Poparcie dla działań - Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie, działającym przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu - z kadrą pracująca obecnie w Centrum

PL/UKR/ENG/RUS/ES/AZ/GE/TUR

PL- POLSKI

Poparcie dla działań - Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie, działającym przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu - z kadrą pracująca obecnie w Centrum.

Do Zarządu Województwa Wielkopolskiego,

Szanowni Państwo,Niniejszym pragnę wyrazić swoje pełne poparcie dla działalności Pani Marleny Pujszy-Kunikowskiej, Pani Wandy Nawrockiej, Pani Ilony Tykhonenko pracownic Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie oraz brak zgody na decyzję związaną z reorganizacją działania punktu.

To co należy podkreślić jest siłą działania leszczyńskiego punktu Centrum Integracji Cudzoziemców w Lesznie to:

- Faktyczne wsparcie cudzoziemców: Pani Marlena Pujsza-Kunikowska oraz Pani Wanda Nawrocka aktywnie angażują się w organizowanie kursów językowych, warsztatów integracyjnych oraz spotkań informacyjnych, które znacząco ułatwiają cudzoziemcom zrozumienie i adaptację do polskiego społeczeństwa. Jakość usług mogą potwierdzić liczne obecności cudoziemców różnych narodowości w punkcie.

-Indywidualne Podejście: Pracownice zawsze wykazują się indywidualnym podejściem do każdej osoby korzystającej z usług Centrum, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów i budowanie relacji opartych na zaufaniu.

-Profesjonalizm i Zaangażowanie: Pracownice te cechuje wysoki poziom profesjonalizmu, a ich zaangażowanie przekłada się na realne, pozytywne zmiany w życiu wielu osób.

- Silna współpraca lokalna : Pracownie centrum rozwiązują wszelkie kwestie cudzoziemców opierając się na dialogu i współpracy lokalnej - zarówno z przedstawicielami urzędów, jak też organizacji pozarządowych. Współpracę może potwierdzić ilość tematycznych spotkań zorganizowanych przez CIC Leszno oraz ilość udział w zaproszonych inicjatywach. Również niniejsze poparcie jest dowodem jakości współpracy lokalnej działań punktu.

-----

UKR - Ukraiński

До Управління Великопольського Воєводства,

Шановні Пані та Панове,

Цим листом хочу висловити свою повну підтримку діяльності пані Марлени Пуїж-Куніковської, пані Ванди Навроцької та пані Ілони Тихоненко, працівниць Регіонального Центру Соціальної Політики, Центру Інтеграції Іноземців у Лешні, а також висловити незгоду з рішенням про реорганізацію роботи цього пункту.

Слід підкреслити, що сила діяльності лешненського пункту Центру Інтеграції Іноземців полягає у:

 • Реальній підтримці іноземців: пані Марлена Пуїж-Куніковська та пані Ванда Навроцька активно залучені в організацію мовних курсів, інтеграційних семінарів та інформаційних зустрічей, що значно полегшує іноземцям розуміння і адаптацію до польського суспільства. Якість послуг підтверджують численні присутні іноземці різних національностей у пункті.

 • Індивідуальному підході: Працівниці завжди демонструють індивідуальний підхід до кожної особи, що користується послугами Центру, що дозволяє ефективно вирішувати проблеми та будувати довірливі стосунки.

 • Професіоналізмі та залученості: Працівниці вирізняються високим рівнем професіоналізму, а їхня залученість приносить реальні, позитивні зміни в життя багатьох людей.

 • Сильній місцевій співпраці: Працівники центру вирішують всі питання іноземців на основі діалогу та місцевої співпраці - як з представниками установ, так і з неурядовими організаціями. Співпраця підтверджується кількістю тематичних зустрічей, організованих ЦІІ Лешно, та участю у запрошених ініціативах. Також ця підтримка є свідченням якості місцевої співпраці у діяльності пункту.

З повагою,

ENG - angielski

To the Board of the Wielkopolskie Voivodeship,

Dear Sir/Madam,

I hereby express my full support for the activities of Ms. Marlena Pujsza-Kunikowska, Ms. Wanda Nawrocka, and Ms. Ilona Tykhonenko, employees of the Regional Center for Social Policy, Center for the Integration of Foreigners in Leszno, and express my disagreement with the decision regarding the reorganization of the center's operations.

