Podjęcie pilnych działań mających na celu ograniczenie wpływu hałasu na zdrowie mieszkańców poprzez instalację ekranów akustycznych w ciągu drogi S6 dla miejscowości Bojano, Dobrzewino, Koleczkowo

Screenshot_20230116_124347_Chrome.jpg 

Bojano, dnia 14 stycznia 2023 r.

Agnieszka Bubacz
Sołtys Sołectwa Bojano
adres do korespondencji:
ulica Sosnowe Wzgórze 7, 84 – 207 Bojano
Adres e-mail: agnieszka.bubacz1975@gmail.com Tel. 728 072 788

Do Szanownego Pana
Marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struk
adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ulica Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Szanowny Panie Marszałku,
niniejszym jako sołtys sołectwa Bojano, w imieniu mieszkańców miejscowości Bojano, ale także
mieszkańców miejscowości Chwaszczyno, Dobrzewino i Koleczkowo, w tym wszystkich mieszkańców,
których nieruchomości zlokalizowane są nieopodal nowopowstałego odcinka trasy szybkiego ruchu
oznaczonego jako droga S6, przesyłam w załączeniu petycję w sprawie podjęcia pilnych działań
mających na celu ograniczenie wpływu hałasu na zdrowie mieszkańców poprzez instalację ekranów
akustycznych w ciągu drogi S6 dla miejscowości Bojano, Chwaszczyno, Dobrzewino i Koleczkowo.
Zważywszy na skalę problemu, jakim jest olbrzymi hałas generowany przez użytkowników tzw. „Trasy
Kaszubskiej”, działania Szanownego Pana Marszałka mogą być nieocenioną pomocą dla mieszkańców, o których mowa na wstępie.
Uprzejmie proszę o analizę treści petycji oraz o pilną interwencję, albowiem upływ czasu przedłuża
niepożądane efekty i uciążliwości w okolicy, którą zamieszkujemy.

Załącznik:
- petycja
- lista podpisów

Petycja mieszkańców w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu ograniczenie
szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie mieszkańców poprzez prawidłową instalację
ekranów akustycznych w ciągu tzw. „Trasy Kaszubskiej” oznaczonej jako droga ekspresowa S6

dla miejscowości Bojano, Chwaszczyno, Dobrzewino i Koleczkowo.

Szanowny Panie Marszałku,
w pierwszej kolejności pragniemy wyrazić zadowolenie z rozbudowy infrastruktury drogowej jaka ma
miejsce w okolicach miejscowości Bojano, Chwaszczyno, Dobrzewino i Koleczkowo. Rozwój sieci dróg
jest niewątpliwie bezpośrednią korzyścią jaką mogą czerpać nie tylko mieszkańcy Pomorza ale i
całego kraju. Fakt ten bezsprzecznie przyczynia się do poprawy jakości podróżowania oraz
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Niezależnie od powyższego, nie można tracić z pola widzenia tego, że powstanie trasy szybkiego
ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie skupisk zurbanizowanych, automatycznie wiąże się z drastycznym
zaniżeniem jakości życia mieszkańców nieruchomości położonych w jej okolicy. Mowa tu o poziomie
hałasu, jaki generowany jest przez użytkowników trasy ekspresowej. Kluczowym jest fakt, że znaczący
wzrost poziomu hałasu dotyczy nie tylko nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim położeniu
ale także – z uwagi na brak właściwych zabezpieczeń – tych w głębi miejscowości.
Wobec powyższego w związku z oddaniem od użytku 21 grudnia 2022 roku drogi ekspresowej S6
proszę i wzywam Pana Marszałka do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do zabezpieczenia
nas mieszkańców miejscowości Bojano, Chwaszczyno, Dobrzewino i Koleczkowo przed hałasem
płynącym od strony tzw. „Trasy Kaszubskiej”.
Chcemy Pana poinformować, że nasze osiedla i domostwa, nie zostały w sposób skuteczny
zabezpieczone przed narastającym hałasem, który będąc już i tak wysokim, wzrasta proporcjonalnie
do wzrostu popularności korzystania z przedmiotowej trasy. Pragniemy poinformować Pana
Marszałka, że do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych wymiernych działań zmierzających do
sporządzenia prawidłowego projektu i budowy ekranów akustycznych na pełnej długości
przedmiotowej trasy. Dotychczasowe działania odpowiedzialnych organów i podmiotów, uprawniają
do postawienia tezy, że ochrona bezpieczeństwa zdrowia mieszkańców nie będzie prawidłowa, a w
najkorzystniejszym wypadku nie będzie ona pełna. Zabezpieczenie mieszkańców przed
ponadnormatywnym hałasem lub chociażby zminimalizowanie jego odczuwania jest możliwe jedynie
poprzez budowę obustronnych ekranów akustycznych na całym odcinku drogi na trasie w miejscowościach Chwaszczyno, Dobrzewino, Bojano i Koleczkowo.
Obecny przebieg i ukształtowanie drogi ekspresowej przyczynia się znacząco do odczuwania hałasu,
który „niesie się” w głąb miejscowości i terenu. W związku z przedsięwzięciem drogowym znacząco
zwiększyło się także zanieczyszczenie powietrza – za zasadne wydaje się zatem wykonanie poza
ekranami, nasadzenia drzew- gatunków nie powodujących alergii- tj. z wyłączeniem topoli i leszczyny, pomagających oczyścić powietrze ze spalin, a także wszelkich działań, których celem będzie ochrona środowiska, w tym życia i zdrowia mieszkańców, a także zwierząt –poprzez instalację właściwych przejść i korytarzy.

