Petycja w sprawie ratowania niemieckiej energetyki jądrowej w obliczu katastrofalnych zmian klimatu.

List otwarty 
w sprawie wyłączania z eksploatacji sprawnych elektrowni jądrowych działających na terenie Republiki Federalnej Niemiec

Szanowny Panie Prezydencie, 
Szanowna Pani Kanclerz, 
Szanowni Państwo Parlamentarzyści, 
Szanowni Przedstawiciele Kościołów i Wspólnot Religijnych, 
Ludzie Nauki, Artyści i Twórcy, 
Przedstawiciele i Aktywiści organizacji ekologicznych działających na terenie Republiki Federalnej Niemiec, 
Obywatelki i Obywatele Republiki Federalnej Niemiec,

jako obywatelki i obywatele sąsiedniego kraju, przedstawiciele wielu środowisk i organizacji, świata nauki i kultury, mieszkańcy Unii Europejskiej, świadomi bezprecedensowych zagrożeń biosfery związanych z globalną zmianą klimatu, zwracamy się do Was o ponowne rozważenie decyzji o ostatecznym wyłączeniu operujących na terenie Republiki Federalnej Niemiec sprawnych elektrowni jądrowych, podjętej przez rząd niemiecki w 2011 r.


Ustalenia Raportu Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) dotyczącego następstw globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej oraz związanych z tym globalnych scenariuszy emisji gazów cieplarnianych, wskazują, iż, jeżeli globalne ocieplenie będzie nadal postępowało w obecnym tempie, prawdopodobnie osiągnie wartość 1,5°C między 2030 a 2052 r.


Jednocześnie, zarówno raport IPCC jak i dziesiątki innych raportów i opracowań tworzonych przez naukowców z całego świata, opisują katastrofalny wpływ globalnego ocieplenia na środowisko naturalne. Raport IPCC wskazuje również, że przyszłe zagrożenia klimatyczne będą zależeć od tempa, wartości maksymalnej i czasu trwania ocieplenia. Podkreślają konieczność utrzymania wzrostu temperatury w granicach oscylujących wokół 1,5°C, co pozwoliłoby z kolei na ograniczenie presji ocieplenia na ekosystemy lądowe i wodne, od których zależy życie miliardów ludzi i przetrwanie tysięcy innych gatunków.


W modelowych scenariuszach raportu IPCC przeciwdziałania zmianie klimatu, w których próg 1,5°C nie zostaje przekroczony lub zostaje przekroczony w niewielkim stopniu, globalne antropogeniczne emisje CO2 netto spadają o około 45% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2010 roku. Scenariusze te wymagają szybkich i daleko idących transformacji w niemal wszystkich obszarach działalności ludzkiej – rolnictwa, ochrony i odtwarzania przyrody, a przede wszystkim energetyki. W większości scenariuszy ograniczających ocieplenie do 1,5°C bez przekroczenia progu lub z jego niewielkim przekroczeniem, zakłada się, że udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej będzie rósł.

Zdajemy sobie sprawę z toczącej się dyskusji dotyczącej miejsca energetyki jądrowej w długoterminowym modelu zrównoważonej energetyki i uważamy, że wciąż wymaga ona uzupełnienia opartego na kompletnych danych naukowych. Jednak rezygnacja z niskoemisyjnej energii jądrowej przed całkowitym odejściem od spalania węgla kamiennego i brunatnego powoduje w krótkiej perspektywie bardzo trudne do przezwyciężenia, problemy techniczne i technologiczne i prowadzi do konieczności posługiwania się innymi paliwami kopalnymi, z gazem ziemnym na czele. To z kolei nie daje oczekiwanych rezultatów w postaci skutecznej i szybkiej dekarbonizacji.


W świetle ustaleń setek naukowców z całego świata działających w ramach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, tylko szybka i efektywna eliminacja spalania paliw kopalnych daje szansę na utrzymanie wzrostu temperatury ziemskiej atmosfery o 1,5°C lub nieznacznie przekraczającej tę wartość. Jest to dziś warunek konieczny zachowania akceptowalnej przyszłości dla miliardów ludzi.


Dlatego apelujemy o ponowne rozważenie decyzji o rezygnacji z energetyki jądrowej w Niemczech lub jej opóźnienie do chwili całkowitego odejścia od paliw kopalnych w energetyce i wdrożenia wydajnych nowoczesnych technologii magazynujących energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł. Umożliwiłoby to przyspieszenie procesów dekarbonizacyjnych, dając również przykład i nadzieję innym państwom świata, które w najbliższym czasie będą podejmować decyzje co do przyszłości swoich systemów energetycznych oraz decyzje co do swojej roli w przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatu i degradacji ziemskiej biosfery. 
Od Waszych decyzji zależy dziś bardzo wiele. Niemcy są liderem światowej polityki i gospodarki, państwem, które wyznacza kierunki w zmaganiach z ocieplającym się klimatem Ziemi.


Dlatego z ufnością kierujemy do Was, jako naszych Sąsiadów te słowa.