It should be emphasized that the strength of the Leszno Center for the Integration of Foreigners lies in:

 • Actual support for foreigners: Ms. Marlena Pujsza-Kunikowska and Ms. Wanda Nawrocka are actively involved in organizing language courses, integration workshops, and informational meetings, which significantly facilitate foreigners' understanding and adaptation to Polish society. The quality of services is confirmed by the numerous presence of foreigners of various nationalities at the center.

 • Individual approach: The employees always demonstrate an individual approach to each person using the center's services, which allows for effective problem-solving and building trust-based relationships.

 • Professionalism and commitment: These employees exhibit a high level of professionalism, and their commitment translates into real, positive changes in the lives of many people.

 • Strong local cooperation: The center's staff resolves all issues concerning foreigners based on dialogue and local cooperation - both with representatives of the authorities and non-governmental organizations. The cooperation is confirmed by the number of thematic meetings organized by CIC Leszno and participation in invited initiatives. This support also serves as evidence of the quality of local cooperation in the center's activities.

Sincerely,

RUS -rosyjski

В Управление Великопольского Воеводства,

Уважаемые Господа,

Настоящим выражаю свою полную поддержку деятельности госпожи Марлены Пуйша-Куниковской, госпожи Ванды Навроцкой и госпожи Илоны Тыхоненко, сотрудниц Регионального Центра Социальной Политики, Центра Интеграции Иностранцев в Лешно, а также выражаю несогласие с решением о реорганизации работы этого пункта.

Следует подчеркнуть, что сила деятельности лешненского пункта Центра Интеграции Иностранцев заключается в:

 • Реальной поддержке иностранцев: госпожа Марлена Пуйша-Куниковская и госпожа Ванда Навроцкая активно участвуют в организации языковых курсов, интеграционных семинаров и информационных встреч, что значительно облегчает иностранцам понимание и адаптацию в польском обществе. Качество услуг подтверждается многочисленным присутствием иностранцев различных национальностей в пункте.

 • Индивидуальном подходе: Сотрудницы всегда демонстрируют индивидуальный подход к каждому человеку, пользующемуся услугами Центра, что позволяет эффективно решать проблемы и строить доверительные отношения.

 • Профессионализме и вовлеченности: Сотрудницы отличаются высоким уровнем профессионализма, а их вовлеченность приводит к реальным, позитивным изменениям в жизни многих людей.

 • Сильном местном сотрудничестве: Сотрудники центра решают все вопросы иностранцев на основе диалога и местного сотрудничества - как с представителями властей, так и с неправительственными организациями. Сотрудничество подтверждается количеством тематических встреч, организованных ЦИИ Лешно, и участием в приглашенных инициативах. Также данная поддержка является свидетельством качества местного сотрудничества в деятельности пункта.

С уважением,

ES -hiszpański

Para la Junta del Voivodato de Wielkopolskie,

Estimados Señores,

Por la presente, quiero expresar mi total apoyo a las actividades de la Sra. Marlena Pujsza-Kunikowska, la Sra. Wanda Nawrocka y la Sra. Ilona Tykhonenko, empleadas del Centro Regional de Política Social, Centro de Integración de Extranjeros en Leszno, y expresar mi desacuerdo con la decisión relacionada con la reorganización del funcionamiento del punto.

Es importante destacar que la fuerza del punto de Leszno del Centro de Integración de Extranjeros radica en:

 • Apoyo real a los extranjeros: La Sra. Marlena Pujsza-Kunikowska y la Sra. Wanda Nawrocka están activamente involucradas en la organización de cursos de idiomas, talleres de integración y reuniones informativas, que facilitan significativamente la comprensión y adaptación de los extranjeros a la sociedad polaca. La calidad de los servicios se confirma por la numerosa presencia de extranjeros de diversas nacionalidades en el punto.

 • Enfoque individual: Las empleadas siempre demuestran un enfoque individual hacia cada persona que utiliza los servicios del Centro, lo que permite resolver problemas de manera efectiva y construir relaciones basadas en la confianza.

 • Profesionalismo y compromiso: Estas empleadas muestran un alto nivel de profesionalismo y su compromiso se traduce en cambios reales y positivos en la vida de muchas personas.

