Poparcie mieszkańców dla wniosku Gminy Siechnice o przyznanie dotacji rządowej na rozwój stref gospodarczych (wniosek o środki na inwestycje drogowe i oświetleniowe)

Siechnice, dnia 12.09.2022 r.  

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO :  

Osoby według listy dołączonej do petycji  

Milan Ušák, Burmistrz Siechnic (Nazwisko i Imię osoby reprezentującej)
ul. Jana Pawła II 12 (Adres do korespondencji)
biuro@umsiechnice.pl (adres e-mail)    

 

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

 

PETYCJA    

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) działając w interesie publicznym wnioskujemy o pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Siechnice i udzielenie dofinansowania na budowę i przebudowę dróg gminnych (wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem).    

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).      

     


Uzasadnienie

Gmina Siechnice jest unikatowa w skali kraju pod względem demograficznym. Niezwykle dynamiczna migracja mieszkańców oraz wysoki przyrost naturalny (np. w 2019 roku był to najwyższy wskaźnik w Polsce), przyczyniają się od wielu lat do niezwykle dynamicznego przyrostu liczby mieszkańców na poziomie ok. 1000 zameldowanych osób rocznie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Gminie Siechnice w latach 2009- 2021 nastąpił 66,3% wzrost liczby mieszkańców z 15121 do 25147 osób, co stanowi jedną z największych wartości w kraju.  

Mieszkańcy naszej gminy to w dużej części młodzi ludzie, którzy założyli tu rodziny i chcieliby pracować na terenie gminy Siechnice. Również z tego powodu liczba firm działających na jej obszarze wzrosła z 1684 firm w roku 2009 do 3522 w roku 2022 tj. o 109%. Dalszy rozwój działalności gospodarczej na naszym terenie, szczególnie w ujęciu średnich i dużych przedsiębiorstw uzależniony jest od budowy i przebudowy dróg gminnych prowadzących do terenów inwestycyjnych.   

Gmina Siechnice 25 lipca 2022 roku złożyła wniosek o udzielenie dotacji z programu Polski Ład – Państwowe Inwestycje Strategiczne na kwotę 20 436 178 zł,  którą zamierza przeznaczyć na uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej.  

Takie wsparcie rozwoju gospodarczego w czasie spowolnienia spowodowanego pandemią, agresją Rosji na Ukrainę i w czasie rosnącej inflacji byłoby nieocenione dla gminy. Dofinansowanie w ramach Państwowych Inwestycji Strategicznych pozwoliłoby również gminie, w ramach środków własnych, na szybsze wykonanie wielu innych, wnioskowanych przez mieszkańców inwestycji związanych z budową placówek oświatowych czy dróg. Środki rządowe pozwoliłyby więc na szybszy, harmonijny i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców rozwój gminy Siechnice pod względem co najmniej kilku obszarów.  

Dotacja udzielona w ramach Państwowych Inwestycji Strategicznych pozwoli Kogeneracji SA, realizującej obecnie w Siechnicach jedną z kilku największych inwestycji  energetycznych w Polsce – Elektrociepłownię „Nowa Czechnica”, uzyskać nowych klientów na uzbrojonych w drogi terenach inwestycyjnych. Takie działanie rządu pozwoli na terenie gminy Siechnice uzyskać nowe miejsca pracy i dodatkowo rozwinąć lokalny biznes, a budżetowi gminnemu uzyskać dodatkowe podatki lokalne służące lokalnej społeczności.  


Milan Ušák - Burmistrz Siechnic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Milan Ušák - Burmistrz Siechnic będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...