Petycja w sprawie ratowania niemieckiej energetyki jądrowej w obliczu katastrofalnych zmian klimatu.

List otwarty 
w sprawie wyłączania z eksploatacji sprawnych elektrowni jądrowych działających na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Szanowny Panie Prezydencie, 
Szanowna Pani Kanclerz, 
Szanowni Państwo Parlamentarzyści, 
Szanowni Przedstawiciele Kościołów i Wspólnot Religijnych, 
Ludzie Nauki, Artyści i Twórcy, 
Przedstawiciele i Aktywiści organizacji ekologicznych działających na terenie Republiki Federalnej Niemiec, 
Obywatelki i Obywatele Republiki Federalnej Niemiec,

jako obywatelki i obywatele sąsiedniego kraju, przedstawiciele wielu środowisk i organizacji, świata nauki i kultury, mieszkańcy Unii Europejskiej, świadomi bezprecedensowych zagrożeń biosfery związanych z globalną zmianą klimatu, zwracamy się do Was o ponowne rozważenie decyzji o ostatecznym wyłączeniu operujących na terenie Republiki Federalnej Niemiec sprawnych elektrowni jądrowych, podjętej przez rząd niemiecki w 2011 r.


Ustalenia Raportu Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) dotyczącego następstw globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej oraz związanych z tym globalnych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych, wskazują, iż, jeżeli globalne ocieplenie będzie nadal postępowało w obecnym tempie, prawdopodobnie osiągnie wartość 1,5°C między 2030 a 2052 r.


Jednocześnie, zarówno raport IPCC jak i dziesiątki innych raportów i opracowań tworzonych przez naukowców z całego świata, opisują katastrofalny wpływ globalnego ocieplenia na środowisko naturalne. Raport IPCC wskazuje również, że przyszłe zagrożenia klimatyczne będą zależeć od tempa, wartości maksymalnej i czasu trwania ocieplenia. Podkreślają konieczność utrzymania wzrostu temperatury w granicach oscylujących wokół 1,5°C, co pozwoliłoby z kolei na ograniczenie presji ocieplenia na ekosystemy lądowe i wodne, od których zależy życie miliardów ludzi i przetrwanie tysięcy innych gatunków.


W modelowych scenariuszach raportu IPCC przeciwdziałania zmianie klimatu, w których próg 1,5°C nie zostaje przekroczony lub zostaje przekroczony w niewielkim stopniu, globalne antropogeniczne emisje CO2 netto spadają o około 45% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2010 roku. Scenariusze te wymagają szybkich i daleko idących transformacji w niemal wszystkich obszarach działalności ludzkiej – rolnictwa, ochrony i odtwarzania przyrody, a przede wszystkim energetyki. W większości scenariuszy ograniczających ocieplenie do 1,5°C bez przekroczenia progu lub z jego niewielkim przekroczeniem, zakłada się, że udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej będzie rósł.

Zdajemy sobie sprawę z toczącej się dyskusji dotyczącej miejsca energetyki jądrowej w długoterminowym modelu zrównoważonej energetyki i uważamy, że wciąż wymaga ona uzupełnienia opartego na kompletnych danych naukowych. Jednak rezygnacja z niskoemisyjnej energii jądrowej przed całkowitym odejściem od spalania węgla kamiennego i brunatnego powoduje w krótkiej perspektywie bardzo trudne do przezwyciężenia, problemy techniczne i technologiczne i prowadzi do konieczności posługiwania się innymi paliwami kopalnymi, z gazem ziemnym na czele. To z kolei nie daje oczekiwanych rezultatów w postaci skutecznej i szybkiej dekarbonizacji.


W świetle ustaleń setek naukowców z całego świata działających w ramach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, tylko szybka i efektywna eliminacja spalania paliw kopalnych daje szansę na utrzymanie wzrostu temperatury ziemskiej atmosfery o 1,5°C lub nieznacznie przekraczającej tę wartość. Jest to dziś warunek konieczny zachowania akceptowalnej przyszłości dla miliardów ludzi.


Dlatego apelujemy o ponowne rozważenie decyzji o rezygnacji z energetyki jądrowej w Niemczech lub jej opóźnienie do chwili całkowitego odejścia od paliw kopalnych w energetyce i wdrożenia wydajnych nowoczesnych technologii magazynujących energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł. Umożliwiłoby to przyspieszenie procesów dekarbonizacyjnych, dając również przykład i nadzieję innym państwom świata, które w najbliższym czasie będą podejmować decyzje co do przyszłości swoich systemów energetycznych oraz decyzje co do swojej roli w przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu i degradacji ziemskiej biosfery. 
Od Waszych decyzji zależy dziś bardzo wiele. Niemcy są liderem światowej polityki i gospodarki, państwem, które wyznacza kierunki w zmaganiach z ocieplającym się klimatem Ziemi.


Dlatego z ufnością kierujemy do Was, jako naszych Sąsiadów te słowa.

