PETYCJA O PODWYŻSZENIE WYNAGRODZENIA DLA MEDIATORÓW W SPRAWACH KARNYCH

Wynagrodzenie mediatora nie uległo zmianie od niemal 20 lat!

Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o nowelizację Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18-06-2003 roku  w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym z późn. zm. w zakresie § 4 ust. 2 oraz § 1 w zw. z § 4 ust. 3 Rozporządzenia, poprzez:  

  1. podniesienie należności zryczałtowanej za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w  postępowaniu karnym do kwoty 450,00 zł,
  2. zmianę ryczałtu za doręczenia pism związanych z przeprowadzeniem mediacji na ryczałt na wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, obejmujące koszty przejazdów (w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej), wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia mediacji w kwocie 100 zł za jedno posiedzenie oraz korespondencji w kwocie nie przekraczającej 50,00 zł.

Obowiązująca stawka wynagrodzenia mediatora za przeprowadzenie mediacji karnych jest nieadekwatna do skutków jakie wywołuje zawarcie ugody mediacyjnej w postępowaniu karnym oraz do pracy jaką wykonuje mediator. Stawka ta jest również nieadekwatna do otaczającej nas rzeczywistości rynkowej i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a przecież coraz większa liczba mediatorów rozpoczyna swoją praktykę właśnie w ramach działalności gospodarczej. 

Podwyższenie wynagrodzenia mediatorów w sprawach karnych jest uzasadnione i oczekiwane od lat w środowisku mediatorów. Na uwagę zasługuje wysoka skuteczność mediacji w rozwiązywaniu sporów - sprawy kierowane do mediacji w postępowaniu karnym, niezależnie od organu kierującego, w ponad 80% kończą się ugodą mediacyjną. Wiele spraw karnych kierowanych do mediacji okazuje się wielowątkowymi i przy okazji mediacji karnych prowadzone są –  co należy podkreślić z sukcesem – mediacje cywilne. Organizacja mediacji karnych wymaga rozwiniętych umiejętności logistycznych z uwagi naliczbę uczestników postępowania – są sprawy, w których występuje kilku pokrzywdzonych, a każdy z nich ma swojego pełnomocnika lub kilku podejrzanych – zwykle również z obrońcami. Zdarza się, że mediacje karne odbywają się w zakładzie karnym lub niezbędne jestzorganizowanie mediacji w miejscu zamieszkania stron sporu. To z kolei wiąże się ze znacznym obciążeniem mediatora pod względem czasu i nakładu pracy.           

Warto również zaznaczyć, że mediacje karne charakteryzują się wyjątkowo wysokim natężeniem emocjonalnym z uwagi na wagę i charakter czynów, których dotyczą te mediacje. Zakres obowiązków mediatorów wpisanych na listy osób uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych jest poszerzony o pomoc w sporządzeniu ugody oraz sprawdzanie jej wykonania. Sprostanie temu obowiązkowi wymaga z jednej strony dodatkowego czasu i nakładu pracy, a z drugiej strony ciągłej edukacji prawniczej. Ponieważ ani Ministerstwo ani sądy nie oferują w formie cyklicznej studiów, szkoleń czy kursów, edukacja prawnicza (merytoryczna), jak i podnoszenie poziomu pozostałych kompetencji wymaganych w zawodzie mediatora, w całości obciąża budżet mediatora.

Adresatami petycji są:

1. Minister Sprawiedliwości
2. Wydział do spraw Mediacji Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Zapraszamy do zapoznania sie z pełną treścią petycji, dostępną na załączonych zdjęciach, na naszej stronie internetowej www.wartomediowac.pl oraz w mediach społecznościowych www.facebook.com/Stowarzyszenie.wartomediowac.

Będziemy wdzięczni za wsparcie inicjatywy.

Stowarzyszenie #wartomediować
www.wartomediowac.pl

PETYCJA_-_karne_(1).jpgPETYCJA_-_karne_(2).jpgPETYCJA_-_karne_(3).jpgPETYCJA_-_karne_(4).jpg


Stowarzyszenie #wartomediować z siedzibą w Poznaniu    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie #wartomediować z siedzibą w Poznaniu będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...