Konieczność prawidłowej instalacji ekranów akustycznych (czyli nie tylko wyrywkowo i w miejscach
wybiórczych) była wielokrotnie postulowana przez zainteresowanych mieszkańców. Z przykrością
stwierdzamy, że wszelkie zaobserwowane działania podmiotów odpowiedzialnych zmierzają
w kierunku jedynie częściowego i znikomego ustawienia ekranów i to w miejscach, które nie chronią
okolicznych mieszkańców. Wysoce prawdopodobne jest to, że obecny, całodobowy hałas –
narastający także w chwilach zmiany warunków pogodowych – może przekraczać normy wskazane w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. Zainstalowanie ekranów pojedynczych lub w wybranych,
sporadycznych miejscach może dodatkowo potęgować wrażenia dźwiękowe – izolując jedną stronę,
na drugą odbijając dźwięki, które ze wzmożoną siłą odczuwają mieszkańcy pobliskich domostw.
Tak duża i znacząca inwestycja jaką jest rozbudowa trasy S6, na odcinkach przebiegających przez
tereny zabudowane lub w ich okolicach, powinna zostać należycie zabezpieczona. Z kolei
zabezpieczenie to winno w stopniu maksymalnym chronić przed negatywnym oddziaływaniem na
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców oraz środowisko naturalne. Za skrajnie niezrozumiałe
potraktować należy pozostawienie otwartych przestrzeni w planowanej zabudowie dźwiękochłonnej,
pomimo oczywistego faktu rozbudowy mieszkaniowej terenów wzdłuż omawianego odcinka drogi
ekspresowej.
Dodatkowo, wnikliwej analizie powinna zostać poddana kwestia czy przyjęte do planu budowy
założenia dotyczące prognozowanego natężenia ruchu trasy S6 uwzględniają wydane i realizowane
pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, a także czy w sposób prawidłowy odniesiono się do
zapisów właściwych planów zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji gdyby przedmiotowa
analiza skutkowałaby potwierdzeniem powyższych obaw mielibyśmy do czynienia z zastosowaniem
błędnych zmiennych do projektu. Kwestią dodatkową, która również powinna podlegać badaniu jest
ocena wpływu rozbudowy infrastruktury pozbawionej ekranów akustycznych na środowisko.
Należy także pamiętać, że odcinek tzw. „Trasy Kaszubskiej” oddano do użytku stosunkowo niedawno,
bo 21 grudnia 2022 roku. Oznaczać to może, że w miarę rozpowszechniania informacji o otwarciu
odcinka wrastać też będzie ilość jego użytkowników, który w okresach wakacyjnych, zważywszy na
destynacje jej uczestników (jakim są ośrodki nadmorskie) może być wyjątkowo wysoki.
Konkludując, wybudowanie ekranów akustycznych pochłaniających hałas przysłuży się ochronie przyrody i poprawieniu jakości życia wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości.
Ich brak lub niepełne zainstalowanie oznacza dla nas obniżenie komfortu życia poprzez narażenie na ustawiczny, całodobowy hałas oraz zanieczyszczenie powietrza, a także pozbawienie nas istotnych korzyści dla zdrowia i samopoczucia, płynących z przebywania na terenach rekreacyjnych na powietrzu. Liczymy na niezwłoczne podjęcie decyzji o montażu ekranów akustycznych wzdłuż tzw. „Trasy Kaszubskiej” na wysokości miejscowości Bojano, Chwaszczyno, Dobrzewino i Koleczkowo.
Łączący wyrazy szacunku
Mieszkańcy miejscowości : Bojano, Chwaszczyno, Dobrzewino i Koleczkowo

LISTA PODPISÓW

do petycja mieszkańców w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu ograniczenie wpływu
hałasu na zdrowie mieszkańców poprzez prawidłową instalację ekranów akustycznych

w ciągu tzw. „Trasy Kaszubskiej” oznaczonej jako droga S6
dla miejscowości Bojano, Chwaszczyno, Dobrzewino i Koleczkowo.

Sołtys Bojana oraz członkowie Rady Sołeckiej Bojana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wioleta Przybojewska-antosik - członek Rady Sołeckiej Bojana    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wioleta Przybojewska-antosik - członek Rady Sołeckiej Bojana do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...