PETYCJA w sprawie nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów RP

Pan

Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu RP

Szanowna Pani Premier,

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracam się z prośbą o rozważenie zmian w ustawie o finansach publicznych zwłaszcza w art. 286, który obecnie brzmi cyt: Art. 286. 1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

1)     ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)     nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     posiada wyższe wykształcenie;

5)     posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a)  jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b)  złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c)  uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d)  dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

2. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1)     przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

2)     realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.11));

3)     nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).”

Zmiany jakie moim zdaniem (i podejrzewam zdanie moje podzielą wszyscy absolwenci w Polsce, którzy kończą kierunek Audyt Wewnętrzny na uczelniach wyższych) należy dokonać rozszerzenia pkt.5 uznając Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW (Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej). Certyfikat ten zostaje nadany po ukończeniu studiów podyplomowych o kierunku Audyt wewnętrzny łącznie z świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Uważam, że otrzymane kwalifikacje spełniają wymogi kwalifikacyjne osoby ubiegającej się o stanowisko audytora wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.

Uważam również, że zdobyta wiedza podczas studiów podyplomowych nie odbiega od wiedzy osób posiadających zagraniczne Certyfikaty.

Tym samym nie rozumiem dlaczego promuje się zagraniczne Certyfikaty (tj. Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA)), które można uzyskać zdając bardzo drogi egzamin organizowany przez prywatną Instytucję za który opłata pobierana jest w dolarach i przekazywanie pieniędzy do zagranicznych Organizacji, a nie promuje się lokalne polskie uprawnienia, które uzyskuje się na podstawie zdania egzaminu na wyższej uczelni. Ponadto za utrzymanie zagranicznego certyfikatu pobierana jest coroczna opłata również w dolarach.

Pragnę również zauważyć, że w art. 286 ustawy o finansach publicznych za praktykę uważa się zdobycie praktyki dot. audytu tylko w sektorze finansów publicznych. Nie rozumiem dlaczego inne obszary działalności nie są brane pod uwagę.

Uważam też, że należy dokonać zmian polegających na uznaniu praktyki audytorskiej również w sektorze prywatnym niezależnie od wymiaru czasu pracy i formy zatrudnienia.

Na koniec pragnę jeszcze wspomnieć, że ustawa o finansach publicznych i ustawa o szkolnictwie wyższym nie uzupełniają się wzajemne.

Ustawa o finansach publicznych art. 286 pkt. 5 lit. d mówi o dyplomie ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, a ustawa o szkolnictwie wyższym mówi o wydaniu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - nasuwa się więc pytanie dlaczego tak jest? Należy w ustawie o finansach publicznych w art. 286 pkt.5 lid. d słowo dyplom zamienić na świadectwo.