PETYCJA PRZECIWKO ODDAWANIU PRZEZ MIASTO DZIAŁEK MIEJSKICH PRZY ULICY GRODZISKIEJ NA ODOLANACH

Szanowny Panie Prezydencie

Warszawskie Odolany są częścią Warszawy ze znaczną liczbą rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.  Szacuje się, że w najbliższych latach na Odolanach będzie ok. 2.000 dzieci w wielu szkolnym. Równocześnie Miasto nie wybudowało dotychczas żadnej nowej szkoły, a dzieci z Odolan uczęszczają do szkoły przy ul. Grabowskiej (położonej na granicy Odolan i Ulrychowa), która jest przeciążona.

Z uwagi na liczbę dzieci w wieku szkolnym w krótkim czasie na Odolanach muszą powstać dwie szkoły podstawowe. Pierwsza szkoła na Odolanach, której budowa - być może - rozpocznie się w przyszłym roku (2020 r.), pomieści tylko 700 dzieci. Druga szkoła miała powstać na działce przy ul. Grodziskiej wpisanej do ksiąg wieczystych WA4M/00432445/3 i WA4M/00408253/3.  W dniu 19 września 2016r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i wykonano za pieniądze publiczne inne prace przygotowawcze. Obszar działki wynosi 13.659 m2, co powoduje, że na działce zmieści się zarówno budynek szkoły jak i infrastruktura towarzysząca. Znajdujące się nad północno-wschodnim narożnikiem działki kable energetyczne miały być stopniowo zakopywane, równolegle z prowadzoną inwestycją budowy szkoły.

Na Odolanach Miasto nie posiada żadnej innej działki pod szkołę, która potrzebna jest „na wczoraj”. Nie można poważnie potraktować deklaracji władz Warszawy, że Miasto po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabezpieczy pod szkołę inną działkę na wschód od ul. Sowińskiego, skoro władze Warszawy nie potrafią od kilkunastu lat (od 2011 r.) uchwalić planu zagospodarowania przestrzennego dla tego osiedla.

Budowy szkoły przy ul. Grodziskiej oczekują mieszkańcy co jednoznacznie wrazili na spotkaniu konsultacyjnym z Burmistrzem Woli w dniu 9 listopada 2017r. Dlatego z olbrzymim rozczarowaniem i sprzeciwem spotkała się uchwała Rady Miasta z 14 czerwca 2018r. wyrażająca zgodę na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy
ul. Grodziskiej na rzecz Archidiecezji Warszawskiej oraz decyzja o warunkach zabudowy z dnia 29 października 2019r.

Uchwała Rady z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic: J. Sowińskiego i Grodziskiej otwiera drogę do oddania praktycznie za darmo, przeznaczonej wcześniej pod szkołę podstawową, działki miejskiej na Odolanach przy ul. Grodziskiej wartej kilkadziesiąt milionów złotych. Ponadto sam wybór działki przekazywanej pod Kościół jest całkowicie nieracjonalny z następujących przyczyn:

1)  teren potrzebny pod Kościół dla 700-800 wiernych wynosi ok. 3.000 m2 (według powierzchni działek zajmowanych na pobliskie Kościoły na Woli); Archidiecezji oddawana jest część działki o powierzchni 5.000 m2. Wyodrębnienie z działki przy ul. Grodziskiej najlepszej części działki o powierzchni 5.000 m2 powoduje, że na pozostałej części (ok. 8.500 m2) nie jest możliwe wybudowanie szkoły. Zatem w związku z budową Kościoła (na który potrzeba 3.000m2) Miasto traci możliwość zagospodarowania działki o powierzchni ponad 13,5 tys. m2.

2)  teren potrzebny pod szkołę wynosi ok. 10 tys. m2. Na Odolanach, poza działką przy ul. Grodziskiej, Miasto nie dysponuje żadną inną działką o takiej powierzchni, na której mogłaby postawić szkoła – pomijając kwestie strat finansowych Miasta – decyzja o oddanie działki miejskiej na ul. Grodziskiej uniemożliwia w horyzoncie kilku najbliższych lat budowę niezbędnej dla dzieci drugiej szkoły na Odolanach,

3)  na proces budowy szkoły na ul. Grodziskiej miasto poniosło konkretne środki finansowe – została uzyskana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, została sporządzona koncepcja i kosztorys skablowania linii energetycznych, zostały uzyskane warunki skablowania od Innogy oraz zostały poczynione pierwsze kroki w celu uzgodnienia skablowania z użytkownikiem wieczystym sąsiednich gruntów tj. z PKP. Oddanie działki przy ul. Grodziskiej oznacza zatem wymierną stratę kosztów poniesionych na powyższe działania,

4)  działka przy ul. Grodziskiej jest w części (ok. 3 tys. m2) wykorzystywana przez firmę Innogy bez tytułu prawnego, co naraża Miasto na kolejne straty finansowe. Nie ustanowiono dotychczas żadnych opłat za korzystanie z tej działki, ani nie ustanowiono służebności przesyłu, która umożliwiłaby pobieranie takich opłat. Kontynuacja procesu inwestycyjnego budowy szkoły pozwoliłaby na uregulowanie tego problemu,

5)  nieruchomości miejskie przy ul. Grodziskiej są jedynymi nieruchomościami miejskimi na Odolanach, na których ze względu na powierzchnię oraz usytuowanie w centralnej części Odolan, jest możliwe utworzenie centrum usług publicznych w tej części Miasta. Zwarta prostokątna nieruchomość o łącznym obszarze 13.659 m2 wraz z sąsiednimi mniejszymi działkami miejskimi po drugiej stronie ulicy Grodziskiej i Sowińskiego - są nieporównywalne z innymi, nielicznymi terenami miejskimi na Odolanach i dają niepowtarzalną szansę stworzenia w tym miejscu publicznego serca Odolan.    

Szanowny Panie Prezydencie

Odolany niezmiernie potrzebują nieruchomości przy ul. Grodziskiej pod pilną budowę drugiej szkoły. Nigdzie indziej taka szkoła - w krótkiej perspektywie czasu - na Odolanach nie powstanie. Kościół mógłby powstać na innych, mniejszych działkach. Miasto posiada takie mniejsze działki na Odolanach.

W związku z powyższym stanowczo domagamy się od Pana Prezydenta nieustanawiania na działce przy ul. Grodziskiej użytkowania wieczystego na rzecz Archidiecezji Warszawskiej. Żądamy zainicjowania procesu zmierzającego do zmiany uchwały Rady Miasta z 14 czerwca 2018r. poprzez przygotowanie alternatywnych i racjonalnych wariantów zaspokojenia roszczeń Archidiecezji Warszawskiej, które nie będą w tak dramatyczny sposób odbijać się na potrzebach Warszawiaków.  


Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan ul. Jana Kazimierza 57/21 01-267 Warszawa FB /odolany.org/ www.odolany.org e-mail: stowarzyszenie@odolany.org    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan ul. Jana Kazimierza 57/21 01-267 Warszawa FB /odolany.org/ www.odolany.org e-mail: stowarzyszenie@odolany.org do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...