MANIFEST SPOŁECZNY - WYRAŹ SPRZECIW WOBEC NARUSZANIA PRAWA DO PRYWATNOŚCI

WOPPiP
INICJATYWA STAJĄCA W OBRONIE PRAW PRYWATNYCH I PODSTAWOWYCH, przynależnych każdej istocie ludzkiej z natury a także z nadania w obrębie systemu demokratycznego. 

RODACY ŁĄCZMY SIĘ W DOBRYM I WSPÓLNYM CELU, DZIAŁAJMY!

(Pamiętaj: Aby Twój głos był zaliczony, po podpisaniu petycji nie zapomnij potwierdzić tego po przez link wysyłany automatycznie przez stronę na Twój email) 

crowd-people-protesters-manifest-protest-vectorjpg.jpg

Manifest Społeczny

Ma na celu wyraźne wyartykułowanie sprzeciwu wobec procederowi prowadzonemu przez GUS, a jaki ma obecnie miejsce na terenie Państwa Polskiego, i jest godzący w interes społeczny, prywatny oraz naruszający jawnie osobiste dobro każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym, że zostały bezpodstawnie, bardzo ograniczone konstytucyjne prawa do wolności zebrań, poruszania się i manifestowania swoich poglądów w sposób pokojowy, a ci którzy ośmielają się nawet skorzystać z przysługujących im praw, są pacyfikowani, prowadzi się przeciwko tym osobom postępowania, oskarża kłamliwie, stosuje się wobec takich osób represje, groźby, kary, a te choć niejednokrotnie były już uchylane przez sądy, to ze zględu na to, że nie wszyscy mają czas, nerwy, odpowiednie środki i ich siła sprawcza jest ciągle ograniczana przez władze RP oraz służby im podległe, manifestujemy swój sprzeciw przy użyciu dostępnych środków elektronicznych

Im NAS więcej uaktywni się, tym lepiej. W jedności siła. Podpisujcie się, wyraźcie swój sprzeciw i przekazujcie innym. 

MASZ PRAWO, do zachowania swojej prywatności i nie ujawniania jej bezpodstawnie, a także prawo a nawet obowiązek zachowania prywatności swoich bliskich jak również osób trzecich, nie narażając ich na utratę przysługujących im praw.

Masz prawo do nie ujawniania danych chronionych takich jak pesel, imię i nazwisko, adres, zachować w tajemnicy z kim mieszkasz, kto jest twoim partnerem formalnym, nieformalnym, nie ujawniania danych chronionych innych, od kiedy wspólnie zamieszkujesz ze swoim partnerem, podawać dane tej osoby, jakie poglądy wyznajecie, religię... Wszelkie informacje na temat twój i innych, próby wywierania nacisku w celu ich zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przyporządkowania personalnego, jak czyni to GUS, naruszając porządek prawny oraz łamiąc Podstawowe Konstytucyjne Prawa każdego obywatela RP, są przejawem formalnego pozbawiania nadrzędnych i niezbywalnych praw każdej jednostki ludzkiej w Polsce. 

Każdy z nas, ma także prawny obowiązek poszanowania praw prywatnych innych, ich danych oraz wszelkich informacji na ich temat, chyba, że występuje sytuacja tego wymagająca np. toczące się postępowanie, i wówczas takie dane można ujawnić, jednak one są także chronione a ujawnianie ich następuje w warunkach sprzyjających ich ochronie - zwykle na sali sądowej.

Każda jednostka ma takie same prawa. Zarówno tobie jak i wszystkim innym przysługuje prawo do zachowania prywatności. Masz prawo do zachowania informacji na temat twojego stanu zdrowia, te powinny pozostać tylko i wyłącznie pomiędzy tobą a twoim lekarzem, a bez uzasadnienia nie można takiej tajemnicy naruszać, zatem dlaczego GUS chce abyś dawał takie informacje, a do tego nie anonimowo? 

Chcesz ujawniać gdzie z kim mieszkasz, pod jakim konkretnie adresem, gdzie przebywałeś(łaś) w ostatnim roku, czy w kraju czy za granicą i podawać szczegółowe dane, adresy, miejsca pracy, kto z tobą mieszkał, czy jesteś właścicielem nieruchomości czy tylko najemcą? Chcesz pozbywać się wszelkiej możliwej prywatności bezpodstawnie?

My mówimy NIE podstępnej inwigilacji i donosicielstwu. 

Działania rządowej instytucji, to naruszenie prywatności, którą każdy ma prawo chronić.

Nie istnieje żadna podstawa aby takie prawa mogły być ograniczane. Nie istnieje ani stan określany niekiedy jako nadzwyczajny, ani wojenny, ani klęski żywiołowej, ani nie istnieje żadne niebezpieczeństwo społeczne, które mogłoby usankcjonować takie działania, ani jakakolwiek przesłanka dobra publicznego, aby żądać od obywateli szczegółowych, spersonalizowanych danych, oraz danych osób innych, wykraczających daleko poza standardowe badanie i tworzenie statystyk przez GUS. 

W związku z powyższym wyrażamy sprzeciw wobec takiego stanu rzeczy, co w większych szczegółach opisujemy poniżej.

Nie zgadzamy się na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych prywatnych bez naszej zgody, bez podstawnie, ani na przymuszanie nas lub wymuszanie od nas rezygnacji z prawa nam przysługującego i gwarantowanego przez prawne zapisy ujęte poniżej.

⚜️

Stając w obronie naruszanych praw osobistych, w szczególności każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, należy wskazać, iż są one łamane przez instytucję państwową, jaką jest Główny Urząd Statystyczny, a ten jest centralnym organem administracji rządowej.

Ze względu na możliwość popełnienia przestępstwa przy asyście ustawy na którą powołuje się GUS, wystosowywania publicznie gróźb wobec narodu, zamiaru stosowania represji na wszystkich nie godzących się na odbieranie im przynależnych praw, istnieją nad wyraz budzące grozę przesłanki, wskazujące na możliwość nadużycia uprawnień przez w.w instytucję.

Chcesz wiedzieć jakie informacje ma zamiar wyciągać od ciebie rządowa organizacja, łamiąc przy tym prawa nadrzędne? Wystarczy zapoznać się z pytaniami upublicznionymi na ich stronie. 

Ze względu na to, iż GUS, domaga się informacji niejawnych bez wyraźnej zgody obywateli, bez dania możliwości samodecydowania o ujawnianiu lub też nie ujawnianiu wrażliwych informacji przez każdego obywatela RP osobiście, jest  równoznaczne z pozbawieniem lub próbie pozbawienia wszystkich obywateli RP, możliwości decydowania o sobie, oraz jest formą systemowego ubezwłasnowolnienia polaków. 

Taki stan rzeczy, przeczy interesowi każdej jednostki ludzkiej na terenie Polski, oraz pogwałca już istniejące prawo, chroniące każdego człowieka indywidualnie, niezależnie od tego, czy to będącego obywatelem RP, lub też osobą z innego kraju, a przebywającą w Polsce i  integrującą się z polskim społeczeństwem, kulturą oraz poczuwając się do bycia częścią społeczności lokalnej, naruszenie osobistych praw dotyczy obecnie wszystkich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy jednoznacznie potępić zachowanie Głównego Urzędu Statystycznego oraz polskiego Rządu, który przyzwala na naruszenie konstytucyjnych praw obywateli, oraz na zamiar stosowania wobec swoich nich gróźb, represji i kar, które nie powinny mieć miejsca w dwudziestym pierwszym wieku, w Demokratycznym Państwie Prawa, którym niewątpliwie jest Polska.

