Petycja ws. budowy kanalizacji w dzielnicy Piekary w Gnieźnie i we wsi Piekary oraz modernizacji drogi wojewódzkiej nr 190

P E T Y C J A

dotycząca podjęcia wspólnych przygotowań i opracowania dokumentacji projektowej związanej z budową kanalizacji w dzielnicy Piekary w Gnieźnie oraz we wsi Piekary, a także w sprawie zawnioskowania do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dt. modernizacji drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku ul. Kłeckoska w Gnieźnie – wieś Piekary

Niniejszym, działając jako przedstawiciele mieszkańców Gminy Gniezno i Miasta Gniezna, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań dt. rozpoczęcia wspólnych przygotowań i opracowania dokumentacji projektowej związanej z budową kanalizacji w dzielnicy Piekary w Gnieźnie oraz we wsi Piekary. Wnioskujemy o rozpoczęcie prac projektowych w oparciu o możliwości aplikowania o środki zewnętrzne w ramach zbliżającej się perspektywy unijnej WRPO 2020+.

Wnosimy ponadto do Pani Wójt i Pana Prezydenta o wspólne zawnioskowanie do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dt. modernizacji drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku ul. Kłeckoska w Gnieźnie – wieś Piekary. Niniejsza petycja odnosi się do podjęcia przez wszystkie zainteresowane strony komplementarnych działań związanych z budową kanalizacji oraz modernizacją w/w odcinka drogi.

UZASADNIENIE:

Budowa kanalizacji jest zadaniem własnym gminy. Z kolei w/w droga, w pasie której miałaby zostać zrealizowana inwestycja, jest w zarządzie Województwa Wielkopolskiego. Zasadnym jest podjęcie wspólnych prac przygotowawczych, aby zadanie zostało zrealizowane w sposób komplementarny.

Droga wojewódzka, szczególnie na terenie miasta, jest w bardzo złym stanie technicznym. Droga uległa znaczącej degradacji podczas budowy drogi ekspresowej S5 a obecnie jest ważnym połączeniem komunikacyjnym dla pojazdów chcących dojechać do Gniezna zjazdem "Kłecko". Warto zaznaczyć, że jest to droga o najgorszej jakości nawierzchni wśród wszystkich dróg wjazdowych do miasta Gniezna. Droga ta leży ponadto na trakcie Szlaku Piastowskiego, wizerunkowego produktu turystycznego Wielkopolski, a dodatkowo w ostatnim czasie na wjeździe do miasta została posadowiona tablica informująca o tym, że Gniezno było historyczną, Pierwszą Stolicą Polski. Budowanie tego typu narracji historyczno-turystycznej winno również uwzględniać aspekty związane z wizerunkiem i bezpieczeństwem miasta i gminy. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż w 2025 roku Gniezno i region będzie obchodził Milenium pierwszej koronacji królewskiej, stąd efekt poprawy estetyki miasta w przypadku tej drogi wjazdowej winien również podlegać uwadze władz samorządowych.

W przyjętej w dniu 27 stycznia 2020 roku strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku, w ramach zapisów dt. Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego (GOF), jednym z kluczowych kierunków działań jest rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski. W dokumencie ujęto zapis dt. wzmacniania wewnętrznej spójności komunikacyjnej GOF przez rozwój lokalnej infrastruktury drogowej.  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na w/w odcinku wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy wpisuje się w działanie  wzmacniania wewnętrznej spójności komunikacyjnej GOF m.in. poprzez rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, transportu niskoemisyjnego, czy tworzenie sieci ścieżek rowerowych. Wydaje się zatem wysoce prawdopodobne, że projekt dotyczący realizacji powyższej inwestycji jak najbardziej może wpisać się w zakres przyszłego źródła finansowania w ramach Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Warto dodatkowo nadmienić, że w miejscowości Piekary w ostatnich latach wzrasta ilość mieszkańców z uwagi na nowo budowane osiedla domów jednorodzinnych.  Tym samym wzrasta ruch lokalny na tym terenie, a także gęstość zaludnienia. Oba te czynniki wpływają na potrzebę budowy kanalizacji oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejsza petycja jest w pełni zasadna.    

Agnieszka Rzempała – Chmielewska      

Radna Gminy Gniezno  

 

Tomasz Dzionek                                   

Radny Miasta Gniezna

 

received_290120752663834.jpegreceived_2526453534317480.jpegreceived_296979528677700.jpegreceived_28434122892566221.jpegreceived_488725302481807.jpegreceived_774148256824600.jpeg


Agnieszka Rzempała - Chmielewska, Tomasz Dzionek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Rzempała - Chmielewska, Tomasz Dzionek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...