Pielęgniarka/Pielęgniarz z tytułem zawodowym Ratownika Medycznego specjalistą Pielęgniarstwa RatunkowegoMinister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł

Panie Ministrze

W związku z rosnącą ilością absolwentów Ratownictwa Medycznego, którzy ukończyli również studia z Pielęgniarstwa i pracują w zawodzie na etacie pielęgniarskim, zwracamy się z prośbą, aby w takim przypadku automatycznie uznać te osoby za specjalistów z dziedziny Pielęgniarstwa Ratunkowego wydając im zaświadczenie/certyfikat równoważny z dokumentem zaświadczającym ukończenie specjalizacji dla pielęgniarek z dziedziny Pielęgniarstwa Ratunkowego.  

W chwili obecnej:

  • Pielęgniarki/Pielęgniarze po ukończeniu specjalizacji z Pielęgniarstwa Ratunkowego  obejmującej łącznie 812 godzin  są uznawani za specjalistów, otrzymują  gratyfikacje finansowe oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostaną objęci współczynnikiem pracy na poziomie 0,73 (Pielęgniarka albo Położna ze Specjalizacją) o przewidywanym wynagrodzeniu zasadniczym w 2021 roku na poziomie 3651 zł brutto.
  • Pielęgniarki/Pielęgniarze posiadający również tytuł zawodowy Ratownika Medycznego obejmujący swym zakresem minimum 3800 godzin w przypadku licencjatu lub około 1700 godzin w przypadku szkół policealnych nie otrzymują z tego tytułu żadnych gratyfikacji finansowych, a zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017r o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostaną objęci współczynnikiem pracy na poziomie 0,64 (Pielęgniarka albo położna bez specjalizacji) o przewidywanym wynagrodzeniu zasadniczym w 2021 roku na poziomie 3201 zł  brutto.

W naszej opinii wysoce niesprawiedliwe jest stawianie wyżej w hierarchii i gratyfikowanie 1,5 rocznej specjalizacji obejmującej 812 godzin niż 2 letniej szkoły policealnej z o wiele większym zakresem przerabianego materiału (ponad 2 krotnie większa ilość godzin) czy 3 letniego kształcenia uniwersyteckiego (5 krotnie większa ilość godzin). 

Ratownicy medyczni są grupą zawodową, która poprzez przekwalifikowanie uzupełnia rażące braki w kadrze pielęgniarskiej, zaś swoją wiedzą i wykształceniem znacznie podnosi jakość opieki. 
Dyskryminacja ich zawodu, wiedzy i kompetencji poprzez podobne praktyki nie tylko zniechęca, ale również budzi niepokój w całym środowisku medycznym. 

Proponujemy wprowadzić rozwiązanie legislacyjne, które pozwoli, aby każda pielęgniarka lub pielęgniarz posiadający tytuł zwodowy Ratownika Medycznego po dostarczeniu dyplomu/odpisu dyplomu do okręgowych izb pielęgniarskich oraz zaświadczeń o ukończeniu wymaganych kursów, automatycznie otrzymywał zaświadczenie/certyfikat uznający ich za Specjalistów w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego co nie tylko w pełni pozwoli wykorzystać ich zawodowe kompetencje, przypisze ich do grupy Pielęgniarek I Położnych ze Specjalizacją, ale również zmniejszy niepokoje w grupie zawodowej. 

W imieniu niżej podpisanych
Marcin Jachimiak
Lic. Ratownik Medyczny
Lic. Pielęgniarz
Mgr Zdrowia Publiczngo
Specjalista w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marcin Jachimiak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook