Powiększmy Park Wschodni we Wrocławiu!

::: [Petycja do władz Wrocławia - czytaj poniżej] :::

Park Wschodni staje się coraz bardziej popularny, głównie ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców i osiedli w pobliżu, prowadzone działania rewaloryzacyjne oraz wyraźny deficyt terenów zielonych we Wrocławiu przeznaczonych pod rekreację i obcowanie z naturą.

Obecna presja deweloperska (zabudowa i prywatyzacja wolnych terenów w pobliżu Parku), budowana obwodnica śródmiejska Wrocławia przecinająca pobliski Las Rakowiecki (hałas, spaliny, zaburzenie krajobrazu rzeki Oławy, etc.) oraz katastrofa klimatyczna skłaniają do podjęcia działań na rzecz ochrony tej enklawy zieleni poprzez jej powiększenie o wolne (jeszcze) tereny na Oławą. Pozwoli to nie tylko na ochronę przed zabudową i zagrodzeniem ostatnich wolnych terenów wokół Parku, ale także na utworzenie spójnego, zielonego korytarza sięgającego Parku Na Niskich Łąkach.

Powiększenie Parku w kierunku zachodnim ("Wilczy Kąt") jest możliwe na działkach po dawnym stadionie KS Burza oraz dawnych chłodniach (Nordis). Na tym terenie znajduje się też piękny, przedwojenny budynek administracyjny, obecnie w opłakanym stanie, który mógłby pełnić w Parku wieloraką funkcję.

Inicjatywa na rzecz powiększenia Parku Wschodniego jest działaniem oddolnym, nie związanym z żadnym biznesem. Po prostu jako mieszkańcy musimy pokazywać miastu jak należy gospodarować cennymi terenami pro publico bono. Chcemy, aby władze Wrocławia usłyszały głos wołający o przekształcenie ostatnich wolnych terenów przy Parku w park - zamiast przeznaczać je pod zabudowę.

 

PETYCJA DO WŁADZ WROCŁAWIA:

1. Wnosimy o zmianę przeznaczenia terenów znajdujących się na zachód od Parku Wschodniego: zmianę miejscowego planu nr 246 (Uchwała Rady Miasta nr XVI/476/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ od ulicy Krakowskiej w rejonie Parku Wschodniego we Wrocławiu) w zakresie przeznaczenia terenów 2MW/MN oraz US/MW/MN na cel publiczny: zieleń parkową oraz zmiany w tym zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia:

mapa_MPZP1.jpg

mapa_MPZP1.1_.jpg

2. Wnosimy o powiększenie Parku Wschodniego o tereny wymienione w pkt 1, co pozwoli na utworzenie korytarza ekologicznego oraz zachowanie ciągłości publicznego terenu zielonego wzdłuż Oławy od strony ulicy Na Niskich Łąkach do Parku Wschodniego. Będzie to również stanowiło kompensację za zniszczenia zieleni spowodowane budową obwodnicy śródmiejskiej na przedłużeniu ulicy Armii Krajowej. Działki, do których odnosi się pkt 1 petycji stanowią własność Gminy Wrocław z użytkowaniem wieczystym:

mapa_własności.jpg

mapa_własności1.jpg

3. Wnosimy o pilną odbudowę kładki łączącej ulicę Wilczą z Parkiem Wschodnim (co jest przewidziane w dokumentach planistycznych).

20201206_105049.jpg

4. Wnosimy o remont przez Gminę Wrocław, bądź w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) przedwojennego zabytkowego budynku na ul. Wilczej 38 (budynek administracyjny na terenie dawnej chłodni składowej widniejący w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 9780 ) i przeznaczenie go na rekreację, edukację, gastronomię, lub inne cele użyteczne i pożądane z punktu widzenia użytkowania publicznego terenu - Parku Wschodniego - wyłączenie w planach funkcji biurowej, mieszkalnej, najmu, czy usług aspołecznych (banki, etc.).

aa7.jpg

* * *


Więcej na ten temat na profilu inicjatywy:

https://www.facebook.com/Powiększmy-Park-Wschodni-we-Wrocławiu-103993618264382