Wyłudzanie danych prywatnych czy też np; inwigilacja jednostek, stosowanie nasłuchów, podsłuchów lub wszelkie działania mające na celu założenie, że każdy obywatel stanowi potencjalne zagrożenie - nawet jeśli nie pa podstaw by tak zakładać,  a zatem i ograniczać jego prawa i stosować wszelkie możliwe środki przymusu pośredniego i bezpośredniego, wymuszające na polskim obywatelu posłuszeństwo wobec systemu władzy nawet, jeśli ta nie działa w ramach obowiązującego prawa, a ustanawiając nowe łamie już istniejące - choć i tak wszelkie prawa i regulacje są podporządkowane nadrzędnemu zapisowi praw podstawowych tj. Konstytucji RP, to te działania i wszelkie zachowania temu podobne, zasługują na potepienie społeczne oraz sprzeciw, którego wyrazem jest ta manifestacja elektroniczna.

Zauważając uzurpację do dominacji nad innymi, narzucania bezładu i nieporządku na szczeblach decyzyjnych, sprzyjającemu się mnożeniu zachowań i działań naruszających wartości osobiste i podstawowe prawa człowieka, uważamy, że obecny spis powszechny narusza prawa prywatne, a przyzwolenie na łamanie tych praw zostało usankcjonowane w drodze ustawy, która nie ma uzasadnienia w odniesieniu do zapisów w Konstytucji RP, mającej być gwarantem poszanowania praw podstawowych wszystkim obywatelom i nienaruszaności ich dóbr osobistych.

 

Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy SPRZECIW wobec procederowi pozbawiania nas przynależnych nam praw i domagamy się poszanowania ich w praktyczny sposób i odstąpienia od rozpoczętego procederu spisu powszechnego w takiej formie w jakiej został on rozpoczęty, z naruszeniem praw do prywatności, nakłaniania także  do naruszania takich praw wobec innych osób, który w jawny sposób depcze nadrzędne prawa człowieka w myśl zawartych przepisów prawa wymienionych w tym manifeście.

Domagamy się poszanowania naturalnie przynależnej nam wolności w decydowaniu, samostanowieniu jak również uszanowania anonimowości, zgodnie z aktem woli każdej jednostki. Anonimowość i prywatność, nie może być naruszana w przypadkach nieuzasadnionych, a opisywany proceder, niewątpliwie takim jest, gdyż godzi w sfery życia prywatnego, a więc naturalnego stanu anonimowości. Stan taki należy uszanować i nie powinien on być naruszany nigdy, ani być przedmiotem jakiegokolwiek dyskursu publicznego lub nawet wnikliwych badań, dociekań, lub prób namawiania do naruszenia tego stanu i ujawniania danych przynależnych tylko i wyłącznie do osób, których dane dotyczą. Ze stanu anonimowości można w pewien sposób zrezygnować jeśli osoba uzna to sama za konieczne, jednak tylko jeśli wynika to z własnej i nieprzymuszonej woli każdego człowieka lub jeśli ujawnienie danych jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego.

Obecna sytuacja stawia GUS w bardzo złym świetle, bo występuje ta instytucja jako oskarżyciel, stawiając w stan oskarżenia całe społeczeństwo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i zostało tu złamane prawo przez tę instytucję, co zasługuje na potępienie społeczne oraz postawienie w takim układzie w stan oskarżenia owej instytucji, która dopuściła się złamania prawa przynależnego do niemal czterdziestomilionowego narodu.Jako obywatele Polski, domagamy się, aby GUS przeprosił społeczeństwo polskie w oficjalnym komunikacie na swojej stronie oraz na łamach mediów publicznych, jak również do zmiany sposobu prowadzenia statystyk na tylko i wyłącznie anonimowe, bez weryfikacji personalnej, gdyż wówczas stoi to w sprzeczności z etymologią anonimowości, na jaką sam GUS powołuje się w swoich komunikatach, a to stawia w sprzeczności poczynania tej instytucji wobec wyartykułowanych przez przedstawicieli tej organizacji komunikatów i nie tylko budzi wątpliwości co do jej poczynań, budzi strach, obawy oraz uzasadnione ryzyko narażenia społeczeństwa polskiego na utratę zdrowia, życia, oraz w dobie cyber ataków, poważne narażenie na kradzież ich danych jak również informacji prywatnych zbieranych nie anonimowo. Nikt nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych, zawsze istnieje możliwość ich przejęcia, z hakowania czego dowody możemy obserwować z doniesień międzynarodowych mediów o przestępstwach w cyberprzestrzeni. Zatem optujemy za kompletnie dobrowolnym udziałem w badaniach dokonywanych przez GUS oraz przy zachowaniu kompletnej anonimowości, przy poszanowaniu osobistych praw każdego człowieka. 

Domagamy się zaprzestania przez GUS namawiania do popełniania przestępstwa polaków wobec siebie wzajemnie, pogwałcając wymieniane tu prawo do prywatności osobistej, a  zapisane w zawartych tu także przepisach prawa. Nakłanianie do popełnienia przestępstwa uwidacznia się tu w działaniach GUS-u, które za pomocą nakłaniania, wymuszania podawania i ujawniania danych wrażliwych, niejawnych, a spersonalizowanych informacji nie tylko swoich, lecz bliskich oraz osób trzecich, a mających być działaniami umotywowanymi “podobno dobrem wspólnym” na które powołuje się GUS, a w swoich działaniach jednocześnie temu przeczy, a nakłaniając polaków do ujawniania danych oraz chronionych informacji prywatnych, GUS nakłania obywateli do łamania prawa, a więc do popełniania przestępstwa, co wynika bezpośrednio z treści poniższego artykułu prawnego.

Próby pozyskiwania lub faktyczne działania, mające na celu uzyskanie bez zgody człowieka jakichkolwiek informacji, godzi w szeroko rozumiany interes tej jednostki jak i innych, powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z tą osobą. Próby wyłudzenia lub wymuszenia podawania informacji o innych, zbytniego wnikania w życie prywatne, wymuszania ujawniania tożsamości i prywatności osób z rodziny lub osób trzecich bez ich zgody i bez znaczącego powodu, stanowi naruszenie ich praw osobistych i w myśl prawa jest przestępstwem, a do tego nakłaniania nas GUS za przyzwoleniem Rządu RP. (Poniżej akty prawne).

 

Rozdział II Kodeksu Karnego Formy popełnienia przestępstwa Art. 18. § 1.

Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

 

Ustawa z dnia 6.06.1997 r.

Kodeks Karny NAWOŁYWANIE DO PRZESTĘPSTWA (ART. 255) Art. 255. § 1.
Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

Dane osobowe podlegają ochronie, prywatność oraz dobra osobiste jak i wszelkie prawa do wolności i swobody obywatelskie, nie mogą być ograniczane bez wysokiej rangi uzasadnienia oraz znaczącej wagi zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, które innymi artykułami, może w części ograniczyć swobody obywatelskie np. po wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Z takim stanem nie mamy do czynienia w sytuacji obecnej i najprawdopodobniej nie będziemy mieć, gdyż nie ma ku temu ani przesłanek ani żelaznych powodów. A wprowadzenie takiego stanu byłoby także w obecnym czasie pogwałceniem systemu prawnego oraz złamaniem wszelkich demokratycznych zasad, a z racji bezpodstawnego jego wprowadzenia, mielibyśmy jeszcze wyraźniejszy dowód na skłonności do totalitaryzmu już nie tylko przez instytucję rządową jaką jest GUS, lecz i przez Rząd Polski. Poniżej zapis z ustawy:

 

USTAWA z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym.Art.  2. (1)

Wprowadzenie stanu wyjątkowego powoduje zawieszenie czasowe następujących swobód obywatelskich: wolności osobistej, nietykalności mieszkania, wolności słowa, tajemnicy korespondencji, wolności zrzeszeń. (2) Zawieszenie swobód obywatelskich pociąga za sobą z mocy samego prawa skutki, określone w art. 3-7, Jeżeli zarządzenie Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego nie zacieśnia wyraźnie ich zakresu.

Generalnie zapis tej ustawy jest dość długi i pociąga ograniczenie wolności bardzo poważne, zatem wprowadzenie takiego stanu musi być POWAŻNIE UZASADNIONE i wynikać bezpośrednio z zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, nie z potencjalnego lecz udowodnionego i rzetelnie uzasadnionego, a takiego nie ma i nie wskazuje na to nic aby tak miało być, z tego też względu, nie ma powodu aby ograniczać prawo do prywatności ludzi pod pozorami tworzenia statystyk, gdyż zakrawa to o inwigilację stosowaną w państwach totalitarnych, a w dalszej części wymieniony został stosowny artykuł, który przewiduje karę za propagowanie takich działań.

 

NIE ZGADZAMY SIĘ NA ZMUSZANIE NAS OBYWATELI, DO BYCIA DONOSICIELAMI, INWIGILACJĘ WE WSZELAKIEJ FORMIE, WYŁUDZANIE BEZ POSZANOWANIA WOLI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACJI W SPOSÓB CHARAKTERYSTYCZNY DLA REŻIMÓW TOTALITARNYCH. NIE ZGADZAMY SIĘ NA SZANTAŻOWANIE NAS, STRASZNE, Z POWODU SPRZECIWU WOBEC ODRAŻAJĄCEGO I HANIEBNEGO SPOSOBU PRZEPROWADZANIA SPISU LUDNOŚCI, WYKRADANIA INFORMACJI POD GROŹBĄ, SZANTAŻEM, REPRESJAMI, KARAMI BEZPODSTAWNYMI I OKŁAMYWANIU SPOŁECZEŃSTWA O CELOWOŚCI STOSOWANIA TAKICH ZABIEGÓW. DOMAGAMY SIĘ ZAPRZESTANIA TEGO DZIAŁANIA W FORMIE W JAKIEJ ZOSTAŁO ONO ROZPOCZĘTE. PROPONUJEMY JEDNOCZEŚNIE, PRZEPROWADZANIE SPISU Z ZACHOWANIEM POSZANOWANIA DLA PRAW OSOBISTYCH, NIE GODZĄCY W INTERES SPOŁECZEŃSTWA I PRZY ZACHOWANIU PEŁNEJ ANONIMOWOŚCI.

JESTEŚMY PRZEKONANI O MĄDROŚCI NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA, ROZWADZE ORAZ O TYM, ŻE MOŻEMY DLA DOBRA WSPÓLNEGO REALIZOWAĆ TAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA, JEDNAK ZAWSZE PRZY POSZANOWANIU PRYWATNOŚCI KAŻDEJ JEDNOSTKI I NIE NARUSZANIU DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA. JAKO DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWA, RZĄD MAJĄCY SŁUŻYĆ SPOŁECZEŃSTWU, REPREZENTUJĄC JEGO INTERESY, NIE MOŻE W IMIĘ CZEGOKOLWIEK NARUSZAĆ DOBRA WSPÓLNE, OSOBISTE LUB POD UMYŚLNIE WYTWORZONYMI PRETEKSTAMI, POPIERANYMI PRZEZ  ŁAMIĄCE PRAWA PODSTAWOWE CZŁOWIEKA PRZEPISAMI, ODBIERAĆ LUB POZBAWIAĆ SWOBÓD OBYWATELSKICH OBYWATELI, GDYŻ MY OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ NIE JESTESMY NICZYJĄ WŁASNOŚCIĄ, NIE JESTESMY NIEWOLNIKAMI BEZ PRAWA GŁOSU, JESTEŚMY WOLNYMI LUDŹMI, KTÓRZY ODZIEDZICZYLI WOLNOŚĆ, ZA SPRAWĄ OGROMU POŚWIĘCENIA, HEROIZMU I ODDANIU SETEK TYSIĘCY NASZYCH RODAKÓW ABYŚMY DZIŚ MOGLI MIEĆ PRAWA, KTÓRYCH WIELU Z NICH NIE MIAŁO. POGWAŁCAJĄC PRAWA OSOBISTE, GUS UDERZA W OGROM WIELU RODAKÓW POLEGŁYCH I ZNIEWAŻA HISTORYCZNE WYDARZENIA ORAZ LUDZI OBECNYCH, TRAKTUJĄ NAS PRZEDMIOTOWO I ODBIERAJĄC NAM WOLNOŚCI ZA KTÓRE WIELU ODDAŁO ŻYCIE. DOMAGAMY SIĘ NATYCHMIASTOWEGO ZAPRZESTANIA WYKRADANIA RESZTEK PRYWATNOŚCI POLAKÓW, A TAKŻE UNIEMOŻLIWIANIA IM NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE, PRACOWANIA I GODNEGO ŻYCIA, OGRANICZANIA SWOBODY PORUSZANIA SIĘ, TRAKTOWANIA POLAKÓW JAK BANDYTÓW, REPRESJONOWANIA ICH, POSLUGUJAC SIE INSTYTUCJAMI I SŁUŻBAMI, Z CHARAKTERU MAJĄCYMI SŁUŻYĆ OBYWATELOM A NIE BYĆ NARZĘDZIAMI PACYFIKOWANIA WSZYSTKICH DOMAGAJĄCYCH SIĘ POSZANOWANIA PRAW IM PRZYNALEŻNYM. 

STAN, JAKI NIEJEDNOKROTNIE OBSERWUJEMY NA ARENIE POLITYCZNEJ JAK I SPOŁECZNEJ, MOŻNA OKREŚLIĆ JAKO PRÓBĘ “ZAMORDYZMU PRAWNO-POLITYCZNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO”. CZY SĄ TO DZIAŁANIA ŚWIADOME CZY NIE RÓŻNYCH INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, SŁUŻB, OSÓB I INSTYTUCJI PRYWATNYCH, ZAPEWNE JEST I BĘDZIE TO PODDAWANE OCENIE SPOŁECZNEJ ORAZ HISTORYCZNEJ. TO, CO ZAUWAŻAMY OD DŁUŻSZEGO JUŻ CZASU, SIĘGA JEDNAK NA TYLE WYSOKO, ŻE MY POLACY, NIEZALEŻNIE OD POGLĄDÓW, PREFERENCJI RÓŻNEGO SZCZEBLA, POSIADAJĄC TE SAME PRAWA, SZANUJĄC JE WZAJEMNIE, ŁĄCZYMY SIĘ I DOMAGAMY, ABY RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ, WSZELKIE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I SŁUŻBY, ZGODNIE Z POWOŁANIEM I SKŁADANYMI PRZYSIĘGAMI ORAZ PRZYRZECZENIAMI, ZAWSZE SŁUŻYŁY RODAKOM I OBYWATELOM, A NIE BYŁY NARZĘDZIAMI PACYFIKACJI SPOŁECZEŃSTWA I REPRESJI TOTALITARNEJ, POZBAWIAJĄCYMI OBYWATELI POLSKI, ICH SWOBÓD PODSTAWOWYCH, KRWIĄ NIEGDYŚ WYWALCZONYCH.  

 

ZWRACAMY SIĘ DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ABY ZWRÓCIŁ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZABURZANY PORZĄDEK PRAWNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W NASZYM PAŃSTWIE, NA WYKORZYSTYWANIE INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH PRZECIWKO OBYWATELOM, STOSOWANIE GRÓŹB, REPRESJI, KAR, PRZEMIANĘ POLSKI W PAŃSTWO POLICYJNE, STOSOWANIA PACYFIKACJI PROTESTÓW, ŁAMANIA PRAWA DO WOLNOŚCI WYPOWIEDZI, WYRAŻANIA I PREZENTOWANIA POGLĄDÓW, ZABURZANIA SWOBÓD OBYWATELSKICH, ŁAMANIE PRAW OSOBISTYCH, ZABRANIANIU ZGROMADZEŃ, HANDLU, PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, WYKONYWANIA PRACY I PRZECIWSTAWIANIA SIĘ WSZELKIM PRZEJAWOM SPRZECIWU WOBEC REPRESJI JAKIE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE STOSUJĄ WOBEC RODAKÓW, NA KTÓRE JEST RZĄDOWE PRZYZWOLENIE, A KTÓRYCH CHARAKTERYSTYKA MOŻE BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZYRÓWNANA DO TOTALITARNEGO SYSTEMU SPRAWOWANIA WŁADZY. MAJĄC NA UWADZE, ŻE POLSKA JEST KRAJEM DEMOKRATYCZNYM OPISANE POWYŻEJ ZACHOWANIA I SYTUACJE NIE POWINNY MIEĆ MIEJSCA, NALE JE STANOWCZO POTĘPIĆ ORAZ ZAPRZESTAĆ. JAKO PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, STOJĄC NA STRAŻY ORAZ REPREZENTUJĄC INTERES SPOŁECZNY CAŁEGO NARODU, MA PAN OBOWIĄZEK SŁUCHAĆ NARODU ORAZ PEŁNIĆ SŁUŻBĘ ZGODNIE Z JEGO WOLĄ, A RZĄDOWE DZIAŁANIA, KTÓRE NARUSZAJĄ PRAWA PRYWATNE, SWOBODY OBYWATELSKIE I OSOBISTE DOBRA KAŻDEGO POLAKA, POWINNA PRZEZ PANA ZOSTAĆ JASNO I WYRAŹNIE POTĘPIONE, CO W SKUTKACH POWINNO MIEĆ ODZWIERCIEDLENIE W ZANIECHANIU NIECNYCH, NIEGODZIWYCH I URĄGAJĄCYCH CAŁEMU NARODOWI POLSKIEMU DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ ODZWIERCIEDLENIE NIE TYLKO W SPISIE JAKI NARUSZA TE PRAWA, ALE I ZACHOWANIACH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH. JESTEŚMY NARODEM WYKSZTAŁCONYM, ZDOLNYM DO SAMODZIELNEGO MYŚLENIA I OCZEKUJEMY ABY SŁUŻBY WSZELAKIE RZĄD POLSKI ORAZ PREZYDENT SŁUŻYŁY NARODOWI POLSKIEMU A NIE STAWIAŁY SIĘ W ROLI “OPRAWCY LUB GNĘBICIELA BĄDŹ PACYFIKATORA”. POLACY NIE POWINNI BYĆ KARANI ZA BYLE PRZEWINIENIA, WIERZYMY W INSTYTUCJĘ POUCZANIA ORAZ BUDOWANIA RELACJI POMIĘDZY SŁUŻBAMI SPRAWUJĄCYMI PORZĄDEK SPOŁECZNY. DLATEGO TEŻ, ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIE NAM PRAW DO MANIFESTOWANIA POD RÓŻNYMI POZORAMI, NASZA MANIFESTACJA JEST ARTYKUŁOWANA DROGĄ INTERNETOWĄ, A JEST TO TYLKO JEDNA Z WIELU MOŻLIWOŚCI, NIESTETY SWOBODY OBYWATELSKIE BEZPODSTAWNIE SĄ OGRANICZANE, ŁAMANE I DLATEGO ZMUSZENI JESTEŚMY DO TAKIEJ FORMY PROTESTU WOBEC NADUŻYWANIU PRAWA PRZEZ INSTYTUCJE I SŁUŻBY PAŃSTWOWE. 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OCZEKUJEMY, I OBECNIE URZĘDUJĄCY PREZYDENT WYKAZAŁ SIĘ POSTAWĄ PRO-POLSKĄ, PRO-PAŃSTWOWĄ, UJMIE SIĘ ZA SZEROKO ROZUMIANYM INTERESEM SPOŁECZNYM ORAZ UJMIE SIĘ ZA KAŻDYM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE RO, WYRAZI SPRZECIW ŁAMANIU PODSTAWOWYCH PRAW OBYWATELSKICH, A SWOJĄ POSTAWĘ WYKAŻE ZACZYNAJĄC OD OFICJALNEGO POTĘPIENIA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO. TEN, JAWNIE ŁAMIE PRAWA OBYWATELSKIE, NARUSZA DOBRA OSOBISTE CZŁOWIEKA NA MOŻLIWOŚĆ POGWAŁCENIA TYCH PRAW ZA SPRAWĄ INSTYTUCJI RZĄDOWYCH, NARAŻA OBYWATELI NA STOSOWANIE WOBEC NICH NIEPRAWNYCH I NIEWSPÓŁMIERNYCH REPRESJI PRAWNYCH, STOSOWANIU GRÓŹB LUB KAR ZA NIE WYZBYCIE SIĘ SWOICH NATURALNIE PRZYNALEŻNYCH IM PRAW I DÓBR OSOBISTYCH, NARAŻA LUDZI ŻYJĄCYCH W POLSCE, NA NIEBEZPIECZEŃSTWO SPOWODOWANE PRZEZ NIEWŁAŚCIWE POSŁUGIWANIE SIĘ DANYMI POLAKÓW PRZEZ INSTYTUCJE LUB OSOBY TRZECIE, A NAWET SAMYCH OBYWATELI.

TO UZASADNIA, ŻE SPIS POWSZECHNY NIE JEST W TEJ FORMIE WŁAŚCIWY I JEŚLI MIAŁBY ON BYĆ WYKONANY, MUSIAŁBY BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DOBROWOLNY - ANONIMOWY,  JAK WYBORY POWSZECHNE, NIENARUSZAJĄCY PRAWA DO PRYWATNOŚCI NIKOGO BIORĄCEGO W NIM UDZIAŁ Z WŁASNEJ I NIEWYMUSZONEJ WOLI.JEŚLI PRZEPROWADZANY SPIS, KTÓRY WCHODZI DALEKO W PRYWATNOŚĆ CZŁOWIEKA, NIE ANONIMOWY, TO JUŻ NA STARCIE NARUSZA W.W PRAWA, ZATEM NIE JEST TEŻ DOBROWOLNY, WYNIKA Z PRZYMUSU, A WIĘC ODBIERA SWOBODY I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, ZMUSZA I WYMUSZA NA OBYWATELACH DONOSICIELSTWO, A TO POWODUJE TWORZENIE ROZŁAMÓW RODZINNYCH I SPOŁECZNYCH ORAZ TWORZENIE PODZIAŁÓW NARODOWYCH.

OCZYWIŚCIE, POD POZOREM TYCH SWOBÓD NIE POPIERAMY JAKIEGOKOLWIEK BRAKU OKAZYWANIA SZACUNKU DO KOGOKOLWIEK, GDZIEKOLWIEK, STOSOWANIU DYSKRYMINACJI, PRZEJAWIANIU ZACHOWAŃ WULGARNYCH, BEZCZESZCZENIU SYMBOLI NARODOWYCH, NARZUCANIA POGLĄDÓW NIE SPÓJNYCH Z TRADYCJĄ I WARTOŚCIAMI SPOŁECZNYMI, A UKSZTAŁTOWANYMI NA PRZESTRZENI DZIEJÓW PAŃSTWA POLSKIEGO, ZABURZENIA PORZĄDKU SPOŁECZNEGO I WPROWADZANIA CHAOSU ULICZNEGO PRZEZ OSOBY POZORNIE WYSTĘPUJĄCE W OBRONIE INTERESU INNYCH, A TYMCZASEM PRZEJAWIAJĄ SWOIMI DZIAŁANIAMI NASILANIE SIĘ DEZINTEGRACJI SPOŁECZNEJ. MY, KTÓRZY ŁĄCZYMY SIĘ W TEJ SPOŁECZNEJ INICJATYWIE NIE MAMY ZAMIARU DZIELIĆ, A ŁĄCZYĆ WSZYSTKICH TYCH, KTÓRYM BLISKIE SĄ WARTOŚCI NARODOWE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRAWA KONSTYTUCYJNE, NA KTÓRYCH PAŃSTWO POLSKIE STABILNIE MOŻE FUNKCJONOWAĆ.

 

Poniżej znajdują się też inne akty prawne, na które w powołujemy się w swoim manifeście przeciwko naruszaniu społecznych praw obywatelskich, dóbr osobistych oraz prób wprowadzania powszechnej inwigilacji, bardzo charakterystycznej w systemach totalitarnych,a takim Polska nie jest. Wprowadza się natomiast, pod wszelakimi możliwymi pretekstami, powszechne pogwałcenie opisywanych praw oraz zmusza się także do naruszania prawa, wszystkich obywateli Polski, co skutkować będzie tym, iż wszyscy uczestniczący w procederze ograniczaniu swobód i praw osobistych, w tym także obywatele - stają się “przestępcami”, dopuszczając się naruszenia prawa wobec samych siebie, osób bliskich oraz osób trzecich. A poprzez naruszanie prywatności oraz ujawnianie danych chronionych bezpodstawnie, które z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać wykorzystane przez osoby niewiadomego pochodzenia i o być może złych intencjach, jak i znane bądź nieznane instytucje w sposób nieuczciwy, wspólnie przyczyniać możemy się do łamania prawa, a zatem pozbawiamy się prawa do jego egzekwowania na nasza korzyść, jako uczestniczący w procederze jego nieprzestrzegania. Domagamy się od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako reprezentanta interesów całego społeczeństwa, jak najszybszego oficjalnego reprezentowania interesu polaków oraz spowodowania zatrzymania procederu pogwałcania prawa przez GUS, oraz ograniczenia możliwości postawienia w stan zagrożenie bezpieczeństwa informacji państwowych jak i informacji o obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Akty prawne zebrane poniżej, zwracają uwagę na zaburzenia w polskiej rzeczywistości społeczno-polityczno-prawnej, przez co nie są honorowane w pełni lub wcale - w niektórych przypadkach podstawowe prawa. Potwierdza to zatem racjonalność tego manifestu, który nie został sporządzony bez powodu, lecz ze względu na powszechnie opanowującego wiele sfer prywatnych oraz życia publicznego bezprawia, jakie obserwujemy w Polsce. Ma również ukazać, iż owe obawy wynikają z uzasadnionych powodów, które mają początek w naruszeniu podstawowych praw, a ich naruszenie lub zaburzenie w ich przestrzeganiu najłatwiej jest zauważyć, gdyż powoduje dyskomfort, obawy, strach, poczucie wprowadzania ograniczeń zbyt daleko idących, co w efekcie przejawia się w społecznym sprzeciwie wpierw wyrażającym w sposób spokojny, jednak narastające niepokoje, których przyczyną są instytucje rządowe, które powinny stać na straży ochrony praw obywateli wprowadza ich nadużycie lub stosuje przeciwko obywatelom może prowadzić do niepokoju narodu objawiającego się w sposób niepożądany dla nikogo.

Dlatego też, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, chcemy zwrócić uwagę rządzących na to, iż społeczeństwo nie może być manipulowane i sterowane, a prawa obywateli łamane pod pozorem dbania o dobro ludzkie. Nie można pod pozorem dbania o dobro człowieka łamać dobra osobiste człowieka, gdyż stoi takie działanie w sprzeczności. Nigdy nie powinien żaden człowiek być postawiony przed wyborem, który pośrednio odbiera mu możliwość skorzystania z jego prawa dla np. pozornie dobra wspólnego, gdyż to stwarza możliwość wprowadzania manipulacji, dyktatury, totalitaryzmu. Nie można pod hasłami dla dobra wspólnego ogłaszać, że musimy pozbywać się naszych praw, wartości ponieważ ma służyć to wspólnemu dobru. Wspólne dobro może jedynie istnieć kiedy na samym szczycie każda jednostka ma poszanowanie, ma szanowane swoje prawa i nie są one naruszane to i ogół ma zagwarantowane uszanowanie tych praw.Obecnie w Polsce mamy do czynienia dokładnie z takimi zachowaniami i ruchami ze strony rządzących oraz instytucji, które nie stoją na straży ochrony praw podstawowych, zachowania prywatności każdego człowieka, a wręcz przyczyniają się do ryzyka wypłynięcia danych wrażliwych, wyciąga coraz więcej danych prywatnych oraz żąda pozbycia się prawa do prywatności jak również oczekuje, że wzajemnie będziemy te prawa łamać względem osób innych, a zatem staniemy się przestępcami. jakże możemy domagać się poszanowania własnych praw jeśli zgodzimy się na to, i będziemy sami także łamać prawa przynależne innym.

Sprzeciwiamy się stanowczo przeciwko takim procederom i nie możemy brać w nich udziału gdyż ani moralnie ani prawnie nie jest to uzasadnione i takie nie może być.

Dlatego ku ochronie każdej jednostki, zostały sporządzone przepisy mające na celu ochronę każdego człowieka oraz jego podstawowych i naturalnych praw przynależnych nie z nadania lecz z natury, a jedynie wyartykułowanych w różnych aktach prawnych, a te, nie powinny być naruszane z jakiegokolwiek powodu przez nikogo i przez żadną instytucję, nawet o największych prawach jurysdykcyjnych, w przeciwnym razie może dokonać się naruszenie podstawy funkcjonowania społeczeństwa, jego podziału, a to w efekcie może nawet prowadzić, do jeśli nie rozpadu i degradacji, to do poważnego jego rozłamu i dysfunkcji. Wszelkie swobody obywatelskie, prawo do wolności poruszania się, prawo do wolności wypowiedzi, do swobody decydowania o sobie, prawo do zachowania prywatności, nie ujawniania nikomu bez własnej woli lub pod przymusem, żadnych informacji wrażliwych, które mogłyby godzić lub naruszać tę prywatność po ujawnieniu ich osobom trzecim, nawet pod pozorem najwyższego dbania o dobro człowieka. Każdy indywidualnie decyduje o swoim dobru, a państwo może jedynie wspomagać obywatela w dążeniu do zaspokojenia tej potrzeby oraz ochrony tych dóbr w sposób bezsprzecznie nie naruszający żadnego z nich i do tego służą instytucje i agencje rządowe, aby chronić i służyć społeczeństwu, jeśli tak nie jest, może to wskazywać na uzasadnione przesłanki, iż możemy mieć do czynienia z dysfunkcją państwa oraz przekształcaniu go w państwo totalitarne, omyłkowo nazywanym demokratycznym. Tego natomiast nikt z nas nie chce, zatem należy jasno przeciwdziałać wszelkim przejawom łamania praw wolnościowych, naturalnie przynależnym każdej istocie ludzkiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawa prawna.

prawaUKKiK.jpg

Zapisy prawne gwarantujące ochronę prywatności, stające w obronie dóbr osobistych i chroniące jednostkę przed niepowołanym, niepotrzebnym, niewłaściwym oraz niepowołanym wtargnięciem w prywatność, naruszając dobra osobiste człowieka. Przepisy prawne gwarantujące swobodę poruszania się, wypowiedzi, wyznania, wolności tak zwane podstawowe, zapisane nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ale także w Deklaracji Praw Podstawowych podpisanej przez wszystkie kraje w UE, której częścią jest Polska.Akty prawne, które potwierdzają zasadność wyartykułowania manifestu oraz zwrócenia uwagi społeczeństwa, instytucji odpowiednich ku temu, jak również Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej, na możliwość podejrzenia popełnienia przestępstwa przez instytucję rządową jaką jest GUS.

PRAWO DO PRYWATNOŚCI  I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ten wątek podnoszono ponownie podczas szkolenia z prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to bardzo istotny temat, który zasługiwał na położenie wielkiej uwagi do niego oraz wyartykułowaniu najbardziej istotnych fragmentów przepisów prawa, jasno wykazujących jak ważne jest przestrzeganie tego prawa jak również jego niepodważalności i naturalności w swoim pochodzeniu, którego charakter jest nieoderwalnie przynależny każdej istocie ludzkiej.

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI 

Prawo do bycia pozostawionym samemu sobie  (the right ”to be left alone”) Samuel D. Warren  i Louis D. Brandeis,  The Right to Privacy  („Harvard Law Review”, 1890 r.) 

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Artykuł 12

Nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor i dobre imię. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takim ingerencjom i atakom. 

 

Międzynarodowy pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Artykuł 17 1.

Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię.  2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami.  

 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Artykuł 8 1. 

Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.   

 

Karta Praw Podstawowych UE    

Artykuł 7 Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.Artykuł 8 1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą. 2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą i prawo do spowodowania ich sprostowania.  3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego  organu. 

 

Konstytucja RP z 1997 r. Artykuł 47 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Artykuł 49 Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Artykuł 50 Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

 

Konstytucja RP z 1997 r. Artykuł 51 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.  

Niezbywalność prawa do prywatności 1) Zakaz podejmowania działań i przyjmowania uregulowań, które reglamentowałyby sferę prywatności w sposób pozbawiony konstytucyjnego uzasadnienia. 2) Nakaz podejmowania działań, które mają na celu ochronę jednostki przed nieuzasadnionymi naruszeniami jej sfery prywatnej.

 

Można wyrazić zgodę na ograniczenie prawa do prywatności w konkretnej sytuacji, ale nie można zrzec się prawa do ochrony życia prywatnego.

 

Ograniczenia prawa do prywatności Konstytucja RP Artykuł 31 2. 

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.  

 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Artykuł 8 1. 

Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.  2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.   

 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Rozdział 8Art. 70. 1.

Jeżeli w toku postępowania zostanie uprawdopodobnione, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, a dalsze ich przetwarzanie może spowodować poważne i trudne do usunięcia skutki, Prezes Urzędu, w celu zapobieżenia tym skutkom, może, w drodze postanowienia, zobowiązać podmiot, któremu jest zarzucane naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wskazując dopuszczalny zakres tego przetwarzania.

Rozdział 9 Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 

Art. 78. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 2. Kontrolę prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania stosowania rozporządzenia 2016/679.

 

Zwracamy się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako do reprezentanta narodu polskiego, a zatem każdego obywatela Polski, aby zwrócił baczną uwagę na treść niniejszego manifestu, oraz jako prawomocnie wybrany w powszechnych wyborach na urząd jaki Pan pełni ponownie - z woli narodu, aby godnie reprezentował Pan stanowisko nas obywateli Polski, do czego został Pan powołany. Zwracamy się o baczne, dogłębne skupienie uwagi swojej i przyjrzenie się opisanemu problemowi, a który opisuje fakt naruszania prawa każdego obywatela Polski, nie tylko konstytucyjnego, ale i międzynarodowego. Istnieje jednocześnie ogromna przesłanka ku temu, iż może zostać naruszone także bezpieczeństwo nie tylko każdej jednostki ludzkiej przebywającej na terenie RP , ale i stworzyć potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego państwa, przez przyznanie zbyt wielu uprawnień instytucji GUS, która bez woli każdej jednostki osobowej w Polsce przeprowadza zamach na prywatność każdego obywatela RP.

 

Dalsza podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6.06.1997 r.
Kodeks Karny NAWOŁYWANIE DO PRZESTĘPSTWA Art. 255a

Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

W myśl powyższego artykułu, należy domniemywać, iż naruszenie prywatności wszystkich osób w państwie, także tych pełniących wysokie funkcje, może pośrednio lub nawet bezpośrednio przyczynić się do możliwości powstania ryzyka popełnienia przestępstwa o wymiarze terrorystycznym i sprzyjać powstawaniu takim przestępstwom. Jesteśmy przekonani, że w GUS, zasiadają osoby odpowiedzialne, posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, a zatem zdają sobie sprawę, że ich działania pośrednio lub bezpośrednio mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, a zatem kontynuując swoje działania, należy domniemywać, że robią to z pełną świadomością, być może premedytacją lub nawet zamiarem. Dlatego należy niezwłocznie poddać pod ocenę funkcjonowanie tej instytucji i zatrzymać nieprawne, niegodziwe działania, a także powstrzymać możliwość narażania na niebezpieczeństwo wszystkich obywateli państwa polskiego jak i stwarzanie zagrożenia dla jego prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa. 

 

Art. 256. § 1.

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ze względu na to, że Główny Urząd Statystyczny, w naszym rozumieniu nawołuje do popełnienia przestępstwa, mimo że sam jako instytucja państwowa tego dokonuje - łamiąc prawa do prywatności, strasząc sankcjami oraz karami, grzywnami, nawet grożąc choć łagodząc to w swoich wypowiedziach dla mediów, i stosując “pseudo-zachęty” mające skłaniać społeczeństwo polskie do poddania się rygorowi i ujawniania wszelkich informacji na temat swój oraz innych osób, uznajemy to za akt propagowania totalitaryzmu, jako systemu, któremu należy być podporządkowanym bezgranicznie, nawet za cenę utraty swoich własnych praw, pod rygorem dotkliwych kar, mających dyscyplinować każdego, kto ośmieli się zawalczyć o naturalnie przysługujące mu prawa a gwarantowane także przez zapisy naczelnych aktów prawnych.To jest jawny przejaw zamykania ust obywatelom, wprowadzania metod powstrzymywania polaków przed domaganiem się przynależnych im praw lub dochodzenia ich na drodze prawnej, jak również jest widocznym działaniem na rzecz destabilizacji systemu demokratycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem działaniem na rzecz totalitaryzmu, a to jest jasno określone jako przestępstwo, jak wynika z powyższego art.KK.

 

Na podstawie nie tylko obserwacji, lecz także przytaczanych artykułów prawnych, wyraźnie można zauważyć, iż ingerencja instytucji państwowych nie może naruszać prawa do życia prywatnego każdej jednostki za wyjątkiem sytuacji, które są istotne dla bezpieczeństwa państwowego, a to także może być naruszone przez działania GUS-u. To stawia pod wielkim znakiem zapytania akcję spisu powszechnego organizowaną przez GUS w formie nieanonimowej, a stosowanie zbyt daleko wkraczających w prywatność pytań, mających na celu gromadzenie informacji łamiących w.w prawo do prywatności i nie będącym niczym uzasadnione, stoi w sprzeczności z dbaniem o dobro osobiste i prywatność obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.Ponadto, działania GUS nie są w żadnym razie związane z działaniami mającymi zapewnić bezpieczeństwo państwowe,. Jak sam przedstawiciel tej instytucji zaręcza, że zbierane dane mają jedynie charakter pomocniczy, i służą do opracowywania strategii oraz dostarczenia wiedzy ogólnej o społeczeństwie, aczkolwiek bardzo szczegółowej, Zatem zaprzecza sam sobie, potwierdza, że informacje są szczegółowe, a do tego zapewnia, że zbierane dane mają być zanonimizowane, lecz już na początku są personalizowane, a skoro można coś anonimizować, można też odwrócić ten proces. 

Premier Izraela wypowiada się oficjalnie "kliknięciem można obalać narody, powalać je na kolana, w bardzo szybkim tempie, jeśli tylko będziesz w stanie wziąć na siebie ryzyko, ponieważ każdy system może być zhakowany".

Zatem jeśli premier obcego państwa, wypowiada się do międzynarodowych mediów w taki sposób, jak w obliczu takiego potencjalnego zagrożenia GUS może w nueidpowiedzialny sposób wypowiadać się, że ma wszelkie możliwe zabezpieczenia, które nie mogą być zhakowane dlatego dane tam zawarte są bezpieczne, nikt swoim nazwiskiem nie bierze odpowiedzialności za Narodowy proceder łamania konstytucji oraz postawienia w stan ryzyka całej populacji polaków, oraz stwarza zagrożenie potencjalne dla bezpieczeństwa poawanych danych gdyż nie są one zbierane anonimowo, a do tego czyni w świetle prawa przestępcami wszystkich łamiących prawa prywatne osób bliskich i trzecich, co może skutkować postawienia stan oskarżenia każdej osoby która doposci się świadomie złamania zapisów naczelnej ustawy zasadniczej, tj. Konstytucji RP. 

Technologia jest tak rozwinięta, że takie zaprzeczenia może są logiczne dla “tubylców”, dla nas jako społeczeństwa rozwiniętego, wykształconego i rozumnego, zapewnienia te brzmią niedorzecznie. Mało tego, GUS jako instytucja państwowa, wręcz narusza swoimi działaniami, jego bezpieczeństwo, a to ze względu na charakter oraz treści informacji jakie potencjalnie GUS ma zamiar zbierać, co może być niebezpieczne dla naszego państwa. 

Warto tu zwrócić baczną uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo wynikające z wagi pozyskiwanych informacji. Wszelkie dane zbierane przez GUS - “bez zgody każdego człowieka”,  dotyczyć mają wszystkich obywateli, tym samym i tych na najwyższym szczeblu państwowym, co może być niezwykle niebezpieczne dla prawidłowego pełnienia ich służby oraz może potencjalnie stanowić zagrożenie dla pełnienia ich funkcji. Jeśli dane zbierane przez GUS, nawet przy najwyższym poziomie inskrypcji i szyfrowania wszelkich pozyskiwanych informacji personalnych, są powiązane z indywidualnymi numerami identyfikującymi tj. nr. pesel, zawierają dokładne nazwiska, adresy oraz wiele innych szczegółowych informacji personalnych, to zawsze istnieje możliwość, - i należy taką założyć - chęci ingerencji w takie systemy osób niepowołanych, co stwarza nieprawdopodobne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz każdej jednostki, której takie działania są podejmowane, a w tym przypadku mowa o narodowej akcji spisu powszechnego narażającego na niebezpieczeństwo całą populację RP, w tym wysokich rangą urzędników państwowych, a zatem stanowi niebezpieczne działanie i powinno ono zostać natychmiast zatrzymane, o co optujemy, zwracając się w tej kwestii, do reprezentanta nas obywateli, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy, aby  w ramach szeroko pojętego interesu państwowego oraz społecznego, był rzeczywiście reprezentantem woli narodu w całości, a zatem nie większości lecz wszystkich poszczególnych obywateli, zatem i mniejszości także.

Oczekujemy aby Pan Prezydent jasno wyraził sprzeciw w naszym interesie na arenie narodowej i przeciwstawiając się temu procederowi naruszania naszych praw do prywatności i swobód obywatelskich, spowodował zatrzymanie tego procederu, który nie może być niczym uzasadniony, a jego kontynuacja będzie tylko pogłębiała zagrożenie, które żadne systemy inskrypcji nie są w stanie ochronić zbieranych danych w stu procentach. Zbliżoną pewność zachowania prywatności i ochrony osobistych dóbr, może zapewniać prawo lecz nade wszystko, wyłącznie racjonalna ochrona prywatności ludzkiej u jej zarodka, począwszy od nienaruszalności wolności do samodecydowania, dysponowania własnymi danymi przez każdego człowieka osobiście, decydowaniu do ujawnianiu bądź nie ujawnianiu informacji o swojej prywatności, może być pewną formą zachowania naszych dóbr osobistych, oraz przeciwdziałaniu nieuczciwemu pozyskiwaniu danych, których sami nie chcemy ujawniać, a mamy do tego prawo naturalne i konstytucyjne, a prawo instytucje państwowe powinny stać na straży tych praw. Jeśli państwo polskie samo łamie te prawa, to jest bardzo głośny sygnał aby Pan, jako Reprezentant całego narodu, jako Prezydent RP, przeciwstawił się temu procederowi i wystąpił w imieniu nas, którzy wystosowaliśmy ten manifest i albo zatrzymał spis powszechny, albo wpłynął na sposób jego realizacji z personalizowanego na całkowicie anonimowy, a do tego nie potrzeba aby dane były szyfrowane, sondę badawczą można przeprowadzić bez żadnych problemów, a nie będzie ona naruszała prawa do prywatności nas wszystkich, w tym Pana Panie Prezydencie. Pana dane także mogą zostać przechwycone przez nieodpowiednie osoby. My jednak występujemy w imieniu wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni sposobem realizacji spisu powszechnego przez instytucję rządową jaką jest GUS, przeciwstawiamy się personalizacji nas i żądamy zaprzestania tego procederu w tej formie i oczekujemy, że Pan, Panie Prezydencie będzie godnie reprezentował nasz interes narodowy, stanie na straży jego bezpieczeństwa i danych dotyczących milionów ludzi, które nie znajdują żadnego uzasadnienia by były zbierane w takich szczegółach w jakich GUS zaproponował i sankcjonuje zbieranie tych danych groźbami, karami i sankcjami, co jest karygodne, i zasługuje na najwyższe potępienie.

Wierzymy, że stanie Pan Panie Prezydencie na wysokości zadania. Dlatego jest Pan naszym prezydentem, aby nas reprezentować. W tej kwestii to Pan może wykazać, że wartość urzędu jaką Pan pełni jest wielka , stając w obronie praw wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej., za co z góry dziękujemy. Z całą intensywnością na jaką możemy się zdobyć, chcemy zaznaczyć, iż uważamy, że w tej formie  nie może być przeprowadzony spis, chyba, że będzie kompletnie anonimowy, bez weryfikacji personalnej i będzie oparte tylko i wyłącznie na zaufaniu społeczeństwu - że z chęcią będą uczestniczyli oraz podawali informacje potrzebne z punktu widzenia GUS-u do budowania statystyk narodowych. Nie może jednak być spersonalizowany i nie powinien, choćby był motywowany wielkimi i dumnymi ideami, gdyż zawsze istnieje możliwość narażenia każdej jednostki na złamanie praw tej osoby, wykradzenia danych, hakowania systemów pozornie bezpiecznych - (nie ma systemów, których nie można zhakować). To uzasadnia słuszną obawę, iż istnieje duże prawdopodobieństwo użycia zebranych danych przeciwko takiej osobie przez osoby niepowołane, np: jeśli dana osoba np. pełni wysokie funkcje państwowe oraz zaburzyć prawidłowe wypełnianie obowiązków w ramach pełnionej funkcji np. poprzez stosowanie szantażu. A jesli istnieje możliwość użycia zebranych danych przeciwko osobie zajmującej wysokie stanowisko państwowe, o ile bardziej jest to możliwe w przypadku każdej osoby. A pozbawianie człowieka prawa do wyboru i ochrony informacji, które dla danej jednostki są wrażliwe, żądając rezygnacji z przysługujących mu praw i nie pytając nawet o taką zgodę  narusza jego dobra osobiste i jest haniebnych naruszeniem podstawowych praw, wynikających także z międzynarodowych aktów prawnych. Jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, lub będą tworzone w dalszym ciągu, przepisy, ustawy i regulacje, na podstawie których będa podejmowane próby lub więcej, będzie wymuszało się za ich pomocą i na ich podstawie, na każdym człowieku zrzeczania się swoich praw - których skądinąd nie można się zrzec, lub wymuszania udzielania informacji o innych jednostkach związanych bezpośrednio, pośrednio lub w ogóle nie powiązanych z daną jednostką, która jest przymuszana do udzielania informacji chronionych, istnieje ogromna i przerażająca wizja stopniowego ubezwłasnowolnienia obywateli. Skoro będzie można pozbawiać człowieka nadrzędnych praw, naturalnie mu przynależnych, spisanych w aktach narodowych i międzynarodowych, nie będzie stało nic na przeszkodzie aby pójść dalej.

Jako demokratyczne państwo prawa, musimy zrobić wszystko aby takim pozostało. Dlatego zwracamy się do Pana Panie prezydencie, aby Pan stanął w obronie nas obywateli Polski, reprezentując nasz interes, wielokrotnie tu wyartykułowany jak i szeroko pojęty interes bezpieczeństwa państwa.

 

 

NA STRONIE SERWISU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, MOŻEMY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE INFORMACJE PRAWNE MINISTERSTWA ZDROWIA:

Są one o tyle ważne, że w pytaniach jakie przygotował GUS, pojawiają się zapytania o stan zdrowia, a takie nie powinny w ogóle się tam znaleźć, chyba, że dobrowolnie i nie z wymuszonej woli ktoś chce podzielić się swoimi informacjami. GUS poza tym, że personalizuje podawane informacje - choć twierdzi, że tego nie robi, czym się ośmiesza, oznajmiając odrębne stanowisko od działań jakie podejmuje, stając w sprzeczności ze swoimi poczynaniami a przekazywanymi komunikatami.

Natomiast w przypadku danych medycznych, informacje o zdrowiu człowieka, w jakiejkolwiek formie, oraz niezależnie czy ogólnikowe czy szczegółowe, należą do sfery prywatności człowieka, a zatem nie powinny być przedmiotem personalizowanych pytań czy nawet dyskusji, jeśli nie są to bezpośrednie konsultacje medyczne z medykami, a ci także podlegają przepisom prawa zobowiązujących ich do zachowania tajemnicy lekarskiej począwszy od personelu medycznego po wykwalifikowanych specjalistów. Wyjątki od tego stanowią odrębne przepisy o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej, co do zasady nie można łamać bezpodstawnie tej tajemnicy. 

 

 

INFORMACJE PRAWNE:

Ustawa z dnia  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159) Dz.U. z 2012 r., poz. 159

Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat

Masz prawo do ochrony danych i utrzymania w tajemnicy informacji na Twój temat uzyskanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (np. lekarzy) w związku z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych. Tajemnica lekarska obejmuje wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, rozpoznania i przebiegu leczenia, jak również życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego.

 

Masz prawo do poszanowania Swojego życia prywatnego i rodzinnego

W trakcie pobytu w stacjonarnym podmiocie leczniczym (np. w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, sanatorium) masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Przysługuje Ci również prawo do odmowy takiego kontaktu. Placówka nie może w żaden sposób utrudniać Ci kontaktu, natomiast powinna określić czas i miejsce spotkań oraz możliwość kontaktu telefonicznego czy listowego.

 

Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat

Masz prawo do ochrony danych i utrzymania w tajemnicy informacji na Twój temat uzyskanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (np. lekarzy) w związku z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych. Tajemnica lekarska obejmuje wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, rozpoznania i przebiegu leczenia, jak również życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego.Informacje te muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym również po Twojej śmierci. Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do ujawnienia informacji, gdy tajemnica lekarska może powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia Twojego i innych osób. PONADTO:Dz.U.2020.849 t.j. | Akt obowiązujący Wersja od: 13 maja 2020 r. do: 30 czerwca 2021 r.Art.  13.  [Zakres prawa do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie]Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

 

Masz prawo do poszanowania Swojego życia prywatnego i rodzinnego

W trakcie pobytu w stacjonarnym podmiocie leczniczym (np. w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, sanatorium) masz prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Przysługuje Ci również prawo do odmowy takiego kontaktu. Placówka nie może w żaden sposób utrudniać Ci kontaktu, natomiast powinna określić czas i miejsce spotkań oraz możliwość kontaktu telefonicznego czy listowego.

Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat

Masz prawo do ochrony danych i utrzymania w tajemnicy informacji na Twój temat uzyskanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (np. lekarzy) w związku z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych. Tajemnica lekarska obejmuje wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia, rozpoznania i przebiegu leczenia, jak również życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego.Informacje te muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym również po Twojej śmierci. Osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane do ujawnienia informacji, gdy tajemnica lekarska może powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia Twojego i innych osób. PONADTO:Dz.U.2020.849 t.j. | Akt obowiązujący Wersja od: 13 maja 2020 r. do: 30 czerwca 2021 r.Art.  13.  [Zakres prawa do zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie]Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

 

Dalsze ustawy zawierające zapisy o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nie jest jedynym źródłem prawa, które należy przestrzegać przetwarzając dane osobowe. Niektóre ustawy regulują szczegółowo kwestię przetwarzania danych osobowych w poszczególnych sytuacjach i wspierają ochronę danych w poszczególnych zakresach, jak np.:Ustawa Prawo bankoweUstawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąUstawa Prawo telekomunikacyjneOdpowiednie regulacje zazwyczaj nie zastępują, lecz uzupełniają regulacje ustawy o ochronie danych osobowych, przy czym zapisy tych szczegółowych ustaw traktowane są jako „lex specials”. Oznacza to, że szczegółowe regulacje mają pierwszeństwo przed ogólnymi zapisami zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych, pod warunkiem, że przewidują dalej idącą ochronę danych (art. 5).Art. 5 ustawa o ochronie danych osobowych.Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy

 

Podsumowanie

Ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem przysługującym każdemu i jest chroniona przez Konstytucję.

 

Przygotowane i opracowane przez: 

WOPPiP
Pro-Polska Społeczna Obywatelska Inicjatywa stająca w obronie praw przynależnych istocie ludzkiej z natury a także z nadania w obrębie systemu demokratycznego.

W przypadku chęci kontaktu - kliknij poniżej > skontaktuj się z autorem petycji.

WYRAŹ SWÓJ SPRZECIW, PRZYŁĄCZAJĄC SIĘ DO TEJ MANIFESTACJI INTERNETOWEJ. a JESLI MASZ MOC SPRAWCZĄ, JESTEŚ PRAWNIKIEM, CZYNNYM POSŁEM NA SEJM RP, MOŻESZ NADAĆ WIĘKSZY WYMIAR TEJ ODDOLNEJ INICJATYWIE - ZRÓB TO.
LEZY TO W INTERESIE TWOIM I NAS WSZYSTKICH.


UDOSTĘPNIAJCIE, DZIELCIE SIĘ, ROZPRZESTRZENIAJCIE. 

 

RODACY ŁĄCZMY SIĘ I DZIAŁAJMY!

 


SPOŁECZNA INICJATYWA OBYWATELSKA    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam SPOŁECZNA INICJATYWA OBYWATELSKA do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...