PETYCJA W SPRAWIE ZANIECHANIA DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU LIKWIDACJĘ LEKARSKIEGO STAŻU PODYPLOMOWEGO

STAŻ_PROTEST.png 

Ministerstwo Zdrowia,
Sejm RP,
Senat RP,
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

  My niżej podpisani Studenci i Studentki kierunków Lekarskich, Lekarki i Lekarze Stażyści wyrażamy głębokie zaniepokojenie i wyraźnie sprzeciwiamy się próbom ograniczenia lub likwidacji lekarskiego stażu podyplomowego.

    Wbrew opinii Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Ministerstwa Zdrowia, w obecnej sytuacji, studia na kierunku lekarskim nie przygotowują absolwentów w stopniu wystarczającym do samodzielnego wykonywania zawodu, niezwłocznie po ich ukończeniu.Staż podyplomowy to czas w którym młodzi Lekarze i młode Lekarki zapoznają się z działaniem polskiego systemu ochrony zdrowia oraz po raz pierwszy w swoim życiu, pod nadzorem opiekuna, zostaje im powierzona opieka nad pacjentami. To wtedy zapoznajemy się z praktycznymi aspektami wiedzy, jaką nabyliśmy w czasie studiów i pod kontrolą doświadczonych kolegów możemy wykorzystać ją w bezpieczny sposób. 

    Taka praktyka jest dla nas szczególnie wartościowa w warunkach pandemii SARS-CoV-2, kiedy wiele zajęć w procesie kształcenia odbywało się w formie zdalnej, co z konieczności wiązało się ze zmniejszeniem realnego kontaktu z pacjentami oraz placówkami ochrony zdrowia.

    Naszym zdaniem likwidacja lekarskiego stażu podyplomowego, w imię doraźnych oszczędności, prowadziłaby do dalszego obniżania standardów jakości kształcenia pracowników ochrony zdrowia, bezpośrednio zagrażając zdrowiu i życiu pacjentów. Co więcej takie działanie doprowadzi do sytuacji w której niedoświadczeni Lekarze i Lekarki będą w ogromnym stopniu narażeni na odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną, jaka grozi im za popełnienie nieumyślnych błędów medycznych.

    Z wyrazami szacunku

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dawid Żyrek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...