Pielęgniarka/Pielęgniarz z tytułem zawodowym Ratownika Medycznego specjalistą Pielęgniarstwa RatunkowegoMinister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Konstanty Radziwiłł

Panie Ministrze

W związku z rosnącą ilością absolwentów Ratownictwa Medycznego, którzy ukończyli również studia z Pielęgniarstwa i pracują w zawodzie na etacie pielęgniarskim, zwracamy się z prośbą, aby w takim przypadku automatycznie uznać te osoby za specjalistów z dziedziny Pielęgniarstwa Ratunkowego wydając im zaświadczenie/certyfikat równoważny z dokumentem zaświadczającym ukończenie specjalizacji dla pielęgniarek z dziedziny Pielęgniarstwa Ratunkowego.  

W chwili obecnej:

  • Pielęgniarki/Pielęgniarze po ukończeniu specjalizacji z Pielęgniarstwa Ratunkowego  obejmującej łącznie 812 godzin  są uznawani za specjalistów, otrzymują  gratyfikacje finansowe oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostaną objęci współczynnikiem pracy na poziomie 0,73 (Pielęgniarka albo Położna ze Specjalizacją) o przewidywanym wynagrodzeniu zasadniczym w 2021 roku na poziomie 3651 zł brutto.
  • Pielęgniarki/Pielęgniarze posiadający również tytuł zawodowy Ratownika Medycznego obejmujący swym zakresem minimum 3800 godzin w przypadku licencjatu lub około 1700 godzin w przypadku szkół policealnych nie otrzymują z tego tytułu żadnych gratyfikacji finansowych, a zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017r o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostaną objęci współczynnikiem pracy na poziomie 0,64 (Pielęgniarka albo położna bez specjalizacji) o przewidywanym wynagrodzeniu zasadniczym w 2021 roku na poziomie 3201 zł  brutto.

W naszej opinii wysoce niesprawiedliwe jest stawianie wyżej w hierarchii i gratyfikowanie 1,5 rocznej specjalizacji obejmującej 812 godzin niż 2 letniej szkoły policealnej z o wiele większym zakresem przerabianego materiału (ponad 2 krotnie większa ilość godzin) czy 3 letniego kształcenia uniwersyteckiego (5 krotnie większa ilość godzin). 

Ratownicy medyczni są grupą zawodową, która poprzez przekwalifikowanie uzupełnia rażące braki w kadrze pielęgniarskiej, zaś swoją wiedzą i wykształceniem znacznie podnosi jakość opieki. 
Dyskryminacja ich zawodu, wiedzy i kompetencji poprzez podobne praktyki nie tylko zniechęca, ale również budzi niepokój w całym środowisku medycznym. 

Proponujemy wprowadzić rozwiązanie legislacyjne, które pozwoli, aby każda pielęgniarka lub pielęgniarz posiadający tytuł zwodowy Ratownika Medycznego po dostarczeniu dyplomu/odpisu dyplomu do okręgowych izb pielęgniarskich oraz zaświadczeń o ukończeniu wymaganych kursów, automatycznie otrzymywał zaświadczenie/certyfikat uznający ich za Specjalistów w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego co nie tylko w pełni pozwoli wykorzystać ich zawodowe kompetencje, przypisze ich do grupy Pielęgniarek I Położnych ze Specjalizacją, ale również zmniejszy niepokoje w grupie zawodowej. 

W imieniu niżej podpisanych
Marcin Jachimiak
Lic. Ratownik Medyczny
Lic. Pielęgniarz
Mgr Zdrowia Publiczngo
Specjalista w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia  

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Marcin Jachimiak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook