Petycja o wyznaczenie stref oddziaływania społecznego w lasach Nadleśnictwa Babki

Adresat: Nadleśnictwo Babki

 

 Szanowni Państwo,

Cztery ściśle zlewające się granicami wsie: Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko tworzą zespół urbanistyczny liczący razem przeszło 10 tys. mieszkańców, otoczony praktycznie z każdej strony lasami państwowymi.

Zdecydowana większość zabudowy wsi została zrealizowana w przeciągu ostatnich 15-20 lat, stąd populacja w przeważającej części to ludzie młodzi, aktywni sportowo i rekreacyjnie.

Lasy okalające miejscowości są codziennie pełne spacerowiczów, biegaczy, osób uprawiających nordic walking, rowerzystów itp. Ze względu na wyznaczone drogi do jazdy konnej oraz zlokalizowane na ww. obszarze liczne stadniny - w lasach odbywają się przejażdżki konne.

Każdego dnia setki mieszkańców korzysta z nich rekreacyjnie, a kilka razy w roku organizowane są różnego rodzaju zawody: biegi przełajowe, rajdy rowerowe, wspólne marsze z kijkami - nordic walking itp.  

Lasy wokół zespołu naszych wsi mają nadal (mimo dokonanych w ostatnich latach rębni zupełnych) wysoką wartość przyrodniczą. Nie bez powodu zdecydowana większość z nich ma na wykazach LP adnotację: „las ochronny, szczególnie chroniony, funkcja gospodarcza nie jest dominująca”.

Ponadto południowa granica Borówca, to zespół wyjątkowych w Wielkopolsce wysokich wydm piaszczystych, zalesionych starodrzewem sosnowym, a malownicza dolina Głuszynki obfituje w rzadkie gatunki fauny i flory.  

Mając na uwadze powyższe uważamy, że spełniona jest przesłanka z Wytycznych stanowiących załącznik do Zarządzenia DGLP nr 58 z dnia 05 lipca 2022r. pt. „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” umożliwiająca zaliczenie Naszych lasów (w pasie wokół zabudowy zespołu czterech wsi) do kategorii lasów o zwiększonej funkcji społecznej w strefie intensywnego i zrównoważonego oddziaływania społecznego.

Zgodnie z § 2 pkt. 9 Wytycznych: W ich obrębie przez cały rok, każdego dnia odnotowuje się znaczącą, intensywną obecność ludzi chodzących na indywidualne i rodzinne spacery, uprawiających sport (bieganie, nordic walking, jazda na rowerze) czy też traktujących las jako miejsce zabawy dla dzieci”.   Ponadto cytując dalej Wytyczne w lasach o kategorii lasów o zwiększonej funkcji społecznej w strefie intensywnego oddziaływania społecznego rębnia zupełna może być zastosowana wyjątkowo a zalecane zastosowanie mają rębnie złożone o długim i bardzo długim okresie odnowienia z nieschematycznymi cięciami.

Preferowane jest stosowanie rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej typu IVd oraz rębni przerębowej typu V. 

Wnioskujemy o ustalenie strefy intensywnego oddziaływania społecznego – czyli pasa min. 700 m do 1 km od ostatnich zabudowań ww. miejscowości, której celem będzie min. zachowanie krajobrazu leśnego i jego estetyki, spowolnienie postępujących zmian, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości lasu i zdolności do pełnienia funkcji społecznych w przyszłości.

Jednocześnie wnioskujemy by dalsze okoliczne lasy, aż do drogi gminnej nr 431 zaliczyć do „strefy zrównoważonego oddziaływania społecznego” (Wytyczne § 2 pkt. 10).  

Podkreślamy, iż Wytyczne (§ 2, pkt.7) zobowiązują okręgowe dyrekcje do weryfikacji i korekty wieloletnich planów wycinki, a w strefach „intensywnego oddziaływania społecznego ma się to odbywać obligatoryjnie.

 

Z wyrazami szacunku
niżej podpisani, 
Mieszkańcy gm. Kórnik

Anna Maria Andrzejewska rep. Stowarzyszenie Zielony Peryskop    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Maria Andrzejewska rep. Stowarzyszenie Zielony Peryskop będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...