"NIE" dla obwodnicy i tirów przy Zalewie na Piaskach pod Krakowem (Zalewie „Kryspinów”)

nieprzezkryspidroga.jpg

 

 

 

Petycja do:

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Marszałka Województwa Małopolskiego

 

PETYCJA

"NIE" dla obwodnicy i tirów przy Zalewie na Piaskach pod Krakowem (Zalewie „Kryspinów”)

w sprawie odstąpienia od wariantowania obwodnicy Liszek w sąsiedztwie Zalewu na Piaskach w Cholerzynie oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach zadania „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Obwodnicy Liszek w ciągu DW 780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego”  

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym oraz mieszkańców aglomeracji krakowskiej i miłośników Zalewu na Piaskach na terenie Gminy Liszki

stanowczo protestujemy przeciwko rekomendowanej przez Urząd Gminy Liszki koncepcji budowy obwodnicy Liszek w sąsiedztwie „Zalewu na Piaskach”

oraz niniejszym, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) o petycjach, zwracamy się z apelem o:

  • odstąpienie od wariantowania obwodnicy Liszek w sąsiedztwie Zalewu na Piaskach w Cholerzynie
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym prekonsultacji dotyczących planowanej obwodnicy Liszek - nie później niż po przygotowaniu studium korytarzowego, aby po prekonsultacjach społecznych wybrane wspólnie warianty były przekazane do dalszego szczegółowego opracowania przez wybranego w przetargu przez ZDW Wykonawcę,
  • wycofanie ze zbioru dokumentów dostarczanych przez ZDW wybranemu w przetargu Wykonawcy materiałów przesłanych 24.02.2021 przez Urząd Gminy Liszki do ZDW w Krakowie dotyczących wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy miejscowości Liszek w związku nietransparentnym działaniem władz samorządowych Gminy Liszki prowadzącym do przygotowania wymienionych materiałów budzącym społeczne protesty oraz brakiem zapoznania z ich treścią społeczeństwa, w tym mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem obwodnicy, użytkowników i miłośników Zalewu na Piaskach.  

 

Uzasadnienie

Jako Krakowianie oraz miłośnicy Zalewu na Piaskach zlokalizowanego na terenie Gminy Liszki z oburzeniem przyjęliśmy informację o przekazaniu 24.02.2021 do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przez Urząd Gminy Liszki koncepcji preferowanego przez Gminę przebiegu obwodnicy na terenach zielonych w rejonie Zalewu, który jest miejscem wypoczynku, rekreacji oraz aktywności sportowej dla całej aglomeracji krakowskiej.

Stanowczo protestujemy, aby niekonsultowany społecznie projekt obwodnicy Liszek w rejonie Zalewu na Piaskach mógł być brany pod uwagę w pracach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Poza rażąco nietransparentnym sposobem przygotowania dokumentacji przez Gminę, nasz sprzeciw i oburzenie wywołują działania przygotowawcze powzięte przez włodarzy gminy Liszki zmierzające do realizacji inwestycji w rekomendowanym do ZDW w Krakowie przebiegu w tym, poza wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych, NAGŁA zmiana w projektowanym równolegle w Gminie planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sąsiadującego z plażami Zalewu na Piaskach.

Od 2016 roku dla miejscowości Cholerzyn prowadzona jest procedura planistyczna obejmująca te tereny. Do lipca 2020 roku, zgodnie ze studium Gminy, projektowano tu tereny UT1, na których rozwijana miała być infrastruktura turystyczna, sportowa, zaplecze hotelowe i restauracyjne. Teren mial podlegać ochronie akustycznej, aby wypoczywający nad Zalewem mieli możliwość wypoczynku. Szczegóły na grafice poniżej.

Infografika_16.04_.21_1.jpg

Równolegle Gmina Liszki budowała, w oparciu o niezaprzeczalne walory przyrodnicze i rekreacyjne Zalewu na Piaskach  swoją markę, znak rozpoznawczy (Film promocyjny Gminy Liszki "2020" - YouTube).  

Jak wynika z grafiki zamieszczonej powyżej koncepcja budowy obwodnicy w rejonie Zalewu na Piaskach na terenie Gminy Liszki (wsi Cholerzyn) została przygotowana w zaskakująco ekspresowym tempie wobec toczących się od 20 lat dyskusji na temat jej przebiegu. 

Ponadto już na tym etapie koncepcja ta jest szkodliwa dla mieszkańców całej aglomeracji krakowskiej – osób i podmiotów korzystających z walorów popularnego „Kryspinowa”, gdyż opóźniony zostanie rozwój miejsca wypoczynku i rekreacji.  Z tego też powodu wnosimy o jej niewariantowanie, co jak mamy nadzieję, umożliwi ponowne wszczęcie procedury planistycznej dla terenów wyłączonych z procedury planistycznej a stanowiących "korytarz" pod obwodnicę jak poinformowała Gmina Liszki. 

Sama koncepcja przebiegu obwodnicy przy Zalewie na Piaskach rekomendowana przez włodarzy Gminy Liszki ma wiele wad w swoich założeniach, które według nas powinny ją dyskwalifikować, w tym m.in.:  

  • przecina centrum wsi Cholerzyn, w zakresie zwartej zabudowy, z której cześć, w tym domostwa oddane do użytkowania nawet w 2020 roku, będą musiały zostać wyburzone,   
  • przebiega w odległości mniej niż 100 m od Szkoły Podstawowej im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie stwarzając zagrożenie zdrowia i życia uczęszczających do niej dzieci,

Powyższe charakerystyki nie odpowiadają definicji obwodnicy (zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg rozumie się przez to drogę omijającą miejscowość lub teren zwartej zabudowy miejscowości, planowaną do realizacji w większości w nowym przebiegu i mającą na celu wyprowadzenie części ruchu pojazdów z tej miejscowość), ponadto  

  • planowana obwodnica przebiega przez tereny o charakterze rekreacyjno-turystycznym, które zgodnie z obowiązującym stadium Gminy Liszki stanowią obszar usług turystyki i rekreacji oraz obszar terenów rolnych o szczególnym znaczeniu ekologicznym.  Tereny te są miejscem znanych, ponadlokalnych i międzynarodowych wydarzeń sportowych jak Tour the Pologne, czy Runmageddon, a także domem dla wielu gatunków zwierząt i ptaków: bobrów, saren, zajęcy, bocianów, bażantów, zaskrońców i innych.  

Uważamy, że rekomendowana przez Urząd Gminy Liszki obwodnica Liszek w sąsiedztwie Zalewu na Piaskach to rozwiązanie skrajnie niekorzystne dla całej aglomeracji krakowskiej.

Protestujemy przeciwko planowaniu obwodnicy w rejonie Zalewu na Piaskach i wnosimy jak na wstępie. Wierzymy, że przy udziale społeczeństwa zostanie wypracowany optymalny wariant przebiegu tej drogi.  

--------------------------------------------------------------------------

[Osoby zainteresowane dokładną dokumentacją przygotowanego projektu obwodnicy zapraszamy na: stronę internetową Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie login: przetargi@zdw.krakow.pl hasło: tR@t5VlyAq oraz do strony oddolnej inicjatywy miłośników Zalewu na Piaskach w serwisie Facebook. Strona internetowa inicjatywy w przygotowaniu.]  

zalew_na_piaskach.jpg

 


Renata Stupnicka, Andrzej Żołdak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Renata Stupnicka, Andrzej Żołdak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...