 • Fuerte cooperación local: El personal del centro resuelve todas las cuestiones de los extranjeros basándose en el diálogo y la cooperación local, tanto con representantes de las autoridades como con organizaciones no gubernamentales. La cooperación se confirma por la cantidad de reuniones temáticas organizadas por CIC Leszno y la participación en iniciativas invitadas. Este apoyo también es una prueba de la calidad de la cooperación local en las actividades del punto.

Atentamente,

AZ -azerski

Böyük Polşa Voyvodalığı İdarəsinə,

Hörmətli Xanımlar və Cənablar,

Burada Poznanda Regional Sosial Siyasət Mərkəzinin yanında fəaliyyət göstərən Lesznodakı Əcnəbilərin İnteqrasiyası Mərkəzinin və onun hazırda Mərkəzdə çalışan kadrlarının fəaliyyətini dəstəklədiyimi bildirmək istəyirəm.

Xanım Marlena Pujsza-Kunikowska, xanım Wanda Nawrocka və xanım Ilona Tykhonenko, Leszno Əcnəbilərin İnteqrasiyası Mərkəzinin işçilərinin fəaliyyəti tam dəstəklədiyimi və mərkəzin fəaliyyətinin yenidən təşkil olunması ilə bağlı qərara etiraz etdiyimi bildirmək istəyirəm.

Leszno Əcnəbilərin İnteqrasiyası Mərkəzinin fəaliyyətinin gücü aşağıdakılardan ibarətdir:

 • Əcnəbilərə faktiki dəstək: Xanım Marlena Pujsza-Kunikowska və xanım Wanda Nawrocka əcnəbilərin Polşa cəmiyyətinə uyğunlaşmasını və başa düşməsini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıran dil kursları, inteqrasiya seminarları və məlumatlandırıcı görüşlərin təşkilində fəal iştirak edirlər. Xidmətlərin keyfiyyətini mərkəzdə müxtəlif millətlərdən olan çoxlu sayda əcnəbinin iştirakı təsdiqləyir.

 • Fərdi yanaşma: İşçilər hər zaman mərkəzin xidmətlərindən istifadə edən hər bir şəxsə fərdi yanaşma göstərir, bu da problemlərin effektiv həllinə və inam əsasında əlaqələrin qurulmasına imkan verir.

 • Peşəkarlıq və bağlılıq: Bu işçilər yüksək peşəkarlıq səviyyəsi nümayiş etdirir və onların bağlılığı bir çox insanların həyatında real, pozitiv dəyişikliklərə səbəb olur.

 • Güclü yerli əməkdaşlıq: Mərkəzin işçiləri əcnəbilərin bütün məsələlərini həm hökumət nümayəndələri, həm də qeyri-hökumət təşkilatları ilə dialoq və yerli əməkdaşlıq əsasında həll edirlər. Əməkdaşlıq CIC Leszno tərəfindən təşkil edilən mövzu görüşlərinin sayı və dəvət olunan təşəbbüslərdə iştirakla təsdiqlənir. Bu dəstək həmçinin mərkəzin fəaliyyətində yerli əməkdaşlığın keyfiyyətinin sübutudur.

Hörmətlə,

GE - Gruziński

ვოივოდატის საბჭოს ველკოპოლსკას,

ძვირფასო ბატონებო,

ამ წერილით მსურს გამოვხატო ჩემი სრული მხარდაჭერა ქალბატონი მარლენა პუიშა-კუნიკოვსკას, ქალბატონი ვანდა ნავროცკას და ქალბატონი ილონა ტიხონენკოს, ლესზნოში ემიგრანტთა ინტეგრაციის ცენტრის თანამშრომლების, საქმიანობის მიმართ და გამოვხატო ჩემი უარყოფითი დამოკიდებულება ცენტრის მუშაობის რეორგანიზაციის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.

