Połączenie kolejowe Lublin - Radom - Łódź - Poznań/Wrocław

 sprawnakolej.png

 

Sz. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze!

My niżej podpisani, wnosimy o utworzenie bezpośrednich przyspieszonych połączeń kolejowych relacji Lublin – Radom – Łódź  - Poznań/Wrocław zapewniających zadowalającą obsługę linii kolejowych.

Najkrótsze połączenia kolejowe Lublina oraz Polski środkowo-wschodniej z centrum (Łódź) i południem kraju (Katowice, Kraków) wiodą przez Radom. Obecnie region radomski nie posiada bezpośredniego połączenia kolejowego z Łodzią, która z racji położenia w centrum kraju powinna pełnić rolę głównego węzła kolejowego. Natomiast połączenia między Lublinem a Łodzią odbywają się dotychczas znacznie wydłużoną trasą przez Warszawę, co obniża ich atrakcyjność.

Dla Radomia, Łódź oraz Lublin są najbliższymi dużymi ośrodkami akademickimi, co dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na przewóz pasażerów, który aktualnie odbywa się transportem drogowym. Szacuje się, że koszty zewnętrzne transportu drogowego (wypadki, zanieczyszczenia, itd.) w Polsce wynoszą ponad 20 mld zł rocznie, a brak połączeń kolejowych będzie stale je powiększał. Natomiast działania w zakresie polityki transportowej naszego kraju, jako członka Unii Europejskiej powinny zmierzać do jego zrównoważenia i wspierania najbardziej wydajnych środków transportu. Jest to zbieżne z priorytetami wspierania niskoemisyjnego transportu zbiorowego – zwłaszcza szynowego – zawartymi w Krajowym Planie Odbudowy oraz nowej Umowie Partnerstwa.

Chcemy, aby powyższe połączenie było całoroczne, codzienne, po co najmniej kilka pociągów dziennie w każdym kierunku oraz czasowo dopasowane do zapotrzebowania pasażerów. Postulowana trasa powinna uwzględniać postój na stacjach: Lublin, Nałęczów, Puławy, Pionki, Radom, Przysucha, Drzewica, Tomaszów Mazowiecki, Koluszki, Łódź (Kalisz, Ostrów Wlkp.). Należyta obsługa połączenia, jego regularność i atrakcyjność z pewnością zapewni także wymierną korzyść przewoźnikom kolejowym, o czym może świadczyć obecne zapełnienie połączeń autobusowych i przesiadkowych kolejowych, potencjał demograficzny obszaru oraz duża migracja ludności.

Linie kolejowe znaczenia państwowego nr 22 i 26, na których prowadzone były w ostatnich latach prace remontowe umożliwiają obecnie prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich z czasem przejazdu:

a)Lublin – Radom ok. 80 min (121 km);

b)Radom – Łódź ok. 100 min (142 km).

Są to czasy przejazdu nieosiągalne dla transportu drogowego i dodatkowo zwiększające atrakcyjność połączenia.

Aglomerację lubelską zamieszkuje ponad 450 tys. osób, radomską ponad 340 tys. a łódzką ponad 1mln; natomiast obszar do 30 km od linii kolejowej zamieszkuje ponad 2,5mln osób, które pozbawione są zadowalającej pasażerskiej obsługi kolejowej. Dodatkowo zasadnym jest zapewnienie wydajnego transportu Lublina i Łodzi z Portem Lotniczym Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku.

W celu kompleksowej obsługi pasażerów proponujemy, aby dokonane zostało dogodne skomunikowanie pociągów relacji Lublin – Łódź oraz Łódź – Poznań/Wrocław w Łodzi, której rola jako węzła kolejowego powinna zostać zwiększona i umożliwiać przesiadki w pozostałych relacjach. Rozważyć warto również skomunikowanie proponowanego połączenia w Radomiu z pociągami z Kielc, co zwiększy możliwości połączeń dla aglomeracji kieleckiej.

Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do powyższych postulatów i działania zmierzające do ich wprowadzenia.