Sprzeciw wobec planów wylesienia niemal 1000 hektarów lasu w gminie Stalowa Wola pod budowę zakładów przemysłowych

Jako zaniepokojeni mieszkańcy Stalowej Woli pragniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec planów wylesienia obszaru lasu o powierzchni niemal 1000 hektarów pod inwestycje przemysłowe. Uważamy, że ten pomysł jest nietrafiony, niepoparty rzetelnymi danymi oraz pełen negatywnych skutków, a jego realizacja wcale nie doprowadzi do rzeczywistego rozwoju naszego miasta. Nasze obawy są uzasadnione i poparte faktem, że decyzja o wylesieniu została podjęta bez konsultacji z mieszkańcami, bez uwzględnienia badań i analiz dotyczących wpływu na środowisko i społeczność. Władze miasta wydają się działać według własnego uznania, ignorując nasze opinie i potrzeby.

To nie tylko atak na nasze środowisko naturalne, ale także na nasze prawa jako obywateli. Czujemy się pozbawieni głosu w sprawach dotyczących naszego miasta i zdruzgotani widząc, jak władze podejmują decyzje bez naszego udziału i zgody, zapominając, że pełnią swoje funkcje w naszym imieniu, a las nie jest ich prywatną własnością, gdyż należy do nas wszystkich - mieszkańców miasta Stalowa Wola.

Przypominamy, że las nie jest tylko zbiorowiskiem drzew. To miejsce, które ma znaczenie dla nas wszystkich. To nasze „zielone płuca”, nasz azyl, nasze miejsce odpoczynku i inspiracji. Zniszczenie tego ekosystemu byłoby wielkim ciosem dla naszej społeczności i dla naszej przyszłości.

Oto kilka z wielu argumentów, które przemawiają za zasadnością niniejszej petycji:

1. Decyzja Bez Analiz.

Przegłosowanie specustawy w roku 2021 zostało podjęte bez przeprowadzenia żadnych analiz i badań dotyczących sytuacji miasta. Nie wiemy, czy miasto boryka się z problemami, takimi jak zmiany klimatu (np. jaką rolę odgrywa las jako „zielone płuca” miasta), czy istnieje znaczny przyrost bezrobocia, czy są choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza. Bez tych informacji nie możemy podejmować decyzji dotyczących tak drastycznych zmian w środowisku naturalnym.

2. Zniszczenie Środowiska Naturalnego.

Wycięcie lasu oznacza nie tylko utratę bioróżnorodności, ale także zniszczenie naturalnych siedlisk wielu gatunków fauny i flory. Już samo uzyskanie decyzji uchylających zakazy ustawy o ochronie przyrody doprowadzi w konsekwencji do masakry żyjących tam ptaków, gryzoni, bobrów, nietoperzy i innych zwierząt. Byłoby trudno wskazać przypadek wylesienia obszaru o wielkości 1000 hektarów w jednym miejscu w Europie w ostatnich latach. W większości przypadków wylesienia mają mniejszą skalę lub dotyczą większych obszarów rozdrobnionych na kilka mniejszych fragmentów. Wydaje się, że w ostatnich latach większym wyzwaniem niż wylesienie pojedynczego obszaru o wielkości 1000 hektarów jest zachowanie integralności dużych kompleksów leśnych oraz ich ochrona przed fragmentacją i degradacją.

3. Brak Gwarancji Rozwoju.

Inwestycje przemysłowe nie zawsze przynoszą obiecany rozwój. Często prowadzą one do degradacji środowiska, wzrostu bezrobocia i zmniejszenia atrakcyjności miasta dla inwestorów i turystów, a co najgorsze dalszego wyludnienia miasta (np. Łódź, Sosnowiec, Nowa Huta, Kędzierzyn-Koźle).

4. Obiektywność Raportu.

Raport przygotowany w sprawie planowanej inwestycji nie jest obiektywny. Jego autorzy twierdzą między innymi, że wycięcie lasu nie będzie miało wpływu na środowisko, co stoi w sprzeczności z faktami i doświadczeniem innych regionów.

5. Odwoływanie się do wylesienia pod powstanie naszego miasta. Jest nietrafione, a to z co najmniej kilku powodów:

a)      Kontekst historyczny. Powstanie miasta Stalowa Wola w latach 30. XX wieku miało miejsce w zupełnie innym kontekście społeczno-gospodarczym i ekologicznym. Decyzje podejmowane w tamtym czasie miały inne priorytety i były dyktowane innymi potrzebami społeczności.

b)      Zrównoważony rozwój. Dziś mamy większą świadomość ekologiczną i zrozumienie konieczności zrównoważonego rozwoju. W obliczu zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego musimy podejmować decyzje bardziej przemyślane i oparte na wiedzy naukowej.

c)      Postęp technologiczny. Dzięki postępowi technologicznemu dysponujemy teraz narzędziami i rozwiązaniami, które mogą pozwolić nam na osiągnięcie celów rozwojowych bez konieczności dewastacji środowiska naturalnego. Inwestycje w technologie czystego przemysłu i odnawialne źródła energii mogą przyczynić się do osiągnięcia celów rozwojowych miasta bez konieczności wylesienia lasu.

Dlatego apelujemy, aby zrezygnować z planów wylesienia lasu na rzecz inwestycji przemysłowych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób popierających petycję „Sprzeciw wobec planów wylesienia niemal 1000 hektarów lasu w gminie Stalowa Wola pod budowę zakładów przemysłowych”  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Siry – wnioskodawca (zam. ul. Okulickiego 8/15, 37-450 Stalowa Wola).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu uzyskania głosów poparcia pod petycją i jej przedłożenia do Urzędu Miasta Stalowa Wola. Będziemy je przetwarzać do czasu przekazania petycji wraz z listą poparcia. Od momentu przekazania ww. podmiotowi Twoich danych, stanie się on ich odrębnym administratorem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędna do poparcia petycji. Masz prawo wglądu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych oraz realizacji praw związanych z ich ochroną można uzyskać kontaktując się z administratorem danych.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marek Siry będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...