Petycja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu osiedla Chomiczówka

Do:

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Marlena Happach Dyrektor
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

Michał Czaykowski Przewodniczący
Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy

pl. Defilad 1, XX p., pok. 2012 00-901 Warszawa

Rada i Zarząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa

 

PETYCJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOMICZÓWKA                                               

Szanowni Państwo,                            

działając w imieniu Samorządu Mieszkańców Chomiczówki, mieszkańców zrzeszonych w inicjatywnej grupie sąsiedzkiej „Jesteśmy z Chomiczówki” oraz stowarzyszenia Razem dla Bielan, wnosimy o pilne podjęcie działań zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu osiedla Chomiczówka.     

Chomiczówka jest osiedlem, w którym dominuje klimat architektury mieszkaniowej lat 70., tzw. „wielkiej płyty”. Osiedle pomyślane zostało w ten sposób, aby na owe lata 70. i 80. rzeczywiste strefy funkcjonalne zaspokajały potrzeby ówczesnych mieszkańców osiedla. W odpowiednich i proporcjonalnych odległościach rozlokowane zostały punkty usługowe, które znajdując się w „centrach” przestrzeni międzyblokowych zapewniały użytkującym je mieszkańcom pełne zaopatrzenie oraz komfort bezpieczeństwa (bowiem np., aby pójść do sklepu nie trzeba było przechodzić przez ulicę). W przestrzeniach międzyblokowych zaplanowano tereny zieleni publicznej (jak np. Park Chomicza), które zaspokajały i po dziś dzień zaspokajają potrzeby odpoczynku, sportu i rekreacji oraz potrzeby estetyczne. Zaplanowano również przestrzeń swoistego placu miejskiego, który jest zarówno miejscem zaspokajania potrzeb mieszkańców, jak i miejscem ich codziennych spotkań i rozmów (plac przy ul. Conrada 15).                            

Pod koniec lat 90. rozpoczął się trend dogęszczania osiedla i zabudowywania go nowymi budynkami o bardziej nowoczesnej architekturze. Nowe budynki zaczęły powstawać m.in. wzdłuż niezabudowanych fragmentów ulic Conrada, Wólczyńskiej i Bogusławskiego. Zjawiskiem, które towarzyszyło stawianiu nowych zabudowań, a które dopiero po latach przyniosło swoje negatywne efekty było ograniczanie ich ogólnodostępności. Nowe budynki nie były wkomponowywane w istniejącą przestrzeń, a zaczęły stanowić wygrodzone enklawy. Tak jest do dziś. Powstające nowe budynki są grodzone, a z ogrodzonej przestrzeni korzystać mogą tylko mieszkańcy konkretnego budynku. Biorąc pod uwagę nieprzystosowanie infrastruktury lat 70. do dzisiejszych potrzeb zrodziło to w konsekwencji wiele konfliktów o przestrzeń. Daje się zauważyć, że antagonizowani są mieszkańcy starej i nowej zabudowy, a konflikty te prowadzą do wtórnego grodzenia przestrzeni z tzw. „wielkiej płyty”. Spowodowało to, że wiele rejonów dzisiejszej Chomiczówki stanowi swoiste labirynty. Nie wynika to jednak z żadnej bezpodstawnej wrogości, a z tego, że każdy z mieszkańców dąży do zaspokojenia, wynikających ze swojego miejsca zamieszkania potrzeb (m.in. miejsc do parkowania). I tu stwierdzić należy, że jest to wynikiem braku długofalowej strategii, w ramach której określone byłyby zasady gospodarowania przestrzenią oraz działania zmierzające do zaspokajania potrzeb społecznych i infrastrukturalnych, w takim samym tempie, w jakim zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe (m.in. poprawa stanu komunikacji miejskiej, alternatywy dla komunikacji indywidualnej, budowa inwestycji celu publicznego w postaci żłobków, przedszkoli i szkół).                             

Jesteśmy zdania, że już w tym momencie Chomiczówka ma duże problemy z tym, aby istniejąca tu infrastruktura publiczna zaspokoiła w sposób dostateczny potrzeby jej mieszkańców. Bez podjęcia kroków, przede wszystkim zmierzających do uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, określającego transparentne i jednolite  zasady gospodarowania przestrzenią w sposób zrównoważony, problem ten będzie się nasilał. Miejsca na powstawanie nowych bloków na osiedlu Chomiczówka jest coraz mniej, co w prognozie 5 - 6 letniej może spowodować, że rozpoczną się procesy inwestycyjne terenów funkcjonujących dziś jako tereny zieleni publicznej, tym bardziej, że trwają w przypadku niektórych nieruchomości postępowania zwrotowe (m.in. na terenie Parku Chomicza). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoliłby uchronić przestrzenie międzyblokowe o określonych funkcjach oraz tereny zieleni publicznej przed zabudową, w innych zaś miejscach określiłby jasne zasady dzięki którym łatwiej byłoby gospodarować przestrzenią w sposób zrównoważony i zgodnie z zasadą ładu przestrzennego, uwzględniając jednocześnie strefy funkcjonalne, które wymagają inwestycji celu publicznego. Odpowiednio zaprojektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stworzony przy współudziale mieszkańców, jako partnerów w kształtowaniu przestrzeni publicznej, określiłby również takie parametry zabudowy poszczególnych jednostek terenowych, które pozwoliłyby na zachowanie klinów napowietrzających wpływających na swobodny przepływ powietrza, a które to miałyby przełożenie na zmniejszenie kumulowanych – w ograniczonych bądź zamkniętych przestrzeniach – zanieczyszczeń powietrza.                            

Nasze osiedle wciąż się rozwija, prosimy o podjęcia działań, dzięki którym rozwój ten będzie podążał we właściwym kierunku, zaspokajając potrzeby mieszkańców, którzy w konsultacyjnej procedurze uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego zyskają możliwość partycypowania w tworzeniu zasad według których gospodarować będziemy naszą wspólną przestrzenią. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, prosimy jak na wstępie o pilne podjęcie działań zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu osiedla Chomiczówka. Prosimy również o pochylenie się nad propozycją utworzenia trzech odrębnych mpzp w obrębie osiedla (np. odrębnie dla Chomiczówki-Północ, Chomiczówki-Zachód i Chomiczówki-Południe), aby - co wynika z doświadczenia uchwalania planów dla innych osiedli - mogące zaistnieć sporne kwestie dotyczące jakiejś konkretnej lokalizacji nie zaważyły na mogącym wystąpić w takim przypadku opóźnieniu, i tak czasochłonnej procedury uchwalania planu.                            

Do niniejszego pisma dołączamy dwa załączniki: 1. Fotografie wraz z komentarzami, ilustrujące wskazane w piśmie argumenty; 2. podpisy mieszkańców popierających treść niniejszej petycji.                                                                                                                                                                                              

Z wyrazami szacunku,  

Samorząd Mieszkańców Chomiczówka          

Inicjatywna grupa sąsiedzka „Jesteśmy z Chomiczówki”          

Stowarzyszenie Razem dla Bielan


Krystian Lisiak (Stowarzyszenie Razem dla Bielan)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krystian Lisiak (Stowarzyszenie Razem dla Bielan) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook