Sprzeciw w sprawie aktualnego planu zagospodarowania ul. Kołłątaja oraz Granicznej w Toruniu.

Wniosek o zmianę / aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 424/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r.,


w zakresie ulic:

  1. Kołłątaja (działka/ki znajdujące się pod numerem 3),

  2. całej ulicy Granicznej (wszystkie działki znajdujące się po obu stronach ulicy Granicznej).

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717, z póź. zm.)
składamy na ręce Pana Prezydenta wniosek o zmianę / aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 424/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r. w zakresie jw. – nazywany dalej Planem.

 

Uzasadnienie:

  1. Przyjęty w 2012 roku Plan zakładał możliwość zagęszczenia zabudowy
    i wykorzystania wolnych przestrzeni, nie wprowadził jednak jakichkolwiek rozwiązań chroniących prawa i dobra dotychczasowych mieszkańców terenów objętych tym Planem. Efektem tego są prowadzone na granicy prawa inwestycje. Należy jak najszybciej wprowadzić takie zmiany, które przywrócą mieszkańcom obszaru objętego Planem zagwarantowane Konstytucją RP prawa i ograniczą patologiczną działalność deweloperów, prowadzących nowe inwestycje na granicy prawa.

Proponujemy zmianę / aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 424/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r. w szczególności w zakresie ul. Kołłątaja 3, całej ulicy Granicznej, ale również w zakresie innych miejsc objętych ww. Planem, co do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wykorzystania nadal jeszcze obowiązujących zapisów Planu do realizacji inwestycji na granicy prawa,
a bezsprzecznie kolidujących z interesami i dobrostanem obecnych mieszkańców.

  1. W przypadku terenu przy ul. Kołłątaja 3 wniosek jest podyktowany tym, że działka jest zbyt mała, aby zrealizować na niej budowę wielokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego bez znacznego pogorszenia sytuacji mieszkaniowej i bytowej dotychczasowych mieszkańców okolicznych działek, ale również przy świadomym wybudowaniu mieszkań na granicy dopuszczalnych przez prawo norm dla nowych mieszkańców.

Proponujemy zachowanie na tym terenie budynku dwukondygnacyjnego
z możliwością funkcji usługowych, ewentualnie utworzenie parku kieszonkowego ratującego niezniszczone jeszcze działalnością obecnego właściciela działki (działalnością rozpoczętą jeszcze przed uzyskaniem prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę) wieloletnie, zdrowe drzewa.

  1. W przypadku całej ulicy Granicznej wniosek związany jest z wolą zachowania charakteru tej ulicy – mur pruski jest elementem historii Chełmińskiego Przedmieścia, zachowania wieloletnich nasadzeń oraz wykluczenia posadowienia na niewielkich działkach wielokondygnacyjnych budynków o minimalnej biologicznie czynnej przestrzeni i normach zachowanych na granicy prawa.

Proponujemy zachować tutaj budownictwo jednorodzinne, jednokondygnacyjne – a w przypadku numerów 3, 5 i 6 (budynki z muru pruskiego) maksymalnie dwukondygnacyjne, czyli zachować obecny kształt i charakter tej klimatycznej uliczki.

 

 

Twórcy Planu przyjętego w 2012 r. nie przewidzieli, jak bardzo jego zapisy wpłyną na życie mieszkańców już istniejących nieruchomości (bloków i domów jednorodzinnych). Nie wzięli pod uwagę wielkości działek, które objęte są tym Planem i odległości nowoprojektowanych budynków wielorodzinnych od istniejących już budynków. Nie mieli wyobraźni przestrzennej lub po prostu nie przewidzieli, jak będą ustalenia tego Planu wykorzystywane niemal 10 lat później, jak bardzo zmieni się charakter nowych inwestycji, które nie tyle będą powstawać dla mieszkańców, co przede wszystkim dla deweloperów.

Sprzeciwiamy się również niszczeniu przyrody w całym naszym mieście, co jest nieodłącznym elementem większości tych inwestycji, a także wszechobecnej „betonozie”.

Twórcy Planu ewidentnie popełnili niewybaczalny błąd dopuszczając zabudowę wielorodzinną (wielokondygnacyjne bloki) na posesji przy ul. Kołłątaja 3 i całej ul. Granicznej. I ten błąd teraz – kiedy już widać jak może zostać wykorzystany – należy jak najszybciej naprawić poprzez zmianę / aktualizację Planu i ponowne poddanie pod dyskusję
i przemyślenie kształtu przyszłej zabudowy tej części Chełmińskiego Przedmieścia.
Tym samym wnosimy o ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w wyżej wymienionej sprawie.

Do czasu rozpatrzenia wniosku wnosimy o niepodejmowanie decyzji w zakresie planowanej inwestycji przy ul. Kołłątaja 3, której się zdecydowanie sprzeciwiamy,
a które mogłyby powodować nieodwracalne skutki prawne, czyli w tym przypadku wnosimy o niewydawanie pozwolenia na budowę.

 

Niżej podpisane osoby wyrażają zgodę na zbieranie, udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi zmiany / aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 424/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 r.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam E. Sudomir do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...