Petycja ws. ratowania tzw. "starej porodówki" - budynku przy ul. Modlińskiej 130 w Jabłonnie.

Rada Gminy Jabłonna

Pan Wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski

do wiadomości

Starosta Powiatu Legionowskiego

Dotyczy: zabytkowego budynku posadowionego przy ul. Modlińskiej 130 w Jabłonnie, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jabłonna (pozycja 35). Własność budynku: Gmina Jablonna, numer ewidencyjny działki 655/2. Rodzaj użytkowania: od 2020 r. wyłączony z użytkowania (ostatnio jako budynek mieszkalny. lokale socjalne)


Szanowni Państwo,

mając na względzie "opłakany" stan zabytkowego budynku przy ulicy Modlińskiej 130 w Jabłonnie, zwracamy się z uprzejmą prośbą:

1) o podjęcie działań zmierzających do wpisania budynku posadowionego przy ul. Modlińskiej 130 do wojewódzkiego rejestru zabytków,

2) zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie,

3) docelowe korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,

4) wygospodarowanie z Budżetu Gminy (MPZP) oraz pozyskanie z innych źródeł środków na odrestaurowanie tego cennego zabytku,

5) utworzenie (docelowo) w budynku przy ulicy Modlińskiej 130 Zbiorów Historycznych Gminy Jabłonna, Archiwum Gminnego oraz w praktyce miejsca pamięci wydarzeń i podmiotów, związanych z Gminą Jabłonna (np. OSP Jabłonna; POW; II Batalion Jablonna I Rejon,,Marianowo- Brzozów" VII Obwód AK Obroża"; Sztab Powstańczy - ,,Powstanie Listopadowe"; historia sołectw Gminy Jablonna, etc.). Biorąc pod uwagę mnogość wydarzeń historycznych, ludzi i podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w te wydarzenia nie sposób wszystkich ich wymienić w niniejszym piśmie.

W proponowanym rozwiązaniu budynek przy Modlińskiej 130 powinien także zgromadzić rozproszoną w wielu miejscach gminy działalność kulturalną (Społeczne Centrum Kultury Gminy Jabłonna).

6) uwzględnienie wszystkich obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, w tym budynku przy ulicy Modlińskiej 130 (co już spowoduje objęcie ich ochroną prawną).

 

Uzasadnienie

Położenie zabytku: budynek zlokalizowany przy ul. Modlińskiej 130 w Jablonnie. Zbudowany z czerwonej cegły. Bryla na rzucie prostokąta z dachem dwuspadowym, krytym papą. Elewacja frontowa od ulicy Modlińskiej podzielona na trzy części. Środkowa wyższa w formie ryzalitu z balkonem i niszą obramowaną płaską, szeroką opaską. Elewacja w narożnikach zaakcentowana pilastrami zwieńczonymi mocno profilowanym gzymsem. Okna w parterze z wysuniętymi nadokiennikami, okna i drzwi balkonowe w ryzalicie z nadokiennikami połączonymi ze sobą.

Widoczna ingerencja w elewacji od ul. Modlińskiej: zamurowane drzwi, zmieniona stolarka okienna bez zachowania podziałów, brak oryginalnej balustrady balkonowej. znaczne ubytki w tynku. Elewacja od podwórza z wysuniętą z elewacji klatką schodową i wejściem. Okna z płaskimi nadokiennikami, gzyms mocno zaznaczony biegnący przez całą elewację. Otwory okienne przekształcone na otwory drzwiowe.

Budynek przy ulicy Modlińskiej 130 (obecnie już zabytkowy) został wybudowany w 1888 r. Był siedzibą Urzędu Gminny Jabłonna, pełnił także funkcję porodówki, w której na świat przyszło wielu mieszkańców naszej Gminy. Historia tego obiektu to, między innymi, również tragiczne wydarzenia z lutego 1940 r. (związane ze Zbrodnią Palmirską dokonaną przez hitlerowców na mieszkańcach Jablonny).

Budynek jest nierozerwalnie związany z lokalną społecznością i jej tożsamością. Na stale wpisał się w krajobraz Jablonny i od końca XIX w. jest jej widocznym, choć, niestety, obecnie niereprezentacyjnym elementem.

