Poparcie protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Do: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Elżbiety Rafalskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Premierze,

Szanowna Pani Minister,

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o poparcie i niezwłoczne wprowadzenie w życie dwóch podstawowych postulatów protestujących osób niepełnospawnych i ich rodziców/ opiekunów tj. dodatek wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej w kwocie 500 złotych miesięcznie, bez kryterium dochodowego oraz zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego, obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Wyżej wymienione postulaty stanowią absolutne minimum pomocy, jaką państwo polskie powino nieść dorosłym osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz są wyrazem poszanowania podstawowych praw człowieka, jakimi są prawo do dobrego życia czy prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce bytowanie odpowiadające godności ludzkiej.

Obecnie osoby niepełnosprawne, wymagające pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach życiowych, pozostając po ukończeniu 18. roku życia w domu rodzinnym pod opieką najbliższych, nie otrzymują dostatecznych, umożliwiających godne życie środków finansowych. Zapewnienie ich przez państwo jest niezbędną i najbardziej sprawiedliwą formą pomocy, umożliwiąjącą osobom ciężko chorym i ich opiekunom samodzielne decydowanie o ich przeznaczeniu, gdyż jak wiele jest chorób, tak wiele jest potrzeb. 

Jesteśmy zdania, że jednymi z podstawowych zadań władzy powinny być działania na rzecz pokrzywdzonych przez los obywateli. Uważamy, że wyżej wymienione postulaty muszą zostać zaakceptowane w trybie natychmiastowym bez żadnych zmian.

Z poważaniem,

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Monika do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...