STOP dla ruchu TIRÓW w BŁONIU!

DO: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

STOP DLA RUCHU TIRÓW w BŁONIU!

W imieniu własnym, w imieniu mieszkańców miasta i gminy Błonie, działając w interesie publicznym, wnoszę niniejszą petycję, żądając od Pana Marszałka PODJĘCIA SKUTECZNYCH I NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ zmierzających do rozwiązania wieloletniego społecznego problemu, negatywnie wpływającego na życie i zdrowie mieszkańców Błonia, a dotyczącego drogi wojewódzkiej DW579 przebiegającej przez teren miasta i gminy Błonie w szczególności natężenia ciężarowego ruchu samochodowego na odcinku od węzła autostrady A2 Grodzisk Mazowiecki do drogi krajowej 92.  

Wyżej wymieniony odcinek DW579 jest bardzo mocno obciążony ruchem samochodowym, zwłaszcza pojazdów ciężarowych, co wobec braku innych dróg dojazdowych do DK92 oraz bardzo słabej drożności przejazdu przez miasto i gminę Błonie powoduje permanentne zatory komunikacyjne na ulicach Błonia. DW579 przebiega przez sam środek gęstej zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz w pobliżu szkoły podstawowej i targu miejskiego.  

Mieszkańcy Błonia żyją od wielu lat w bardzo uciążliwym hałasie i szkodliwych dla zdrowia oparach spalin, w tym w pyłach zawierających mikrocząsteczki gumy z opon samochodowych oraz mikrocząsteczki metali z tarcz i klocków hamulcowych. Według badań ww. mikrocząsteczki stanowią 30 % smogu samochodowego i to one są najbardziej szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Mieszkańcy tkwią w notorycznych korkach ciągnących się od miejscowości Radonice po DK92. Brak jest niestety alternatywnych dróg gminnych lub powiatowych, pozwalających na terenie gminy Błonie na odciążenie centrum miasta od ruchu pojazdów ciężarowych.

Biorąc pod uwagę zakończenie w niedługim czasie budowy obwodnicy Grodziska Mazowieckiego oraz plany budowy dróg w powiecie warszawskim zachodnim, plany dotyczące budowy dróg w województwie mazowieckim, plany dotyczące budowy CPK, sytuacja w Błoniu będzie jeszcze bardziej dramatyczna.  

Niepokojący jest także brak wpisu dotyczącego budowy obwodnicy Błonia w planach rozwoju dróg dla województwa mazowieckiego do 2038r. Wykreślenie w 2018 r. tej inwestycji (obwodnica wschodnia Błonia) z planu jest niezrozumiałe i może świadczyć o braku koordynacji w zakresie planowania inwestycji drogowych na terenie województwa mazowieckiego. Niestety, planowana od 17 lat przebudowa drogi DW579 nie dąży do realizacji. Być może 17 lat temu, przebudowa ta, była namiastką rozwiązania problemu wzrastającego natężenia ruchu samochodowego w Błoniu, jednakże obecnie, rozwiązanie to, jeśli kiedykolwiek dojdzie do skutku problemu nie rozwiązuje. Potrzebne są zdecydowane działania ze strony Pana Marszałka, aby problem rozwiązać, o co wnosimy i czego żądamy.  

Przypominamy, że istnieje klauzula interesu publicznego, która związana jest przede wszystkim z prawem publicznym, głównie z prawem administracyjnym. Stanowi ona dyrektywą kierowaną do organów administracji publicznej, które swoje zadania wykonują, a przynajmniej powinny wykonywać, w interesie publicznym.

STOP dla ruchu TIR w Błoniu! Chcemy żyć!stop_tir.png


Stowarzyszenie Projekt Błonie, Prezes Marzena Cichewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Projekt Błonie, Prezes Marzena Cichewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...