Zgodnie z zapisami w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jabłonna obiekt ten jest -planowany do włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków". Plany włączenia go do wojewódzkiej ewidencji zabytków sięgają roku 2014 r. W tym obszarze, do chwili obecnej, nic się jednak nie wydarzyło.


W obecnej sytuacji zwracamy się z uprzejmą prośbą do Władz Gminy o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do wpisania budynku przy Modlińskiej 130 do wojewódzkiego rejestru zabytków. Umieszczenie go w tym rejestrze zapewni bowiem obiektowi faktyczną i prawną ochronę przed dalszą, stale postępującą, dewastacją.

Na terenie gminy Jabłonna znajdują się dwadzieścia dwa obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, z czego tylko sześć nie wchodzi w skład zespołu pałacowo - parkowego.

Objęcie ochroną budynku przy ul. Modlińskiej 130 jest bardzo pilne i wymaga uwagi Rady i Wójta Gminy Jablonna. Ekspertyzy przeprowadzone w 2005 i 2008r. wykazują bowiem zużycie odpowiednio 75% i 95% tego zabytkowego obiektu. Przez wiele lat byl on eksploatowany jako mieszkania komunalne, bez przeprowadzania w nim bieżących remontów. Za utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym odpowiadała i nadal odpowiada Gmina Jablonna, jako właściciel. Należy podkreślić, że obiekt jest zabytkowy. wpisany do ewidencji zabytków i jednocześnie nie są podejmowane żadne działania, zmierzające do utrzymania właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego czy też bezpieczeństwa użytkowania!

Wpisanie budynku do wojewódzkiej ewidencji zabytków umożliwi prawną i faktyczną ochronę tego zabytkowego obiektu, co jest w obecnym stanie rzeczy bezsporne. Umożliwi to także Gminie Jablonna pozyskanie środków na wyremontowanie budynku z funduszy poza-gminnych, bowiem wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków pozwala ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, czy roboty budowlane. które są niezbędne do zachowania zabytku w jak najlepszym stanie. Dofinansowanie, o którym mowa przyznawane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków i jest wypłacane na podstawie zaakceptowanego kosztorysu.

Liczymy także na zaangażowanie w proces Pana Starosty Powiatu Legionowskiego,

Propozycja utworzenia w zabytkowym budynku przy Modlińskiej 130 Zbiorów Historycznych Gminny Jablonna oraz Archiwum Gminy Jablonna wynika z faktu, że wiedza o bogatej historii naszej Gminy jest rozproszona, w niektórych obszarach wymaga prac, dokumentowania i pozyskiwania materiałów źródłowych. Powołanie Zbiorów Historycznych Gminy Jablonna ma celu udokumentowanie historycznego dziedzictwa Gminy oraz budowanie lokalnej tożsamości, w tym podniesienia atrakcyjności regionu. Bez wątpienia funkcjonalnie wydzielone pomieszczenia budynku powinny spełniać także rolę Społecznego Centrum Kultury Gminy Jabłonna, gdzie mogłyby się odbywać szeroko rozumiane wydarzenia o charakterze kulturalno-społecznym.

Na zakończenie chcielibyśmy zwrócić uwagę na bardzo pozytywny przykład ratowania zabytków, czyli zaangażowania władz Gminy Białołęka w przywracanie świetności Przystani"- budynku przy ul. Modlińskiej 257 w Warszawie oraz budynkowi Swidermajer" przy ulicy Fletniowej 2. Dobra wola i chęć działania naprawdę czynią cuda.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozważenie naszych propozycji, nie tylko z prawnego i społecznego punktu widzenia, ale też z czysto ludzkiego, mającego na względzie wspólne dobro i dbałość o kształtowanie tożsamości mieszkańców naszej „małej Ojczyzny".

Z upoważnienia

Miłośników Zabytków Gminy Jabłonna307771010_457326529755974_8526196715060611671_n.jpg


Miłośnicy Zabytków Gminy Jabłonna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Miłośnicy Zabytków Gminy Jabłonna do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...