Z wyrazami szacunku

FOTA4Climate:
Andrzej Gąsiorowski
Adam Błażowski
Agata Brzezińska
Paweł Kisiel
Adam Bohdan

oraz pozostali sygnatariusze

 1. Prof. dr hab. Tomasz Polak – Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Prof. dr hab. Szymon Malinowski – Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Komitet Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 3. Prof. Malgorzata Kowalska, Katedra Filozofii i Etyki, Uniwersytet w Białymstoku.
 4. Prof. dr hab. Jaromir Jeszke – UAM, Pracownia Pytań Granicznych Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Prof. dr hab. Ludwik Turko – Uniwersytet Wrocławski
 6. Prof. dr hab. Michał Dadlez – IBB PAN
 7. Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz – Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 8. Prof. dr hab. Ryszard Laskowski – Instytut Nauk o Środowisku Uniwerstytetu Jagiellońskiego
 9. Dr hab. Wiktor Kotowski – profesor, Uniwersytet Warszawski, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
 10. Prof. dr hab. Joanna Pijanowska – Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 11. prof. dr hab. Piotr Migoń – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 12. Prof. dr hab. Piotr Rybka - Wydział Matematyki, i Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski.
 13. Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. Prof. dr hab. Piotr Stępień – Uniwersytet Warszawski
 15. Prof. dr hab. Paweł Golik - Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego
 16. Prof. dr hab. Dariusz Tarnawski – Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 17. Dr hab. Krzysztof Świerkosz – profesor, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 18. Dr hab. Łukasz Dębowski – Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
 19. Dr hab. Iwona Jasser – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski
 20. Dr hab. inż. Marcin Kadej – Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 21. Dr hab. Paweł Koperski – Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski
 22. Dr hab. Michał Kuziak – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 23. Dr hab. Adam Stebel – Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 24. Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 25. Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz – Instytut Botaniki i Uniwersytetu Jagiellońskiego
 26. Dr hab. Jacek Dobrowolski – IFiS Wydział Filozofii UW
 27. Dr Rafał Nakonieczny – Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. Dr Dominik Domański – IBB PAN, MS LAB
 29. Dr inż. Paweł Gajda – Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 30. Dr Mikołaj Golachowski
 31. Dr Maria Gołąb – Instytut Ochrony Przyrody PAN
 32. Dr Łukasz Kozub – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski
 33. Dr Tomasz Kozak – Instytut Sztuk Pięknych UMCS
 34. Dr Andrzej Mikulski – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 35. Dr Eugeniusz Pronin – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 36. Dr Beata Anna Polak – Pracownia Pytań Granicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 37. Dr inż. Grzegorz Piątek - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy Kraków, botanik
 38. Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec – Instytut Drzewa
 39. Dr inż. Marzena Suchocka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 40. Dr Mateusz Strzelecki – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 41. Dr Konrad Ambroziak – superwizor CBT
 42. Dr Paweł Pawlikowski – Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski
 43. Dr Magdalena Budziszewska - Uniwersytet Warszawski
 44. Dr inż. Michał Szpak – konsultant ds. środowiska
 45. Dr Paweł Nejfeld - botanik
 46. Dr Katarzyna Tymińska - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 47. Dr Karolina Ziembowicz - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 48. Dr Tomasz Sobierajski - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 49. mgr inż. Adam Rajewski - Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
 50. mgr Jacek Olender - Courtauld Institute of Art
 51. Paweł Sierociński, Research Fellow, University of Exeter
 52. Paweł Pech – Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 53. Robert Sobolewski – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 54. Beata Orłowska – Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego
 55. Aleksandra Kolanek - Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 56. Krzysztof Drozdowski – Politechnika Wrocławska
 57. Jarosław Lipszyc – prezes fundacji Nowoczesna Polska
 58. Jan Śpiewak
 59. Tomasz Stawiszyński filozof, publicysta, Kwartalnik Przekrój i Radio TOK FM
 60. Agata Brzezińska – Fundacja Aquila
 61. Jan Zygmuntowski - Fundacji Instrat
 62. Adam Bohdan – Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
 63. Paweł Kisiel – Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody
 64. Adam Błażowski – inżynier Smart City
 65. Andrzej Gąsiorowski – adwokat, publicysta
 66. Łukasz Misiuna – Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST
 67. Aleksandra Stanisławska – blog „Crazy Nauka”
 68. Piotr Stanisławski – blog „Crazy Nauka”
 69. Wojciech Gałosz – przyrodnik, ekologista
 70. Paweł Droździak – psycholog, psychoterapeuta, publicysta
 71. Ewa Michalik-Kardaś
 72. Janusz Olearczuk
 73. Cezary Lejkowski 
 74. Magda Rybka
 75. Marek Misior – geolog
 76. Katarzyna Bonda - pisarka
 77. Jarosław Kubacki – teolog, pastor, publicysta
 78. Krzysztof Kowalski – Szczeciński Ruch Atomowy
 79. Zbigniew Szczęsny – Koalicja Ateistyczna
 80. Renata Baron
 81. Zbigniew Bohdanowicz
 82. Henryk Sikora – były działacz opozycji antykomunistycznej
 83. Joanna Gajek
 84. Leszek Karlik
 85. Paweł Karpiński – radny Rady Miejskiej Wrocławia
 86. Magdalena Kisielewska – psycholog, psychoterapeuta
 87. Juliusz Kowalczyk
 88. Albert Kłys
 89. Jacek Lekki – psychoterapeuta
 90. Joanna Makowska
 91. Rafał Maszkowski
 92. Łukasz Kowalczyk – radca prawny
 93. Krystyna Romanowska – dziennikarka
 94. Witold Wysmułek – Permakultura Wierzbiny 7
 95. Beata Sytkowska
 96. Mateusz Sienkan
 97. Michał Wiśniewski
 98. Aleksandra Gorczyca
 99. Mikołaj Pokorski
 100. Paweł Pokorski
 101. Katarzyna Kacpura - Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 102. Katarzyna Zajd - Kościół Anglikański w PolscePodpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adam Błażowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )