PETYCJA ZBIOROWA RODZICÓW

 

Zabrze, dn. 26.03.2024 r.

Grono Rodzicielskie

Szkoły Podstawowej i Liceum

Wedle podpisów  

 

Do DYREKCJI

Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Tarnopolska 3

41-807 Zabrze NIP:  648 247 21 59

oraz

Fundacji Na Rzecz Szkół Katolickich ul. Tarnopolska 3

41-807 Zabrze NIP: 648 11 01 857

 

PETYCJA ZBIOROWA

 

​Do Szanownej Dyrekcji Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu oraz Zarządu Fundacji na rzecz ZSK,

działając w interesie wspólnym rodziców oraz uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu, na podstawie art. 2 ustęp 1 oraz art. 2 ustęp 2 punkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku, niniejszym składamy petycję zbiorową celem podjęcia działań w zakresie zachowania dotychczasowej wysokości czesnego, jakie było ustalone wspólnie z rodzicami przy rozpoczęciu bieżącego roku szkolnego tj.2023/2024, przynajmniej do rozpoczęcia następnego roku szkolnego, to jest 2024/2025 , a także wnosimy o dokonanie usystematyzowania sposobu dokonywania podwyżek przez władze zespołu szkół katolickich.  

 

W dniu 14 marca 2024 roku Dyrekcja oraz Zarząd Fundacji na rzecz Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu podjęły decyzję o kolejnej w tym roku szkolnym zmianie wysokości czesnego. Rodzice zostali o tym fakcie poinformowani drogą powiadomienia ustnego na zebraniu ogólnym w siedzibie zespołu szkół katolickich, w/w dnia.  

 

W imieniu podpisanych pod tą petycją rodziców, zwracamy się z prośbą do Zarządu Fundacji na rzecz Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu, o:

1. Utrzymanie wysokości czesnego, jaka została zadeklarowana na początku roku szkolnego 2023/20-24 , a tym samym wstrzymania podwyżki od 01.04.2024

2. Przeniesienie podwyżki na nowy okres roku szkolnego, to jest od 1 września 2024 roku, na rok 2024/2025

3. Wskazanie faktycznego stanu księgowego, obrazującego konieczność dokonania podwyżki w wysokości aż 300 zł na każde dziecko, argumentującego i rzeczywiście pokrywającego wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z niezbędnymi składnikami wynagrodzenia. W przeciągu 8 lat szkoły podstawowej cykliczny wzrost czesnego na każdego ucznia w niniejszej szkole wzrósł o niemalże 300% , licząc od dnia rozpoczęcia nauki tj. 2015 r. do dnia 14.03.2024 przy zaproponowanej kolejnej podwyżce 300 zł.

4. Usystematyzowania regulacji wysokości czesnego w sposób zabezpieczający rodziców na taką okoliczność, tj. maksymalnie jedna podwyżka rocznie, przypadająca na dany rok szkolny, uargumentowana oczywiście stanem finansowym szkoły oraz czynnikami od szkoły niezależnymi, np. regulacja wynagrodzeń, koszty ponoszone na utrzymanie infrastruktury, koszty na rzecz dóbr materialnych oraz zasobów ludzkich.  

 

UZASADNIENIE  

 

Prośba zawarta w niniejszej petycji podyktowana jest z wieloma czynnikami, które dla nas, rodziców uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu, były bardzo istotnymi i w głównej mierze motywującymi nasz wybór niniejszej szkoły, jako takiej, która jawi się stabilnością i bezpieczeństwem, zarówno w kwestiach nauczania naszych dzieci, jak i naszym rodzicielskim, w szerokim znaczenia tego słowa.

Bezpieczeństwo to : odpowiedni poziom nauczania, jakość, stały grafik w ciągu dnia , ale też finanse.

Decyzja Zarządu o kolejnej podwyżce czesnego, od 1 kwietnia 2024 jest dla wielu rodziców nie do zaakceptowania, a ponadto skutecznie ogranicza możliwości wyboru, na przykład rezygnacji ze szkoły w środku roku szkolnego i przepisanie dziecka do innej placówki. Jest to sytuacja niekomfortowa i niejednokrotnie ze względu na różne kwestie osobiste , może poskutkować przede wszystkim znacznym uszczupleniem bieżącego budżetu w każdej rodzinie, a w dalszej konsekwencji rezygnacją z kontynuowania nauki dziecka w danej placówce, pomimo poniesionych do tej pory sporych kosztów w tym celu .

