Rozbudowa DK45 na odcinku Opole – Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada - ZBIOROWA PETYCJA MIESZKAŃCÓW GMIN ŁUBNIANY I TURAWA ORAZ MIESZKAŃCÓW WOJ. OPOLSKIEGO


MIESZKAŃCY GMINY ŁUBNIANY, GMINY TURAWA ORAZ MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO REPREZENTUJĄCY STANOWISKO ZAWARTE W PONIŻSZEJ PETYCJI

DO: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

P E T Y C J A nr 1 z dnia 07.07.2022 r

ZBIOROWA PETYCJA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁUBNIANY, GMINY TURAWA ORAZ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REPREZENTUJĄCYCH STANOWISKO ZAWARTE W PONIŻSZEJ PETYCJI

Dotyczy: „Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole – Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada”

 

Na podstawie art. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj.Dz.U. z 2018r. poz. 870), składamy petycję w interesie publicznym.

1. Przedmiotem petycji jest jednoznaczne i całkowite zatrzymanie prac planistycznych i projektowych w zakresie: „Rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada” w wariancie oznaczonym jako nr 1, 2, 7 i 8. Szczegółowy opis tych wariantów zawarto w uzasadnieniu.
2. Przedmiot petycji dotyczy podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie ochrony dobra wspólnego mieszkańców gminy Łubniany.
3. Przedmiot petycji dotyczy przestrzegania prawa miejscowego w postaci zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin: Turawa i Łubniany.
4. Przedmiot petycji mieści się w kompetencjach adresata petycji, zwłaszcza że wymóg prawa nakłada w tym przypadku obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych i poszanowania ich wyników.


U z a s a d n i e n i e

Rozbudowa DK 45 w Zawadzie jest konieczna w celu podniesienia jej nośności i przepustowości, poprawy bezpieczeństwa przejazdu, ułatwienia dojazdu do i z Opola mieszkańców Gminy Turawa oraz tysiącom turystów odwiedzających Jezioro Turawskie i podróżujących głównie tranzytem z i miedzy innymi Opola , Kluczborka, Poznania , Łodzi i Górnego Śląska, drogami krajowymi nr 45, 46 i 94 . Rozbudowa DK 45 to szansa na bogacenie się , rozwój gospodarczy i poprawę układu komunikacyjnego przede wszystkim dla całej Gminy Turawa.


Planowanie i realizacja tej inwestycji drogowej nie może być jednak dokonywane kosztem niszczenia istniejących planów rozwoju sąsiadującej Gminy Łubniany oraz marzeń jej mieszkańców i przedsiębiorców z Luboszyc, Kępy, Kolanowic oraz mieszkańców i przedsiębiorców z zachodniej i północnej części Zawady, którzy planowali swoją przyszłość w oparciu o oficjalne dokumenty planistyczne oraz strategie rozwoju. Dodatkowo, budowa nowego odcinka DK 45 w Gminie Turawa bez jednoczesnego zaplanowania nowego połączenia komunikacyjnego Zawady z Opolem sprawia , że cały ten projekt traci sens.

W związku z powyższym składamy niniejszą petycję i domagamy się:

1. Rozbudowy DK 45 zgodnie z Wariantem 3 Studium Korytarzowego – to jest po śladzie ujętym w MPZP Gmina Turawa, wsi Zawada obowiązującym od 2013 roku ( Uchwała Rady Gminy Turawa XXII/138/2013), bez konieczności wyburzeń domów lub powiązanie Wariantu 3 z zaproponowanym przez nas Wariantem 9 z węzłem przy C.H. Turawa Park bez konieczności wyburzeń domów;

2. Połączenia DK 45 z Opolem poprzez zaplanowany już w 2005 roku w MPZP Gminy Turawa wsi Zawada węzeł z DK 46 na wysokości obecnego C.H. Turawa Park (Uchwała Rady Gminy Turawa Nr XXIX/236/2005), zgodnie z proponowanym przez Nas, poglądowym przebiegiem drogi nazywanym Wariantem 9 lub w wersji zaproponowanej przez Wojewodę Opolskiego nazywanej Wariantem 9 Wojewody - oznaczonym na załączniku numer 1 do niniejszej petycji – oraz w kierunku terenów Miasta Opola i dalej już w Opolu zgodnie z MPZP „Gosławice IV” z 2019 roku ( Uchwała Rady Miasta Nr xvii/355/19) do al. Witosa;

Połączenie Wariantu 3 i proponowanego Wariantu 9 lub wprowadzenie Wariantu 9 Wojewody rozładuje korki tworzące się obecnie na granicy Opola i Zawady, umożliwiając kierowcom bezkolizyjny wjazd do Opola oraz w kierunku Wrocławia, Gliwic i Częstochowy, umożliwi jednocześnie bezkolizyjne skomunikowanie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na ul. Witosa w Opolu (co bezpośrednio zwiększyłoby skuteczność udzielania pomocy) oraz dzielnic Opola Kolonia Gosławicka i Gosławice ze wszystkimi dostępnymi kierunkami, w tym niedostępnym teraz bezpośrednio kierunkiem turawskim, łubniańskim oraz Wróblinem i całą zachodnią częścią Opola. Proponowane nowe warianty są korzystne również dla Centrum Handlowego zlokalizowanego na terenie Gminy Turawa, które od paru lat nie jest w pełni wykorzystane. Dodatkowo rozwiązanie to będzie korzystne dla mieszkańców Zawady mających nowe domy przy obecnej DK 45, gdyż cały ruch kierunku Kluczborka oraz Turawy będzie odbywać się nowym, przyjaznym dla podróżujących korytarzem drogowym, z pominięciem ul. Oleskiej.

3. Całkowitej rezygnacji z procedowania wariantów zachodnich rozbudowy DK 45, to jest przede wszystkim Wariantu 8 oraz pozostałych Wariantów nr 1, 2 i 7;
We wszystkich tych wariantach występują kolizje z istniejącymi, będącymi w budowie lub planowanymi budynkami, na co nie godzą się również mieszkańcy Zawady. Wariant 8 , jako wyjątkowo niekorzystny przebiega przy lokalnym Ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym „Żwirek” w Luboszycach (hotel, łowisko, plaża ,plac zabaw, restauracja, sala weselna), którego działalność ze względu na hałas i spaliny po powstaniu wariantów 1, 2, 7 i 8 nie będzie miała sensu – korzystają z tego nie tylko mieszkańcy obu Gmin, ale również mieszkańcy całego powiatu i miasta Opole.
Dodatkowo, w pobliżu zbiorników wodnych przy ul. Piaskowej w Luboszycach występuje wiele przyrodniczo cennych gatunków m.in.: bobry, sowy, nietoperze. Jest to również okolica zasiedlana przez gatunki bardzo płochliwych ptaków objętych ochroną takich jak: dudek oraz wilga. Wariant ten koliduje również z fermą drobiu, która będzie musiała zostać zlikwidowana – co na to Gmina Turawa?
Mieszkańcy Luboszyc z ul. Pisakowej, Rolnej i Osiedla Kwiatów we wszystkich powyższych wariantach będę narażeni na niekorzystne oddziaływanie obwodnicy, która dodatkowo zniszczy tereny przyrodnicze i rekreacyjne między Zawadą , Kolanowicami i Luboszycami. Wariant 8 przebiega też przez odkrywkową kopalnię piasku (a warianty 1, 2, 7 w bardzo bliskiej odległości), która po zakończeniu wydobycia ma stać się akwenem wodnym, z którego będą mogły korzystać okoliczne zwierzęta.
Warianty 1, 2, 7 i 8 nie są również korzystne ze względów rozwoju dużych obszarów zabudowy mieszkaniowej w północnej i zachodniej części Zawady, Kępie i Luboszycach; przeważającej róży wiatrów ( skutkującej skierowaniem emisji zanieczyszczeń i hałasu na Zawadę ) oraz faktem, że mieszkańcy Kotorza Małego, Kotorza Wielkiego, Osowca, Węgier, Kolanowic, Turawy, wschodniej części Zawady, Jełowej oraz osoby, które każdego dnia dojeżdżają do pracy do Opola z kierunku kluczborskiego i oleskiego, naturalnie będą omijać warianty zachodnie i dalej korzystać ze „skrótu”, to jest z obecnego przebiegu trasy DK 45 – ul. Oleskiej. A więc warianty te nie gwarantują rozładowania ruchu przy wjeździe do Opola.


4. Rozważanie jedynie wariantów rozbudowy drogi po wschodniej, mniejszej części Zawady, które:
- nie wymagają wyburzeń domów, są oznaczane od lat w MPZP Gminy Turawa wsi Zawada jako tereny przeznaczone pod obwodnicę i nie będą więc mogły być zabudowane, co daje pewność realizacji inwestycji,
- nie narażają Inwestora na zarzut niesprawiedliwości społecznej gdyż, tereny te były świadomie uwzględnione przez nowych właścicieli nieruchomości przy dokonywaniu zakupu działek budowlanych lub domów zarówno w Zawadzie, jak i Kępie oraz Luboszycach,
- nie będą niszczyły więzi społecznych utrzymanych od lat między setkami mieszkańców sąsiadujących ze sobą społeczności Kępy, Luboszyc, Kolanowic i „ starej, zachodniej części” Zawady,
- nie będą niszczyć cennych przyrodniczo i rekreacyjnie terenów miedzy Kolanowicami, Zawadą, Luboszycami i Kępą,
- nie będą zmuszać przedsiębiorców z Zawady i Luboszyc do likwidacji działających od lat rodzinnych firm,
- nie będą powodować faktycznego podziału Zawady poprzez budowę korytarza z ekranów akustycznych w ciągu ul. Oleskiej,
- będą uzasadnione ekonomicznie,
- będą umożliwiać rozwój Gminy Łubniany zgodny ze Strategią rozwoju Gminy Łubniany za lata 2021-2030 oraz przede wszystkim: będą uwzględniać możliwości rozwoju Gminy Turawa poprzez współpracę z miastem Opolem i GDDKiA w celu osiągnięcia długofazowych i wielowymiarowych korzyści komunikacyjnych.

5. Rezygnacji z budowy obwodnicy Zawady i przeprowadzenia rozbudowy DK45 w obecnym śladzie (Wariant 0) w przypadku, gdyby wybrany przebieg obwodnicy nie był zgodny z Wariantem 3 + 9 lub gdyby nie miał być wdrażany Wariant 9 Wojewody. Takie ostateczne rozwiązanie będzie przez nas akceptowalne.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Graficzna prezentacja przebiegu drogi w dwóch akceptowalnych opcjach rozbudowy DK45, tj.: wariantu 3+9 lub wariantu 9 zwanego Wariantem Wojewody,

2. Załącznik nr 2 - Lista osób podpisanych pod treścią niniejszej petycji.

 

Do wiadomości:
1. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa; kancelaria@mi.gov.pl
2. Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; bw@opole.uw.gov.pl
3. Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany; ug@lubniany.pl
4. Mosty Katowice sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice; biuro@mostykatowice.pl
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; kontakt@gddkia.gov.pl
6. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "RADIO OPOLE" S.A. ul. Strzelców Bytomskich 8, 45-084 Opole; biuro@radio.opole.pl
7. Opole - Radio Złote Przeboje O`le 92,8 FM; ewelina.bertoldi@zloteprzeboje.pl; ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; kontakt@zloteprzeboje.pl;
8. TVP3 Opole – oddział Terenowy TVP z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 1, 45-010 Opole; redakcja.opolska@tvp.pl
9. RADIO DOXA FM ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole; radio@doxa.fm
10. Nowa Trybuna Opolska, ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole; nto@nto.pl
11. GAZETA WYBORCZA Redakcja Lokalna w Opolu, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; listy@opole.agora.pl


Data złożenia podpisów osób wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej petycji oraz zgodą tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych to dzień: 07.07.2022r
Pod niniejszą PETYCJĄ podpis złożyło ………………… osób.
Pełna lista z podpisami została załączona do oryginału petycji złożonej w GDDKiA w Opolu.


grupa mieszkańców gm. Łubniany i m. Zawady    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam grupa mieszkańców gm. Łubniany i m. Zawady do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...