obserwujemy zaniechanie przez Dyrekcję ITP-PIB realizacji nałożonych na nią obowiązków czynnej ochrony rezerwatu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku Dyrekcja ITP-PIB zobowiązana jest m.in. do: odtwarzania i utrzymania grobli, przepustów, mnichów, rowów, wykaszania szuwarów, spuszczania i zalewania wodą stawów, ustawiania i utrzymania infrastruktury. Niestety w ocenie lokalnej społeczności, ochrona ta nie jest realizowana, co prowadzi do degradacji tak cennego pod względem ornitologicznym rezerwatu. Zgromadzona bogata dokumentacja fotograficzna potwierdza zaniechanie działań powodujących zniszczenia obszaru prawnie chronionego.  

Od dziesięcioleci w całej Polsce znany był karp falencki, którego hodowla miała miejsce w stawach raszyńskich, a za tę gospodarkę hodowlaną odpowiadała Dyrekcja ITP-PIB. Niestety, z przyczyn zupełnie niezrozumiałych zaniechano w 2017 r. prowadzenia tej hodowli.  

Nie tylko raszyńska społeczność od dłuższego czasu z niepokojem obserwuje także pogarszający się stan techniczny zabytkowego pałacu w Falentach oraz całego kompleksu pałacowo-folwarcznego. Zaniechanie i pozostawienie bez odpowiedniego nadzoru systemu nawodnienia stawów skutkują zalaniem piwnic pałacu i zawilgotnieniem murów tego zabytku. Na pogorszenie się stanu pałacu miała także decyzja o wstrzymaniu ogrzewania w okresie zimowym, skutkująca zagrzybieniem ścian i odpadającymi tynkami. Budynek oficyny, w którym urodziła się i spędziła pierwsze lata życia znana na całym świecie wybitna artystka Magdalena Abakanowicz jest w skandalicznym stanie z zawalonym dachem. Tymczasem dyrekcja ITP-PIB nie podejmuje odpowiednich działań, mających na celu nawet nie renowację zabytków, ale przynajmniej zabezpieczenie ich stanu przed dalszą degradacją.  

W ostatnim okresie raszyńską społeczność zbulwersowały działania Dyrekcji ITP-PIB wymierzone przeciwko byłym pracownikom lub rodzinom byłych pracowników ITP-PIB, zamieszkującym w lokalach należących do ITP. Drastyczne podwyżki czynszu, odcięcie ogrzewania, brak bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych, a w konsekwencji wyroki eksmisyjne dla mieszkańców, którzy przez dziesięciolecia mieszkali w tych nieruchomościach są nie do zaakceptowania, tym bardziej, że takie działania prowadzone są przez jednostkę nadzorowaną przez ministra polskiego rządu.

Szerokim echem w raszyńskiej społeczności odbiło się także pobicie przez zastępcę dyrektora ds. administracyjno-technicznym ITP-PIB jednego z mieszkańców gminy Raszyn i członka Społecznego Komitetu Ochrony Falent oraz brak reakcji ze strony przełożonych na tego typu zachowanie podwładnego.  

W związku z tymi działaniami i zaniechaniami Dyrekcji Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach wnosimy do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pana Ministra Grzegorza Puda niniejszą petycję i domagamy się natychmiastowego odwołania wymienionych na wstępie: Dyrektora oraz Zastępców Dyrektora ITP-PIB z zajmowanych stanowisk.  

Podpisy wnoszących petycję:    


SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY FALENT    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam SPOŁECZNY KOMITET OCHRONY FALENT do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...