Z wyrazami szacunku

FOTA4Climate:
Andrzej Gąsiorowski
Adam Błażowski
Agata Brzezińska
Paweł Kisiel
Adam Bohdan

oraz pozostali sygnatariusze

 1. Prof. dr hab. Tomasz Polak – Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Prof. dr hab. Szymon Malinowski – Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 3. Prof. Malgorzata Kowalska, Katedra Filozofii i Etyki, Uniwersytet w Białymstoku.
 4. Prof. dr hab. Jaromir Jeszke – UAM, Pracownia Pytań Granicznych Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Prof. dr hab. Ludwik Turko – Uniwersytet Wrocławski
 6. Prof. dr hab. Michał Dadlez – IBB PAN
 7. Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz – Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 8. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski – Instytut Nauk o Środowisku Uniwerstytetu Jagiellońskiego
 9. Dr hab. Wiktor Kotowski – profesor, Uniwersytet Warszawski, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
 10. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska – Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 11. prof. dr hab. Piotr Migoń – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 12. Prof. dr hab. Piotr Rybka - Wydział Matematyki, i Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski.
 13. Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. Prof. dr hab. Piotr Stępień – Uniwersytet Warszawski
 15. Prof. dr hab. Paweł Golik - Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
 16. Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 17. Dr hab. Krzysztof Świerkosz – profesor, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 18. Dr hab. Łukasz Dębowski – Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
 19. Dr hab. Iwona Jasser – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski
 20. Dr hab. inż. Marcin Kadej – Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 21. Dr hab. Paweł Koperski – Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 22. Dr hab. Michał Kuziak – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 23. Dr hab. Adam Stebel – Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 24. Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 25. Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz – Instytut Botaniki i Uniwersytetu Jagiellońskiego
 26. Dr hab. Jacek Dobrowolski – IFiS Wydział Filozofii UW
 27. Dr Rafał Nakonieczny – Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. Dr Dominik Domański – IBB PAN, MS LAB
 29. Dr inż. Paweł Gajda – Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 30. Dr Mikołaj Golachowski
 31. Dr Maria Gołąb – Instytut Ochrony Przyrody PAN
 32. Dr Łukasz Kozub – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski
 33. Dr Tomasz Kozak – Instytut Sztuk Pięknych UMCS
 34. Dr Andrzej Mikulski – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 35. Dr Eugeniusz Pronin – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 36. Dr Beata Anna Polak – Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 37. Dr inż. Grzegorz Piątek - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy Kraków, botanik
 38. Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec – Instytut Drzewa
 39. Dr inż. Marzena Suchocka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 40. Dr Mateusz Strzelecki – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 41. Dr Konrad Ambroziak – superwizor CBT
 42. Dr Paweł Pawlikowski – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski
 43. Dr Magdalena Budziszewska - Uniwersytet Warszawski
 44. Dr inż. Michał Szpak – konsultant ds. środowiska
 45. Dr Paweł Nejfeld - botanik
 46. Dr Katarzyna Tymińska - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 47. Dr Karolina Ziembowicz - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 48. Dr Tomasz Sobierajski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 49. mgr inż. Adam Rajewski - Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
 50. mgr Jacek Olender - Courtauld Institute of Art
 51. Paweł Sierociński, Research Fellow, University of Exeter
 52. Paweł Pech – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 53. Robert Sobolewski – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 54. Beata Orłowska – Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego
 55. Aleksandra Kolanek - Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 56. Krzysztof Drozdowski – Politechnika Wrocławska
 57. Jarosław Lipszyc – prezes fundacji Nowoczesna Polska
 58. Jan Śpiewak
 59. Tomasz Stawiszyński filozof, publicysta, Kwartalnik Przekrój i Radio TOK FM
 60. Agata Brzezińska – Fundacja Aquila
 61. Jan Zygmuntowski - Fundacji Instrat
 62. Adam Bohdan – Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
 63. Paweł Kisiel – Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody
 64. Adam Błażowski – inżynier Smart City
 65. Andrzej Gąsiorowski – adwokat, publicysta
 66. Łukasz Misiuna – Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST
 67. Aleksandra Stanisławska – blog „Crazy Nauka”
 68. Piotr Stanisławski – blog „Crazy Nauka”
 69. Wojciech Gałosz – przyrodnik, ekologista
 70. Paweł Droździak – psycholog, psychoterapeuta, publicysta
 71. Ewa Michalik-Kardaś
 72. Janusz Olearczuk
 73. Cezary Lejkowski 
 74. Magda Rybka
 75. Marek Misior – geolog
 76. Katarzyna Bonda - pisarka
 77. Jarosław Kubacki – teolog, pastor, publicysta
 78. Krzysztof Kowalski – Szczeciński Ruch Atomowy
 79. Zbigniew Szczęsny – Koalicja Ateistyczna
 80. Renata Baron
 81. Zbigniew Bohdanowicz
 82. Henryk Sikora – były działacz opozycji antykomunistycznej
 83. Joanna Gajek
 84. Leszek Karlik
 85. Paweł Karpiński – radny Rady Miejskiej Wrocławia
 86. Magdalena Kisielewska – psycholog, psychoterapeuta
 87. Juliusz Kowalczyk
 88. Albert Kłys
 89. Jacek Lekki – psychoterapeuta
 90. Joanna Makowska
 91. Rafał Maszkowski
 92. Łukasz Kowalczyk – radca prawny
 93. Krystyna Romanowska – dziennikarka
 94. Witold Wysmułek – Permakultura Wierzbiny 7
 95. Beata Sytkowska
 96. Mateusz Sienkan
 97. Michał Wiśniewski
 98. Aleksandra Gorczyca
 99. Mikołaj Pokorski
 100. Paweł Pokorski
 101. Katarzyna Kacpura - Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 102. Katarzyna Zajd - Kościół Anglikański w PolscePodpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam Błażowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...