Petycja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu osiedla Chomiczówka

Do:

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Marlena Happach Dyrektor
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

Michał Czaykowski Przewodniczący
Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy

pl. Defilad 1, XX p., pok. 2012 00-901 Warszawa

Rada i Zarząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa

 

PETYCJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOMICZÓWKA                                               

Szanowni Państwo,                            

działając w imieniu Samorządu Mieszkańców Chomiczówki, mieszkańców zrzeszonych w inicjatywnej grupie sąsiedzkiej „Jesteśmy z Chomiczówki” oraz stowarzyszenia Razem dla Bielan, wnosimy o pilne podjęcie działań zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu osiedla Chomiczówka.     

Chomiczówka jest osiedlem, w którym dominuje klimat architektury mieszkaniowej lat 70., tzw. „wielkiej płyty”. Osiedle pomyślane zostało w ten sposób, aby na owe lata 70. i 80. rzeczywiste strefy funkcjonalne zaspokajały potrzeby ówczesnych mieszkańców osiedla. W odpowiednich i proporcjonalnych odległościach rozlokowane zostały punkty usługowe, które znajdując się w „centrach” przestrzeni międzyblokowych zapewniały użytkującym je mieszkańcom pełne zaopatrzenie oraz komfort bezpieczeństwa (bowiem np., aby pójść do sklepu nie trzeba było przechodzić przez ulicę). W przestrzeniach międzyblokowych zaplanowano tereny zieleni publicznej (jak np. Park Chomicza), które zaspokajały i po dziś dzień zaspokajają potrzeby odpoczynku, sportu i rekreacji oraz potrzeby estetyczne. Zaplanowano również przestrzeń swoistego placu miejskiego, który jest zarówno miejscem zaspokajania potrzeb mieszkańców, jak i miejscem ich codziennych spotkań i rozmów (plac przy ul. Conrada 15).                            

Pod koniec lat 90. rozpoczął się trend dogęszczania osiedla i zabudowywania go nowymi budynkami o bardziej nowoczesnej architekturze. Nowe budynki zaczęły powstawać m.in. wzdłuż niezabudowanych fragmentów ulic Conrada, Wólczyńskiej i Bogusławskiego. Zjawiskiem, które towarzyszyło stawianiu nowych zabudowań, a które dopiero po latach przyniosło swoje negatywne efekty było ograniczanie ich ogólnodostępności. Nowe budynki nie były wkomponowywane w istniejącą przestrzeń, a zaczęły stanowić wygrodzone enklawy. Tak jest do dziś. Powstające nowe budynki są grodzone, a z ogrodzonej przestrzeni korzystać mogą tylko mieszkańcy konkretnego budynku. Biorąc pod uwagę nieprzystosowanie infrastruktury lat 70. do dzisiejszych potrzeb zrodziło to w konsekwencji wiele konfliktów o przestrzeń. Daje się zauważyć, że antagonizowani są mieszkańcy starej i nowej zabudowy, a konflikty te prowadzą do wtórnego grodzenia przestrzeni z tzw. „wielkiej płyty”. Spowodowało to, że wiele rejonów dzisiejszej Chomiczówki stanowi swoiste labirynty. Nie wynika to jednak z żadnej bezpodstawnej wrogości, a z tego, że każdy z mieszkańców dąży do zaspokojenia, wynikających ze swojego miejsca zamieszkania potrzeb (m.in. miejsc do parkowania). I tu stwierdzić należy, że jest to wynikiem braku długofalowej strategii, w ramach której określone byłyby zasady gospodarowania przestrzenią oraz działania zmierzające do zaspokajania potrzeb społecznych i infrastrukturalnych, w takim samym tempie, w jakim zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe (m.in. poprawa stanu komunikacji miejskiej, alternatywy dla komunikacji indywidualnej, budowa inwestycji celu publicznego w postaci żłobków, przedszkoli i szkół).                             

Jesteśmy zdania, że już w tym momencie Chomiczówka ma duże problemy z tym, aby istniejąca tu infrastruktura publiczna zaspokoiła w sposób dostateczny potrzeby jej mieszkańców. Bez podjęcia kroków, przede wszystkim zmierzających do uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, określającego transparentne i jednolite  zasady gospodarowania przestrzenią w sposób zrównoważony, problem ten będzie się nasilał. Miejsca na powstawanie nowych bloków na osiedlu Chomiczówka jest coraz mniej, co w prognozie 5 - 6 letniej może spowodować, że rozpoczną się procesy inwestycyjne terenów funkcjonujących dziś jako tereny zieleni publicznej, tym bardziej, że trwają w przypadku niektórych nieruchomości postępowania zwrotowe (m.in. na terenie Parku Chomicza). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoliłby uchronić przestrzenie międzyblokowe o określonych funkcjach oraz tereny zieleni publicznej przed zabudową, w innych zaś miejscach określiłby jasne zasady dzięki którym łatwiej byłoby gospodarować przestrzenią w sposób zrównoważony i zgodnie z zasadą ładu przestrzennego, uwzględniając jednocześnie strefy funkcjonalne, które wymagają inwestycji celu publicznego. Odpowiednio zaprojektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stworzony przy współudziale mieszkańców, jako partnerów w kształtowaniu przestrzeni publicznej, określiłby również takie parametry zabudowy poszczególnych jednostek terenowych, które pozwoliłyby na zachowanie klinów napowietrzających wpływających na swobodny przepływ powietrza, a które to miałyby przełożenie na zmniejszenie kumulowanych – w ograniczonych bądź zamkniętych przestrzeniach – zanieczyszczeń powietrza.                            

Nasze osiedle wciąż się rozwija, prosimy o podjęcia działań, dzięki którym rozwój ten będzie podążał we właściwym kierunku, zaspokajając potrzeby mieszkańców, którzy w konsultacyjnej procedurze uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego zyskają możliwość partycypowania w tworzeniu zasad według których gospodarować będziemy naszą wspólną przestrzenią. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, prosimy jak na wstępie o pilne podjęcie działań zmierzających do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu osiedla Chomiczówka. Prosimy również o pochylenie się nad propozycją utworzenia trzech odrębnych mpzp w obrębie osiedla (np. odrębnie dla Chomiczówki-Północ, Chomiczówki-Zachód i Chomiczówki-Południe), aby - co wynika z doświadczenia uchwalania planów dla innych osiedli - mogące zaistnieć sporne kwestie dotyczące jakiejś konkretnej lokalizacji nie zaważyły na mogącym wystąpić w takim przypadku opóźnieniu, i tak czasochłonnej procedury uchwalania planu.                            

Do niniejszego pisma dołączamy dwa załączniki: 1. Fotografie wraz z komentarzami, ilustrujące wskazane w piśmie argumenty; 2. podpisy mieszkańców popierających treść niniejszej petycji.                                                                                                                                                                                              

Z wyrazami szacunku,  

Samorząd Mieszkańców Chomiczówka          

Inicjatywna grupa sąsiedzka „Jesteśmy z Chomiczówki”          

Stowarzyszenie Razem dla Bielan


Krystian Lisiak (Stowarzyszenie Razem dla Bielan)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krystian Lisiak (Stowarzyszenie Razem dla Bielan) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook