STOP CHEMTRAILS

Od wielu lat na naszym niebie samoloty zostawiają trwałe smugi, utrzymujące się godzinami, zmieniające kolor całego
nieba na błękitno-biały, lub nawet biały. Zjawisko to lub zbór zjawisk, znanych jako chemtrails, z pewnością nie jest
naturalne, zwłaszcza, że kilka lat temu nie występowało.

Istnieje wiele faktów i spekulacji na ten temat, między innymi, że chemtrails to:
- Geoinżynieria klimatyczna
- Kontrola pogody
- Testy negatywnej technologii
- jedno z narzędzi kontroli umysłów

I inne. Być może jest więcej niż jedno poprawne wyjaśnienie.

Oficjalnie uważa się, że główną przyczyną globalnego ocieplenia są gazy cieplarniane pochodzące z ludzkiej działalności.
Tymczasem wielu naukowców uważa, że:
- Twierdzenia o katastrofalnych następstwach zmian klimatu oraz o odpowiedzialności działalności ludzkiej za globalne
ocieplenie nie mają podstaw naukowych.
- Działalność człowieka nie jest główną (o ile w ogóle jest) przyczyną zmian klimatu.
- Zmiany klimatu Ziemi są cykliczne i ich główną przyczyną jest aktywność Słońca. Obecnie Ziemia znajduje się w fazie
ocieplania.
- W przeszłości temperatura na Ziemi była o wiele wyższa, a zawartość dwutlenku węgla kilka razy wyższa niż obecnie, i
nie zagroziło to życiu na Ziemi.
- Ocieplenia klimatu w przeszłości bywały o wiele szybsze niż obecne.
- Wśród gazów cieplarnianych dominuje para wodna, a nie dwutlenek węgla.
- Znaczna większość dwutlenku węgla ma pochodzenie naturalne.
- Oceany są głównym rezerwuarem dwutlenku węgla, który jest później wytrącany w formie węglanów.

Poza tym:
- uwzględnianie prawie wyłącznie dwutlenku węgla (jednego z wielu czynników),
- bazowanie na danych klimatycznych zaledwie z ostatnich kilkuset lat,
- brak pełnej wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów zmian klimatu, oraz
- ignorowanie lub lekceważenie alternatywnych danych i teorii,

nie może być podstawą tak szkodliwych, ryzykownych, niepewnych i kosztownych działań jak geoinżynieria.

Geoinżynieria klimatyczna ma w założeniu zapobiec (przypuszczalnie!) katastrofalnym skutkom ocieplania klimatu. Jedną
grupą rozwiązań jest SRM, czyli Solar Radiation Management (Zarządzanie Promieniowaniem Słonecznym). W założeniu metody
te mają odbijać promienie słoneczne nad całością lub większością planety, aby chłodzić klimat. Polegają m. in. na:
- Stałym uwalnianiu do stratosfery od 2 teragramów siarki rocznie w postaci np. dwutlenku siarki oraz kwasu siarkowego.
Może to prowadzić do znacznego globalnego spadku poziomu ozonu. Nie zbadano wpływu na ozon ciągłego zwiększania emisji
siarki do stratosfery mimo, że przewiduje się zwiększanie emisji.
- Stałym uwalnianiu do stratosfery milionów ton aerozoli dziennie.
- Zasiewaniu chmur poprzez dodawanie do atmosfery aerozoli.
- Rozjaśnianiu chmur poprzez pokrywanie ich aerozolem.

Wśród użytych aerozoli może być tlenek glinu i nie wiadomo co jeszcze oraz nie wiadomo jaki może to mieć wpływ na
zdrowie i środowisko. Wiele źródeł podaje, że są też używane nanocząsteczki metali, o wiele groźniejsze dla zdrowia niż
zwykły pył. Toksyny te spadają później na ziemię, wodę, pola (żywność) i na nas.

Inaczej mówiąc, walczy się z przyszłym hipotetycznym wpływem naturalnego składnika atmosfery za pomocą toksyn, które w
niej naturalnie nie występują, w celu ochrony (?!) środowiska.

Jako skutki uboczne SRM wymienia się między innymi:
- Osłabienie odporności
- Nowotwory
- Ogromne koszty
- Susze
- Degradację gleby
- Pustynnienie
- Spadek ilości ozonu
- Niepewny wpływ aerozoli na chmury i opady
- Niemożliwe do przewidzenia skutki
- Nie wiadomo, czy z uwzględnieniem skutków ubocznych, SRM przyniesie więcej szkód czy korzyści

Obecna wiedza na temat SRM, określana jako niska, nie pozwala nawet ocenić ich skuteczności. Aerozole okazały się mniej
skuteczne niż dotychczas sądzono, wyniki różnych symulacji różnią się nawet znacznie, a same symulacje są uproszczone i
nie uwzględniają niektórych czynników, które ewidentnie mogą mieć wpływ na wyniki.