Prosimy wziąć pod uwagę , że są rodzice którzy w tej szkole posiadają dwójkę , a nawet trójkę dzieci, co przy wzroście 300 zł na dziecko, oraz w systemie płacenia czesnego również w wakacje, przekłada się na znaczną kwotę w budżecie rocznym każdego rodzica- każdej rodziny.

Chcielibyśmy jako rodzice, posiadać również względny poziom bezpieczeństwa, odnoszący się do regulacji czesnego i tak jak kiedyś nas zapewniano, że w ciągu roku nie powinna się pojawiać żadna dodatkowa podwyżka, wnosimy o utrzymanie tego statutu.

Wnosimy o przeniesienie ewentualnej podwyżki na okres od 1 września 2024, dzięki czemu rodzice którzy nie będą w stanie opłacać tak wysokiego czesnego, będą mieli szansę na znalezienie innej placówki szkolnej dla swojego dziecka, a rodzice którzy pozostawią dzieci w szkole mają możliwość odpowiedniego rozplanowania budżetu finansowego.

Ponadto wnosimy o utrzymanie systemu, w którym przewidziana jest co najwyżej jedna podwyżka rocznie, pod pewnymi warunkami, które jednoznacznie uargumentują konieczność jej dokonania. Znaczna część rodziców jest zdania, że placówka oświatowa, która jawi się transparentnością finansową, a jednocześnie jest fundacją, winna przedstawiać coroczne sprawozdanie finansowe do wglądu dla rodziców na ich życzenie ,obrazujące aktualny stan finansowy fundacji (wynika to zapewne również z regulacji KRS) , dzięki czemu w sposób transparentny wychodzi się frontem do klienta i wszelka argumentacja przemawiająca za podwyżkami, jest jasno sprecyzowana w takim sprawozdaniu.

Większość rodziców jest zdania, iż nauczycielom  stanowczo należą się podwyżki - są one konieczne i niezbędne w celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości świadczenia usług oświatowych, na rzecz naszych dzieci, jednakże wskazane byłoby przedstawienie sprawozdania finansowego , które obrazuje w sposób klarowny wysokość potencjalnego przychodu z podwyżki czesnego, względem wydatków, jakie będą poniesione na przedmiotowe podwyżki (wszystkie składniki wynagrodzenia). Oczywiście przedstawienie takiego sprawozdania nie jest dla nas kluczowe, jednakże ucięłoby wszelkiego rodzaju spekulacje, które na chwilę obecną mnożą się wśród rodziców i wskazałoby na całkowitą transparentność ze strony Zarządu Fundacji.

 

  Szanowni Państwo, wierzymy że dojdziemy do porozumienia i konsensusu, w którym stanowiska obu stron zostaną uwzględnione w poczuciu wzajemnego poszanowania i zrozumienia.

Należy pamiętać o tym , iż pewne działania cyklicznie podejmowane przez szkołę, dotyczące permanentnych podwyżek, finalnie bardzo negatywnie rzutują na marketingowy obraz tej placówki. Nie na tym polega rzecz, aby odwracać się od klientów (rodziców ) , tylko stać do nich frontem i prowadzić dialog. Takie działania, jakie są prowadzone od kilku lat, z podwyżkami co roku, powodują coraz większą frustrację rodziców, rezygnację potencjalnych kolejnych klientów-rodziców i z pewnością nie rokują one optymistycznie na rzecz Szkoły w przyszłości.

Wierzymy, że uznanie naszej petycji i wprowadzenie oczekiwanych zmian w wyżej wskazanym zakresie, który niniejsza petycja porusza, spowoduje ustabilizowanie kwestii czesnego oraz ostudzenie emocji,  jakie na chwilę obecną panują w gronie rodzicielskim , a także da możliwość podjęcia decyzji niezdecydowanym rodzicom , począwszy od nowego roku szkolnego.    

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rodzice SP i LO do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...