PETYCJA W OBRONIE prof. dr hab. Jakuba Steliny oraz tolerancji, pluralizmu i wolności przekonań w przestrzeni akademickiej.

Gdańsk, dnia 28 października 2020 r.

 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr. hab. Jakub Stelina

 

PETYCJA W OBRONIE prof. dr hab. Jakuba Steliny

oraz pluralizmu i wolności przekonań w przestrzeni akademickiej

na Uniwersytecie Gdańskim.


My, studenci Uniwersytetu Gdańskiego, absolwenci tej uczelni, a także inni obywatele zatroskani ostatnimi, w naszej ocenie często niestety dyskryminacyjnymi, działaniami niektórych członków społeczności akademickiej wobec prof. Jakuba Steliny, prowadzącymi do stopniowej degradacji przestrzeni akademickiej, jako przestrzeni, w której panuje poszanowanie dla wolności słowa, dla różnic w poglądach politycznych oraz poszanowanie dla zasad niezależności i niezawisłości sędziego, wzywamy władze Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do jasnej deklaracji, a w razie potrzeby podjęcia działań, mających na celu ochronę pracowników naukowych UG przed dyskryminacją ze względu na poglądy oraz obronę pluralizmu i wolności przekonań w przestrzeni akademickiej.

 

Prof. dr hab. Jakub Stelina jest wieloletnim pracownikiem UG z szerokim dorobkiem naukowym, przede wszystkim w dziedzinie prawa pracy. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych, oraz ponad dwudziestu glos do orzeczeń sądowych. Wobec tego jego odpowiednie kompetencje jako pracownika naukowego nie pozostawiają tutaj żadnych wątpliwości.

 

Osoby wnioskujące o usunięcie prof. Jakuba Steliny z listy pracowników UG podnosiły jego rolę Sędziego w Trybunale Konstytucyjnym jako argument wskazujący na niedopuszczalne związki Profesora z określonymi środowiskami politycznymi. W naszej ocenie jest to bardziej pretekst, niewiarygodny w swojej istocie. Profesor zajmował różne stanowiska przy różnych większościach parlamentarnych – w 2010 roku został członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP (wówczas był to Donald Tusk) i nikt wtedy nie uważał to za powód do skreślenia Prof. Steliny z listy pracowników UG. Ponadto objęcie stanowiska Sędziego i jednoczesna praca naukowo-dydaktyczna na uczelni jest dozwolona przepisami (i nie jest to nowa praktyka obecnego rządu, taki mechanizm funkcjonował już wcześniej). W naszej opinii, podnoszenie zarzutu łączenia funkcji sędziego z pracą naukowo-dydaktyczną jest w istocie zignorowaniem tej wieloletniej praktyki i „ratio legis” przepisów na to pozwalających na rzecz partykularnych interesów i osobistych animozji wobec Prof. Steliny, co jest w naszej ocenie niedopuszczalne.

 

Sprawę kontrowersyjności i dyskusji prawniczych wobec obecnego składu TK w żadnej mierze nie można uznać za przesłankę do usunięcia Prof. Steliny z uczelni. Spowodowałoby to tylko niebezpieczny precedens, zgodnie z którym całkowicie subiektywne i dowolne oceny i poglądy prawne i polityczne części społeczności akademickiej miały by decydować o tym, kto może a kto nie może pracować na UG. Jest to w naszej ocenie niedopuszczalne i zasługujące na potępienie.

Powyższy argument „upolitycznienia” tym bardziej należy uznać za niedorzeczny, gdyż Profesor na swoich zajęciach nie wypowiada się na tematy polityczne odchodząc od merytorycznej nauki (co niestety robi wielu innych pracowników naukowych wydziałów prawa, niestety także w dyskryminacyjny sposób). Na Profesora nie wpływały skargi w tym zakresie. Poglądy Profesora nigdy też nie wywierały wpływu na ocenę merytorycznej wiedzy studentów.

 

Zarzut, iż „niewłaściwe” głosowanie na Radzie Wydziału WPiA UG w sprawie uchwały „W obronie konstytucji i państwa prawa” (czy w jakimkolwiek innym głosowaniu) miałoby predysponować do usuwania kogokolwiek z uczelni jest niedopuszczalną w naszej ocenie próbą podeptania demokracji i wolności głosowania i wyrażania swoich poglądów, a także wyrazem braku poszanowania dla pluralizmu w przestrzeni akademickiej i zastąpienia go systemem karania za niewłaściwe głosowania i poglądy, co sprzeciwia się samej istocie głosowania. (Warto wpomnieć, że podczas głosowania nad ww. uchwałą także inni pracownicy UG byli przeciwko - czy miałaby to być przesłanka żeby też wnioskować o ich usunięcie z uczelni?! Taka logika to niedopuszczalny zamordyzm).

