Petycja o wszczęcie procedury delegalizacji PiS

Szanowna Pani Lidia Staroń, Szanowni Panowie Grzegorz Schetyna, Paweł Kukiz, Ryszard Petru, Władysław Kosiniak-Kamysz,  Adam Bodnar, Janusz Sanocki, Jan Klawiter, Ryszard Galla, Marek Borowski, Jarosław Obremski, Grzegorz Napieralski,

my, osoby podpisujące niniejszą petycję, zaniepokojeni kierunkiem, w którym zmierza Prawo i Sprawiedliwość w swoim zapale wprowadzania "dobrej zmiany", prosimy Was o wszczęcie procedury delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości poprzez skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego podpisanego przez 50 posłów lub 30 senatorów lub Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją celów i działalności Prawa i Sprawiedliwości.

Procedura delegalizacji, opisana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawie o partiach politycznych jest radykalnym i dotychczas nie wykorzystywanym środkiem, który w założeniu ma bronić demokratyczny, oparty na trójpodziale władzy, ustrój Rzeczypospolitej, który ma bronić wolności i prawa człowieka i obywatela przed partiami politycznymi odwołującymi się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tymi, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa.

Procedurę delegalizacji Naród Polski ustanowił wraz z całością Konstytucji pomny gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność.

Art. 188.4) Konstytucji RP mówi o tym, że Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. W szczególności art. 13 Kontytucji zakazuje istnienia "partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa". Jednakże Trybunał orzeka o zgodności z Konstytucją, tak więc na przykład bezprawne są działania mające na celu zmianę prawną lub faktyczną określonego w art. 10. ustroju Rzeczypospolitej Polskiej opartego na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, sprawowanych odpowiednio przez Sejm i Senat, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Radę Ministrów oraz sądy i trybunały.

Art. 191 Konstytucji wymienia szereg instytucji lub grup, które mogą złożyć wniosek o zbadanie zgodności, jednakże jedyne trzy nie związane z PiS to 50 posłów lub 30 senatorów partii opozycyjnych lub niezrzeszonych oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dalszy sposób postępowania określa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym:

Art. 109. Wniosek w sprawie zgodności z Konstytucją celów partii politycznej, określonych w statucie lub programie, Trybunał rozpoznaje w trybie przewidzianym dla wniosków w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych.

Art. 110. 1. Wniosek w sprawie zgodności z Konstytucją działalności partii politycznej Trybunał rozpoznaje w trybie, o którym mowa w art. 109.

2. Ciężar udowodnienia niezgodności z Konstytucją działalności partii politycznej spoczywa na wnioskodawcy.

3. Wątpliwości, których nie można wyjaśnić, rozstrzyga się na korzyść partii politycznej.

4. Do prowadzonych na rozprawie przesłuchań świadków, biegłych albo ujawniania dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Dalszy sposób postępowania określa ustawa o partiach politycznych:

Art. 44 Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej, Sąd [Okręgowy w Warszawie] niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji.

Art. 45 Partia polityczna podlega likwidacji wskutek:
1) rozwiązania mocą uchwały uprawnionego statutowego organu partii;
2) postanowienia Sądu o wykreśleniu wpisu partii z ewidencji z przyczyn, o których mowa w art. 20, 21, 39 i 44.

Art. 47 Sąd po uprawomocnieniu się postanowienia, o którym mowa w art. 45 pkt 2, zarządza likwidację partii politycznej i wyznacza likwidatora tej partii.

Art. 48 Koszt likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej partii politycznej. Jeżeli majątek partii wystarcza jedynie na pokrycie części kosztów jej likwidacji, pozostałą część tych kosztów pokrywa Skarb Państwa.

Art. 49 W sprawach likwidacji partii politycznej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).

 

Prosimy o nielekceważenie naszej prośby - każdy kolejny dzień rządów PiS grozi trudnymi do usunięcia skutkami "dobrej zmiany".

 

Osoby podpisujące prosimy o informowanie znajomych o petycji.


Zatroskany Obywatel    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zatroskany Obywatel będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...