Sprzeciw wobec planowanej inwestycji na skraju parku Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej na Mokotowie

Do: Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów 

Miłosz Górecki - Przewodniczący Rady Mokotów

Jacek Fałek - Wiceprzewodniczący Rady Mokotów

Grzegorz Owsianko - Wiceprzewodniczący Rady Mokotów

Małgorzata Szczęsna - Wiceprzewodnicząca Rady Mokotów

Do: Rada dzielnicy Mokotów

Do: Burmistrz dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski

Wyrażamy sprzeciw wobec planowanej budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury 24 na skraju parku będącego częścią Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, zgodnie z decyzją wydaną według WZ/37/MOK/2023 z 14 czerwca 2023, podpisanej przez zastępcę burmistrza Jana Ozimka na wniosek prywatnej osoby.  

Treść decyzji zakłada postawienie trzech brył o pięciu piętrach każda o łącznej powierzchni całkowitej 14.905 m2, w tym z usługami w parterze oraz dwukondygnacyjnym garażem poziemnym, na atrakcyjnych działkach z zagwarantowanym przeznaczeniem na cele rekreacyjne, zabytkowe oraz ogólnodostępną zielenią. Ten obszar jest integralną częścią Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, będącego zabytkiem kultury, który powstał według projektu znakomitego architekta Bohdana Lacherta z zespołem.  

Nasz sprzeciw opiera się na kilku kluczowych argumentach:

1.     Aspekty etyczne oraz historyczne: Planowana budowa apartamentowca na terenie skraju parku, w bliskiej odległości od terenu z grobami żołnierzy, jest nieetyczna i nie szanuje pamięci i godności poległych. Ten obszar ma znaczenie historyczne i kulturowe, które nie może być lekceważone. 

2.     Zniszczenie zielonej przestrzeni: Inwestycja wymaga wycięcia kilku olbrzymich klonów i świerka, które stanowią cenną część parkowej zieleni. Ta degradacja krajobrazu jest nie do zaakceptowania przez mieszkańców Warszawy, biorąc pod uwagę znaczenie zielonych przestrzeni dla naszej dzielnicy oraz całego miasta, które należy do międzynarodowego zrzeszenia C40 Cities Climate Leadership. Jest również sprzeczna z Zieloną Wizją Warszawy

3.     Brak infrastruktury technicznej: W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się terenów mieszkalnych na tym obszarze, a infrastruktura techniczna, np. ciepłownicza, nie jest dostępna na ten moment. Ponadto, konieczność przeprowadzenia instalacji infrastruktury technicznej mogłaby naruszyć obszar istniejących pomników przyrody.

4.     Brak prawnego umocowania: Powstające studium dla Warszawy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidują terenów mieszkalnych w tym miejscu. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mieszkaniowej, bez prawnego umocowania w planach, wydaje się nieuzasadnione.

5. Sugerujemy istnienie Niezgodności dotyczącej wydanej WZ z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2022 poz. 1225 - § 40.3 mówiący o odległości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, która powinna wynosić co najmniej 10 m, jak również przepisami prawa budowlanego z 2018, która definiuje minimalną odległość od granicy działki na 4 metry jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na odstępstwo. WZ pozwala na budowę budynku o szerokości 30 metrów od frontu działki co nie może być zgodne z prawem, ponieważ działka ma około 31 metrów. Przy zachowaniu zgodności z przepisami budynek może mieć co najwyżej około 17 metrów w najszerszym miejscu i 12 w najwęższym miejscu działki. Przestrzeganie w/w przepisów całkowicie zmieni wszystkie inne parametry inwestycji i zmniejszy negatywne oddziaływanie inwestycji.

  Niezależnie od naturalnych kontrowersji wokół dalszego postępowania z Mauzoleum  Żołnierzy Radzieckich, pragniemy podkreślić, że nie możemy pozwolić na jawne ignorowanie interesu publicznego, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Stanowczo sprzeciwiamy się niszczeniu krajobrazowego otoczenia Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.    

 Apelujemy do Pana jako naszego przedstawiciela, aby wziął Pan pod uwagę nasz sprzeciw oraz interes publiczny, ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego przed podejmowaniem dalszych kroków w związku z tym projektem. Prosimy o zrozumienie naszych obaw i działanie w taki sposób, aby chronić wartości tego wyjątkowego miejsca.  

Z wyrazami szacunku,                       


Komitet sąsiedzki eko park -parkmokotow@gmail.com    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Komitet sąsiedzki eko park -parkmokotow@gmail.com będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...