Petycja w sprawie planowanej budowy CLM Zagorze gm. Niepolomice

Zagórze, dn. 07/05/2019

 

Mieszkańcy miejscowości
Zagórze i Słomiróg
według listy z podpisami

 

 

                                                   Do Szanownego Pana

                                                    Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

                                                    Romana Ptaka                                                                                                         

 

                               Petycja w sprawie planowanej budowy CLM

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu,  

My, niżej podpisani mieszkańcy miejscowości Słomiróg przysiółek Podkawcze, Zagórze przysiółek Kawcze i Dyle chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie informacjami o planowanej budowie Centrum Logistyczno-Magazynowego ( CLM ) w naszej miejscowości na działkach położonych między drogą krajową nr 94, a osiedlem Panorama Zagórska. Inwestycja jest planowana na terenach blisko sąsiadujących z terenami zabudowy jednorodzinnej, w związku z tym budzi nasze duże obawy. Uważamy, że taka inwestycja nie leży w interesie mieszkańców oraz nie wpłynie pozytywnie na rozwój naszej miejscowości.

Naszym zdaniem budowa Centrum Logistyczno-Magazynowego spowoduje znaczne zwiększenie ruchu samochodów ciężarowych na gminnej drodze a tym samym obniży się poziom bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się tą drogą. Jednocześnie naszym zdaniem znacząco zwiększy się poziom hałasu na tych terenach. W Gminnym Programie Rewitalizacji Niepołomic na lata 2016-2023 jest informacja o tym, że w miejscowości Zagórze występuje zwiększone zagrożenie hałasem w związku z intensywnym ruchem samochodowym. Naszym zdaniem, w wyniku budowy hali magazynowej, do której będzie przyjeżdżało kilkadziesiąt/kilkaset samochodów ciężarowych dziennie, to zagrożenie dodatkowo wzrośnie.

Nasza część gminy rozwija się bardzo intensywnie, przebywa nie tylko nowych domów ale również nowych mieszkańców. Szacujemy, że mieszka tu około 20 dzieci w wieku do 5 lat oraz tyle samo w wieku szkolnym do 18 lat. Brak chodnika na całej długości drogi gminnej 560558K oraz zwiększony ruch ciężkich samochodów ciężarowych do i z CLM wpłynie negatywnie na ich bezpieczeństwo. Szczególnie w drodze do i ze szkoły podstawowej w Zagórzu, która jest usytuowana po północnej stronie drogi krajowej DK94. Brak jest na tym odcinku drogi oznakowanych poziomo przejść dla pieszych, co nie ułatwia jej przekroczenia tym najmniejszym mieszkańcom gminy, o których powinniśmy szczególnie dbać.

Uważamy również, że budowa Centrum Logistyczno-Magazynowego wpłynie na spadek wartości naszych nieruchomości, a także zmniejszenie atrakcyjności działek pod zabudowę jednorodzinną, przez co rozwój naszej miejscowości może zostać znacząco ograniczony. Ponadto budowa hali magazynowej spowoduje naszym zdaniem duże szkody w krajobrazie naturalnym na tym terenie.

Spotkanie informacyjne w dn. 15.04.2019 r. z przedstawicielami Inwestora nie rozwiało naszych licznych wątpliwości, wręcz przeciwnie – pojawiły się kolejne. Na spotkaniu tym dowiedzieliśmy się, że jest planowana likwidacja zjazdu z drogi lokalnej 560558K na DK94 i budowa nowego zjazdu do planowanego Centrum Logistyczno-Magazynowego i połączenia z drogą lokalną 560558K. Naszym zdaniem rozwiązanie to spowoduje spadek bezpieczeństwa mieszkańców, którzy będą musieli poruszać się pośród samochodów ciężarowych. Obawiamy się także, że liczne samochody ciężarowe będą utrudniały wyjazd/wjazd z drogi gminnej w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Inwestor nie potrafił również udzielić nam odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązania problemu dostępu do kanalizacji sanitarnej czy dostawy gazu do obiektu. Odnośnie dostawy gazu poruszona została kwestia zbiorników na LPG. Rozwiązanie takie budzi nasze duże obawy odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa dla zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie domów.

 

W naszej ocenie na terenie gminy istnieją już tereny dostosowane do tego typu inwestycji, chociażby Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, gdzie takie obiekty albo już są zlokalizowane bądź są w budowie.

Wobec powyższego uznać należy, że planowana inwestycja budowy Centrum Logistyczno-Magazynowego w naszej miejscowości przyczyni się do pogorszenia warunków życia, zanieczyszczeń powietrza oraz dużego natężenia hałasu i w związku z tym zwracamy się z prośbą o podjęcie działań, które temu zapobiegną.

 

 

Z wyrazami szacunku
mieszkańcy według dołączonej listy,

 
Facebook