Petycja pracowników GO Sport Polska Sp. z o. o

Warszawa, 30 Kwietnia 2022 r.

Pracownicy, współpracownicy, sygnatariusze

GO Sport Polska Sp. z o. o. 

z siedzibą w Warszawie

Reprezentowani przez:

Ihora Borsukyvych

Michała Boratyńskiego

Krzysztofa Należytego

Szanowny Pan

Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 

PETYCJA ZBIOROWA

Szanowny Panie Ministrze!

My, niżej podpisani pracownicy przedsiębiorstwa GO Sport Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS:0000028260), działając w imieniu własnym w trybie art. 2 ust. 1 w związku z ust. 3 oraz w sposób określony w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

składamy petycję


w sprawie przywrócenia działalności, w tym wykreślenie, w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) - dalej, bez bliższego określenia: „ustawa” -  przedsiębiorstwa GO Sport Polska Sp. z o. o. z listy, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. Ponadto prosimy o ustosunkowanie się do podniesionych przez nas argumentów.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia br. w drodze decyzji administracyjnej (znak: DPP-0272-1/2022) nałożone zostały sankcje na podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Federacją Rosyjską, a wśród nich znalazł się także nasz pracodawca.

Zapewniamy Pana, iż w pełni potępiamy zbrodnicze działania Federacji Rosyjskiej, wyrażając jednocześnie, w słowie i działaniu, solidarność z Narodem Ukraińskim. Jakkolwiek słuszne nie są przesłanki do możliwie szerokiego ograniczenia źródeł finansowania rosyjskich działań wojennych, nie można zapominać o niewinnych ludziach - pracownikach w Polsce - którym z dnia na dzień odebrano stabilność zatrudnienia.

Spółka przekazała uchodźcom pomoc w postaci produktów będących w jej zasobach z racji profilu handlowego - tj. śpiwory, koce termiczne, ciepłe ubrania, latarki, apteczki etc. Indywidualnie również angażujemy się w pomoc potrzebującym Ukraińcom na rozmaite sposoby. Obywatele Ukrainy są częstymi klientami w naszych sklepach. Nie brak ich także wśród naszego personelu - zatrudnienie znajdują u nas osoby, które uciekły z terytorium Ukrainy po 24 lutego br. Osoby w ciężkiej sytuacji życiowej, które liczyły na opiekę władz Rzeczypospolitej Polskiej zostały przez te same władze pozbawione pracy.

Zastosowanie tak daleko posuniętych sankcji oznacza natychmiastowe odebranie źródła utrzymania tym z nas, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych - są to w znacznej liczbie uczniowie i  studenci, którzy próbują utrzymać się w trakcie nauki, a także starsze osoby świadczące usługi w zakresie utrzymywania porządku w naszych sklepach. Tym z nas, który zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę odebrano stabilność zatrudnienia, postawiono pod znakiem zapytania perspektywy rozwoju zawodowego w spółce oraz - co ważniejsze - terminowość wypłat wynagrodzeń będących źródłem utrzymania naszych rodzin.

Utworzenie struktur i pozycji rynkowej GO Sport, począwszy od czasu, gdy byliśmy spółką należącą do francuskiego kapitału, kosztowało nas ponad 20 lat wysiłku. W ostatnich latach przedsiębiorstwo zostało, za zgodą organów ochrony konkurencji, przejęte przez kapitał singapurski, przez co weszliśmy w proces restrukturyzacji. Zauważyć należy, iż ze względu na różne czynniki spółka jest nierentowna, co w praktyce oznacza, że nie przynosi zysków spółce singapurskiej, a w konsekwencji jej właścicielom pochodzenia rosyjskiego. Wszelkie obciążenia podatkowe, zarówno wynikające ze stosunku pracy (PIT, ZUS, NFZ), sprzedaży (VAT) etc., jak i naszych prywatnych wydatków finansowanych z pensji stanowią źródło finansowe dla Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw, które miały w swojej ofercie produkty produkcji rosyjskiej, wycofaliśmy je z naszych hal handlowych po rozpoczęciu agresji FR na terytorium Ukrainy.

Działania, które miały ograniczyć pośrednie finansowanie Federacji Rosyjskiej są bezcelowe, gdyż proceder taki nie ma miejsca. Z drugiej zaś strony, powodując niemożność zaspokajania wierzytelności, doprowadzając spółkę do stanu upadłości, ograniczone zostaną wpływy do polskiego budżetu, z których finansowane są m.in. Wojsko Polskie oraz struktury sojusznicze będące przyczynkiem do zwiększenia bezpieczeństwa Państwa Polskiego. Należy zatem skonstatować, iż skutki decyzji są odwrotne od zamierzonych, co nie leży w interesie bezpieczeństwa narodowego 

Wyrażamy nadzieję, iż zapoczątkowany przez organy spółki proces sprzedaży udziałów innemu podmiotowi  zostanie przeprowadzony w sposób sprawny, co pozwoli na przywrócenie nam i naszym bliskim względnego spokoju o stabilność naszego zatrudnienia i byt naszych rodzin.

Utrzymanie sankcji oznaczać będzie negatywne konsekwencje dla kontrahentów GO Sport oraz ich pracowników - w większości są to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. Dostawcy usług, w tym tych kluczowych jak dostęp do sieci Internet, zmuszeni zostali do nagłego zaprzestania współpracy z nami. W efekcie, jeżeli w najbliższych dniach sytuacja nie ulegnie zmianie, spółka zostanie pozbawiona m.in. możliwości komunikacji z pracownikami, zostaniemy odcięci od systemów informatycznych zapewniających monitoring zasobów.

My wszyscy: pracownicy sklepów stacjonarnych zlokalizowanych na terenie całej Polski, pracownicy sklepu internetowego, centrum logistycznego i centrali, a także wszystkie osoby, które wyraziły poparcie dla naszej petycji w formie internetowej wychodzimy z oddolną inicjatywą, ażeby władze publiczne, realizując swoje konstytucyjne zadania kierowały się dobrem swoich obywateli, a w przypadku dostrzeżenia negatywnych skutków swoich decyzji były gotowe do ich odwrócenia.

Mając na względzie powyższe wnosimy jak na wstępie.

Do reprezentowania nas w przedmiocie niniejszej petycji, zwrócenia się z jej odpisami do innych organów administracji publicznej oraz mediów, upoważniamy Pana Michała Boratyńkiego Ihora Borsukyvych oraz Krzysztofa Należytego

Z wyrazami szacunku

Pracownicy GO Sport Polska Sp. z o.o.


Pracownicy Go Sport Polska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Pracownicy Go Sport Polska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...