Polska Federacja Honorowych Dawców Krwi

W Polsce idea krwiodawstwa ma wieloletnie tradycje jej krzewienia. Zapoczątkował to w okresie PRL Polski Czerwony Krzyż, jeszcze jako instytucja państwowa, ale kontynuuje to do dzisiaj jako stowarzyszenie - organizacja pozarządowa. Niestety w ocenie wielu krwiodawców (a potwierdzeniem są tysiące krwiodawców niezrzeszonych w PCK), PCK nie pełni już skutecznie roli opiekuna krwiodawców. Na przestrzeni kulkunastu ostatnich lat podejmowano więc różnorakie próby stworzenia "konkurencji" dla PCK - mimo wszystko molocha wciąż bazującego na kapitale państwowym.

Małe stowarzyszenia krwiodawców, jak pokazało życie, niestety nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Krwiodawcy borykają się z problemem wolnego dnia na oddanie krwi, a wielu z nich MIMO OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY nie wykorzystuje przysługującego im prawa. Ekwiwalent 8 czekolad (równowartość 16 złotych) jest odbierany przez społeczeństwo jako "zapłata" za krew a nie posiłek regeneracyjny. Problemem stało się nawet otrzymanie przez krwiodawcę odznaczenia państwowego, bo zasady ich przyznawania zdominował właśnie PCK i nie jest łatwo spoza PCK takie odznaczenie otrzymać. Stąd powołanie do życia Polskiej Federacji HDK - organizacji alternatywnej, mającej na celu obudzenie krwiodawców oraz zachęcenie osób dotychczas poza tym środowiskiem do rozpoczęcia oddawania swojej krwi dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

PF HDK (www.krwiodawcy.manifo.com) wzywa ludzi dobrej woli do poparcia swojej koncepcji krwiodawstwa w Polsce:

1. Państwo polskie powinno refundować pracodawcy niepublicznemu koszt nieobecności pracownika w dniu oddania krwi. Uzasadnienie: koszt utrzymania posła z całą pewnością jest wystarczający na refundowanie kilkudziesięciu donacji.

2. Instytucje państwoe, w tym Kancelaria Prezydenta R.P. nie powinna żądać ani nawet ovczekiwać od krwiodawcy jakiejkolwiek formy wolontariatu. Samo oddawanie krwi daje społeczeństwu więcej, niż organizacja spotkań, pisanie tekstów reklamowych czy inne formy "propagowania idei" HDK.

3. Należy w szczególny sposób doceniać krwiodawców młodych. To od nich zależy przyszłość polskiej Służby Krwi. Nie umniejsza to roli dawców dojrzałych wiekowo, ale obecna praktyka zniechęca młodzież do honorowego krwiodawstwa.

4. Należy dążyć do tego, aby środki finansowe przeznaczane na działalność PCK dzielić równomiernie na inne stowarzyszenia zrzeszające HDK, rozbijając tym samym monopol PCK na krwiodawstwo.

5. Krwiodawstwo wymaga poświęcenia czasu, zdrowia i zaangażowania. Należy rozważyć debatę publiczną na ten temat i uwzględnić w niej WSZYSTKIE środowiska HDK z całej Polski na równych prawach głosu. Tylko to pozwoli zaprezentować nowe rozwiązania i pomysły oraz uzyskać prawdziwy obraz problemów, z którymi borykają się honorowi dawcy krwi w Polsce.

Jeśli jesteście Państwo za realizacją tych 5 punktów, bardzo prosimy o Wasz głos. Będzie nam łatwiej, ale i obiektywniej, promować nowe rozwiązania w promowaniu krwiodawstwa oraz wypracowywaniu rozwiązań pomocnych honorowym dawcom krwi. Bywa, że ludzkie zdrowie a czasami życie zależy od krwi innych ludzi. Miejmy to na uwadze. Dziękujemy za oddanie głosu!