Petycja za stworzeniem nowego parku we Wrześni

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Września

My, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Września, zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu utworzenie parku na terenie działki o numerze geodezyjnym 826 położonej we Wrześni, w szczególności opracowanie dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stworzenie nowego parku pomiędzy ulicą Śmidowicz a ulicą Spokojną we Wrześni, gdzie znajduje się działka o numerze geodezyjnym 826 o powierzchni 1,1015 ha, której właścicielem jest Gmina Września, przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Działka ta obecnie jest nieużytkiem w części pokrytym łąką oraz dziko rosnącymi krzewami wraz z kilkunastoma drzewami.

Tworzenie nowych parków i zieleńców to inwestycja w jakość życia wszystkich. Bez wątpienia okoliczne tereny podlegają obecnie silnej urbanizacji, a mieszkańców w tej części Wrześni przybywa w bardzo szybkim tempie. Nowy park jest w tym miejscu potrzebny, dlatego zbieramy podpisy pod petycją o uchwalenie dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi szczegółowe warunki powstania parku. Jednocześnie wskazujemy, że podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, a osobą reprezentującą podmiot wnoszący petycję jest Stowarzyszenie Projekt Września.


Stowarzyszenie Projekt Września    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook