W sprawie nieprawidłowości i okrucieństwa wobec zwierząt w Schronisku w Szczecinie

Petycja w sprawie nieprawidłowości i okrucieństwa wobec zwierząt w Schronisku w Szczecinie

 

link do strony protestu:

https://www.facebook.com/events/495455840604624/?object_id=495455840604624&event_action_source=48

 

Szczecin, dn. 22 czerwca 2015 r.

Szanowny Pan
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Do wiadomości:
Rada Miasta Szczecin
Paweł Adamczyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Tomasz Wawrzyńczak Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Szczecin


Czy godzi się Pan na okrucieństwo, którym zamiast empatii i pomocy lekarsko – weterynaryjnej otacza się istoty, od nas – ludzi bezpośrednio zależne, a przechowywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie?


Okrągły stół w dn. 28 maja 2015 r. i postawa wolontariatu schroniska szczecińskiego, przywróciły nam – mieszkańcom Szczecina, wiarę w polepszenie bytu bezdomnych zwierząt. Czujemy się oszukani! Słowa zapewnień o zmianach kadrowych i profesjonalizmie oraz empatii, jako kluczowych wartości, to płonne słowa!

W związku z ujawnieniem licznych zaniedbań w zakresie sprawowania opieki (w tym w szczególności opieki lekarsko-weterynaryjnej) nad zwierzętami przebywającymi w schronisku obserwujemy jedynie specyficzne posunięcia „dyscyplinujące” pracowników nadzorujących działalność schroniska w postaci awansów i przesunięć w strukturach ZUK.

Pomimo apeli i konkretnych przykładów prezentowanych podczas posiedzenia Okrągłego Stołu, a także w lokalnych mediach, wbrew informacjom o naborze kandydatów na stanowisko kierownika oraz lekarza weterynarii schroniska, los zwierząt nadal pozostaje w rękach lekarza weterynarii, który (zgodnie z doniesieniami wolontariuszy i prezentowanymi faktami) przyczynił się bezpośrednio do cierpienia i śmierci wielu podopiecznych schroniska. Jak to możliwe, że osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne, dotyczące nieuzasadnionego zabicia zwierząt, nadal pracuje w schronisku? Domagamy się natychmiastowej zmiany tego stanu rzeczy!

Domagamy się również zmiany polityki kadrowej w zakresie naboru kandydatów na w/w stanowiska, gdzie kluczem naboru powinien być profesjonalizm i empatia, a nie znajomość procedur administracyjnych, z którymi można się zapoznać w trakcie przyjmowania obowiązków na stanowisko.

Domagamy się rozliczenia z wykonania takiej polityki kadrowej, w której wynik konkursu obejmuje nie tylko z góry znanych kandydatów ze struktur administracji publicznej!

Domagamy się prawnego usankcjonowania zaopiniowania procesu rekrutacyjnego na takie stanowisko przez przedstawicieli niezależnych pozarządowych organizacji pożytku publicznego mających w statucie ochronę praw zwierząt oraz wolontariatu schroniska w Szczecinie.

Nie uznamy wyników audytu wewnętrznego, jako miarodajnego rozliczenia dotychczasowych nieprawidłowości, ponieważ przeprowadza je ZUK, bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie schroniska i to jego również będą dotyczyć ewentualne konsekwencje.

Żądamy przeprowadzenia audytu zewnętrznego przez niezależny podmiot np. niezależną pozarządową organizację pożytku publicznego lub o profilu działalności charytatywnej, mającą w statucie ochronę praw zwierząt. Ponadto żądamy umożliwienia przeprowadzania okresowych kontroli w zakresie działalności finansowej i merytorycznej przez niezależne podmioty zewnętrzne np. pozarządowe OPP związane z ochroną praw zwierząt.

Domagamy się transparentności polityki zarządzania schroniskiem! Takiej, która będzie podlegać ocenie społecznej w rozumieniu corocznie składanych sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej za dany rok rozliczeniowy.

Finalnie żądamy rozliczenia i wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich pracowników schroniska i ZUK, zarówno byłych jak i obecnych, odpowiedzialnych za ten stan rzeczy w miejsce karuzeli kadrowej i roszad „stołków”, które odbywają się w ostatnich 2 tygodniach na oczach całego miasta.

My, mieszkańcy, nie godzimy się, żeby patogenna sytuacja związana z funkcjonowaniem schroniska była częścią naszej miejskiej rzeczywistości. To wstyd dla miasta i jego mieszkańców.

Ten sprzeciw, to nasz moralny obowiązek, który wykonujemy w imieniu i na rzecz wszystkich zwierząt byłych i obecnych pod „opieką” schroniska, do którego nie poczuwają się Pana pracownicy. To również spontaniczny odruch serca i wyraz determinacji w walce o godne życie zwierząt.

Panie Prezydencie i Miasto Szczecin obudźcie się!

Apelujemy o natychmiastowe wykonanie naszych postulatów! Wierzymy, że Prezydent jest dla nas, Mieszkańców, z uwagą wysłucha naszego głosu, zajmie właściwe stanowisko nie pozostawiając żadnych wątpliwości w tej sprawie i co najważniejsze, podejmie natychmiastowe i skuteczne działania prowadzące do rozwiązania tak niebagatelnego i nieetycznego problemu.

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Miasta Szczecin

Sygnatariusze Petycji – Organizatorzy Protestu

 

Do dalszej wiadomości:
Gazeta Wyborcza
Kurier Szczeciński
Głos Szczeciński Moje Miasto Szczecin
Polskie Radio Szczecin
TVP INFO TVN
Polsat
Polityka
Wprost

Petycja jest dostepna on-line na stronie:  http://www.petycjeonline.com/schronisko_szczecin


Głosy pod petycją będą zbierane w terminie od: 22.06.2015 r. godz. 17.00 do 26.06.2015 r. godz. 24.00, potem zostaną zliczone i złożone wraz z petycją do kancelarii Prezydenta Msta Szczecin.


Organizatorzy Protestu przeciwko nieprawidłowościom i okrucieństwu wobec zwierząt w Schronisku w Szc    Skontaktuj się z autorem petycji