Poza tym od dawna na całym świecie pojawia się wiele doniesień o zawartości w glebie, wodzie i powietrzu metali (glin,
bar, stront, kadm, tor, nikiel, żelazo, cynk, magnez i wiele innych) w ilościach przekraczających normy nawet setki
razy, oraz o problemach pojawiających się po ekspozycji na chemtrails, takich jak:
- Bóle głowy
- Otępienie
- Zmęczenie
- Astma
- Problemy z oddychaniem
- Zapalenie płuc
- Alergie
- Problemy z sercem
- Zawroty głowy
- Utrata / zaburzenia pamięci
- Słabość
- Dezorientacja
- Zmiany nastroju
- Smród powietrza
I wiele innych.

Bez względu na to, czym tak naprawdę są chemtrails i co powoduje w. w. problemy, faktem jest, że te problemy istnieją i
jest niedopuszczalne, aby to zjawisko istniało w demokratycznym kraju bez naszej zgody i kompletnej wiedzy na jego
temat, zwłaszcza, że wg. konstytucji:
- Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.
- Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
- Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
- Każdemu zapewnia się wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
- Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
- Władze publiczne są obowiązane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
- Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego
pogorszenie.
- Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.
- Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.


W związku z powyższymi faktami, wieloletnim lekceważeniem przynajmniej niektórych w. w. wolności, które państwo
powinno chronić, oraz:
- Niezwykle wątpliwymi podstawami do stosowania geoinżynierii
- Degradującym wpływie na środowisko, zdrowie i jakość życia
- Potencjalnie fatalnych, nieprzewidzianych skutkach o zasięgu globalnym
- Wieloletnimi doniesieniami o chemtrails, co wyraźnie wskazuje, że eksperymenty geoinżynieryjne (jeśli są to dopiero
eksperymenty) lub inne podejrzane działania o zasięgu globalnym są faktem od dawna (opisy zjawiska pasują idealnie do
artykułów naukowych o hipotetycznej (?!) geoinżynierii)
- Bardzo podejrzanym ukrywaniu wszelkich rzetelnych i obiektywnych informacji na ten temat

My, niżej podpisani, żądamy:
- Natychmiastowego i trwałego przerwania wszystkich tego typu działań
- Dogłębnego, bezzwłocznego i obiektywnego zbadania całej sprawy z uwzględnieniem wszystkich wyjaśnień
- Przedstawienia społeczeństwu na bieżąco wszystkich, szczegółowych danych na ten temat, a w szczególności:
- - wyjaśnień zjawiska,
- - czasu, intensywności, motywacji, zasadności, przyczyn i skali jego występowania,
- - wszelkich środków i technologii użytych w tych działaniach oraz czasu, skali i sposobu użycia tych środków,
- - szkodliwych, pośrednich i bezpośrednich skutków tych działań na środowisko, zdrowie, gospodarkę, budżet, oraz
wielkość i zakres tych skutków,
- - wszelkich danych na temat odpowiedzialnych osób,
- - wszelkich innych potencjalnie istotnych informacji, szczególnie dowodów naukowych.
- Nieodpłatnego naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód, a w szczególności szkód w środowisku, zdrowiu i gospodarce


Nie możemy dopuścić, aby w tak ważnych sprawach dotyczących nas wszystkich, potajemnie decydowały jednostki!

Nie możemy też dopuścić, aby w naszym środowisku działy się rzeczy, o których szkodliwości można dowiedzieć się dopiero
wtedy, gdy będzie za późno. Sprawa dotyczy nas wszystkich: naszej wolności, naszego środowiska, przyszłości, zdrowia,
jakości życia naszego i przyszłych pokoleń, a może nawet o wiele więcej.

Liczymy na szybkie i dokładne załatwienie sprawy.
Nalegamy też, aby zainteresować tematem inne osoby.

Źródła większości użytych informacji (dostęp 25-26.5.2015):
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter07_FINAL.pdf
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_All_Topics.pdf
ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_As sessment_2010/05-Chapter_3.pdf
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010GL043975/full
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009GL039209/full
eprints.soton.ac.uk/156647/1/Geoengineering_the_climate.pdf
keith.seas.harvard.edu/Thesis/TH13_Ricke_2011.pdf
www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/polish/Report%20final%20ve rsion.pdf
Inż. Ap. Chem. 2010, 49, 1, 55-56
www.planetaziemia.pan.pl/GRAF_aktual-2009/11_Stanowisko_KNG.pdf
kosmos.icm.edu.pl/PDF/2008/183.pdf
www.rense.com/general82/chemit.htm

oraz film pod tytułem:
Dlaczego świat jest spryskiwany? (Why in the world are they spraying?)

na You Tube można go jeszcze obejrzeć pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=fZhxc5aydg0

ponadto w internecie można pókico znaleźć wiele informacji nie tylko na ten temat, ale również m.in. o GMO i chipach RFID, które Moim zdaniem i zdaniem Wielu innych również powinniśmy zablokować i nie dopuścić tych złych rzeczy do działaniaNiżej podpisany autor petycji:
Tokarski Patryk
41-250 Czeladź