 

W końcu sam zarzut, iż bycie członkiem składu orzekającego TK w sprawie o sygn. akt K 1/20 (czy też jakiejkolwiek innej sprawie) miałoby wpływać na zwolnienie kogokolwiek z UG stanowi w naszej ocenie podeptanie podstawowych wartości, w tym konstytucyjnych. Niezależnie od toczących dyskusji w sferze prawniczej, jak i dyskusji społecznej, Wyrok TK jest zgodny z utrwaloną linią orzeczniczą TK popartą przez takie autorytety w środowisku prawniczym jak prof. Zoll czy prof. Rzepliński. Ponadto, Prof. Stelina, choć nie wydał zdania odrębnego do wyroku, nie wiadomo czy głosował za czy przeciw wydaniu wyroku, i zachował pełen profesjonalizm wskazując, iż zobowiązuje go w tym zakresie tajemnica narady. Ocenianie Profesora i próba wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji na podstawie domniemania, w naszej ocenie jest niedopuszczalna i niegodna, w szczególności niegodna prawnika i nawiązuje ona do najgorszych praktyk.

Niezależnie od powyższego, próba wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji za wydanie wyroku sądowego stanowi w naszej ocenie bezprecedensowy i haniebny atak na podstawowe wartości demokratycznego państwa prawa, w szczególności na zasadę niezawisłości i niezależności sędziów.

Nie ma przy tym znaczenia forma tych „konsekwencji”. Próba wyciągnięcia konsekwencji także nieformalnych, np. poprzez wywieranie na Profesora otwartej presji żeby sam zrezygnował z pracy ze względu na uczestniczenie w wydaniu jakiegokolwiek wyroku, uważamy za tak samo haniebny atak na podstawowe wartości demokratycznego państwa prawa i na zasadę niezawisłości i niezależności sędziów.

 

Rozumiemy emocje części części społeczności akademickiej w związku z ostatnimi wydarzeniami, jednak w naszej ocenie nie mogą one prowadzić do deptania podstawowych wartości, niszczenia przestrzeni pluralizmu i wolności akademickiej, nawet jeżeli jest to dokonywane w obronie innych wartości, jest to absolutnie niedopuszczalne.

 

Ponadto apelujemy o powściągnięcie niektórych ostatnich wypowiedzi i działań godzących w standardy współżycia społecznego, nawet jeżeli sformułowanych pod wpływem emocji, to dążących w istocie rzeczy do zamordyzmu i skrajnej nietolerancji. Za hańbiącą np. należy uznać ofertę praktyk, zgodnie z którą kandydaci na stażystę nie mogą mieć, nawet prywatnie, określonego światopoglądu pod rygorem nieuwzględnienia w dalszej rekrutacji. Jednocześnie wzywano do dyskryminacji Prof. Jakuba Steliny. Stanowi to przykład nieprawdopodobnej wręcz hipokryzji i próby, mamy nadzieję, że nieświadomej, zniszczenia przestrzeni akademickiej jako przestrzeni wolności, pluralizmu i tolerancji.

 

Wierzymy, że tym głosem nasza społeczność pokaże, że bliskie dla nas wartości takie jak brak akceptacji dla dyskryminacji, tolerancja dla odmienności poglądów, poszanowanie konstytucji i poszanowanie niezawisłości i niezależności sędziowskiej jest wartością stałą, a nie tylko zwykłym sloganem zależnym od partykularnych sympatii lub ich braku do określonych osób.

 

W związku z powyższym wzywamy społeczność akademicką i władze WPiA UG aby, niezależnie od emocji, powstrzymać rozprzestrzenianie się dyskryminacyjnych praktyk niszczących przestrzeń akademicką, w tym momencie wymierzonych w naszego pracownika naukowego prof. dr. hab. Jakuba Stelinę, a w razie konieczności podjąć działania w przeciwko dyskryminacji pracowników UG i w obronie przestrzeni wolności i różnorodności w przestrzeni akademickiej.

 

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Maciej Beger będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...