უნდა აღინიშნოს, რომ ლესზნოს ემიგრანტთა ინტეგრაციის ცენტრის მუშაობის ძალა მდგომარეობს:

 • რეალურ მხარდაჭერაში უცხოელების მიმართ: ქალბატონი მარლენა პუიშა-კუნიკოვსკა და ქალბატონი ვანდა ნავროცკა აქტიურად არიან ჩართულნი ენის კურსების, ინტეგრაციული სემინარებისა და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებაში, რაც მნიშვნელოვნად აადვილებს უცხოელების გაგებას და ადაპტაციას პოლონურ საზოგადოებაში. სერვისების ხარისხს ადასტურებს სხვადასხვა ეროვნების უცხოელების მრავალრიცხოვანი ყოფნა ცენტრში.

 • ინდივიდუალური მიდგომა: თანამშრომლები ყოველთვის აჩვენებენ ინდივიდუალურ მიდგომას თითოეული პიროვნების მიმართ, რომელიც იყენებს ცენტრის მომსახურებებს, რაც საშუალებას იძლევა ეფექტურად მოაგვაროს პრობლემები და შექმნას ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები.

 • პროფესიონალიზმი და ჩართულობა: ეს თანამშრომლები გამოირჩევიან პროფესიონალიზმის მაღალ დონეზე, ხოლო მათი ჩართულობა რეალურ, დადებით ცვლილებებს იწვევს მრავალი ადამიანის ცხოვრებაში.

 • ძლიერი ადგილობრივი თანამშრომლობა: ცენტრის თანამშრომლები უცხოელების ყველა საკითხს დიალოგისა და ადგილობრივი თანამშრომლობის საფუძველზე აგვარებენ - როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. თანამშრომლობა დასტურდება CIC Leszno-ს მიერ ორგანიზებული თემატური შეხვედრების რაოდენობით და მიწვეულ ინიციატივებში მონაწილეობით. ეს მხარდაჭერაც ასევე ადასტურებს ადგილობრივი თანამშრომლობის ხარისხს ცენტრის საქმიანობაში.

პატივისცემით,

TUR - Turecki

Büyük Polonya Voyvodalığı Yönetim Kurulu'na,

Sayın Yetkililer,

Bu mektup ile Poznan'daki Bölgesel Sosyal Politika Merkezi'ne bağlı Leszno Yabancılar Entegrasyon Merkezi'nin ve şu anda Merkez'de çalışan personelin faaliyetlerini tam desteklediğimi ifade etmek istiyorum.

Bayan Marlena Pujsza-Kunikowska, Bayan Wanda Nawrocka ve Bayan Ilona Tykhonenko, Leszno Yabancılar Entegrasyon Merkezi çalışanlarının faaliyetlerini tam desteklediğimi ve merkezin faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin karara katılmadığımı belirtmek istiyorum.

Leszno Yabancılar Entegrasyon Merkezi'nin faaliyetlerinin gücü aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:

 • Yabancılara gerçek destek: Bayan Marlena Pujsza-Kunikowska ve Bayan Wanda Nawrocka, yabancıların Polonya toplumuna uyum sağlamalarını ve anlamalarını önemli ölçüde kolaylaştıran dil kursları, entegrasyon atölyeleri ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesinde aktif olarak yer almaktadır. Hizmetlerin kalitesi, merkezde çeşitli milletlerden yabancıların sayısının fazla olmasıyla doğrulanmaktadır.

 • Bireysel yaklaşım: Çalışanlar, merkezin hizmetlerinden yararlanan her kişiye bireysel yaklaşım sergileyerek, sorunların etkili bir şekilde çözülmesini ve güvene dayalı ilişkilerin kurulmasını sağlar.

 • Profesyonellik ve bağlılık: Bu çalışanlar yüksek düzeyde profesyonellik sergiler ve bağlılıkları, birçok kişinin hayatında gerçek, olumlu değişikliklere yol açar.

 • Güçlü yerel işbirliği: Merkez çalışanları, hem resmi temsilcilerle hem de sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog ve yerel işbirliği temelinde yabancıların tüm sorunlarını çözerler. İşbirliği, CIC Leszno tarafından düzenlenen tematik toplantıların sayısı ve davet edilen girişimlere katılımla doğrulanmaktadır. Bu destek ayrıca merkezin faaliyetlerindeki yerel işbirliğinin kalitesinin kanıtıdır.

Saygılarımla,


Sebastian Galant, Psycholog, Fundacja Otwarte    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Sebastian Galant, Psycholog, Fundacja Otwarte będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Sebastian Galant, Psycholog, Fundacja Otwarte do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...