STOP planowanej inwestycji polegającej na budowie 6 obiektów do chowu brojlera kurzego na działce nr 227, obręb Radzie, gmina Wydminy, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

Szanowni Państwo, mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych w europejskim regionie warmińsko - mazurskim oraz wszyscy obywatele, którym ten region jest bliski sercu turystycznie, przyrodniczo i nie tylko, prosimy o podpisanie niniejszej petycji.

Mamy prawo reagować na fatalnie pojęty interes niewielkiej grupy ludzi, który będzie skutkował tym, że w przyszłości Mazury będą pustynią turystyczną, a co z hasłem "Mazury Cud Natury"?

Protestujemy przeciwko ulokowaniu, w pobliżu miejscowości Ranty, w obrębie Radzie, gm. Wydminy, powiat giżycki, potężnej inwestycji- fermy drobiu na skalę przemysłową czyli hodowlę brojlerów kurzych w 6 lub docelowo 12 budynkach inwentarskich, każdy o powierzchni 3000 mkw, w systemie chowu ściółkowego, o łącznej jednorazowej obsadzie do 396 000 szt, tj. 1584 DPJ. Każdy obiekt będzie zasilany pisklętami cyklicznie w liczbie do 66000 szt., w cyklu trwającym około 43 dni w każdym z kurników, czyli w czasie roku planuje się przeprowadzić ok. 7 pełnych cykli, z uwzględnieniem przerw technologicznych trwających do 10 dni.

Należy wspomnieć, że w odległości ok. 660 m od najbliższego budynku inwentarskiego, znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne. Przedstawione informacje wynikają z dokumentacji wchodzącej w skład wniosku inwestora o pozwolenie na budowę. Postępowanie w powyższej sprawie prowadzi Wójt Gminy Miłki.

My, mieszkańcy i właściciele nieruchomości z  okolic planowanej inwestycji, szczególnie z miejscowości  Ranty (gdzie już znajduje się inne gospodarstwo produkcji zwierzęcej), jesteśmy głęboko poruszeni i zaniepokojeni raportem z dnia 29.08.2023 r. opracowanym przez naukowców Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, opublikowanym na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.naukawpolsce.pl). Badania prowadzono w ramach projektu OPUS 18  "Intensywny chów drobiu- identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka", planowany koniec projektu, to jest lipiec 2024 rok. W powołanym raporcie, naukowcy informują, że z ich badań wynika wiele niekorzystnych, następujących zjawisk:

*w glebach w okolicy fermy drobiu obecne są antybiotyki o szerokim spektrum działania. Leki wykryto także w wodzie gruntowej, a antybiotyki – w wodzie pitnej,

*występujące w środowisku antybiotyki, nawet w niewielkich stężeniach, przyczyniają się do rozprzestrzeniania zjawiska antybiotykoodporności, wpływając na zdrowie ludzi i zwierząt,

*oprócz antybiotyków, w glebie badacze wykryli pozostałości metoklopramidu (leku przeciwwymiotnego) i karbamazepiny (środka przeciwlękowego i uspokajającego, trwale zanieczyszczającego środowisko, bo odpornego na degradację),

*jeżeli w fermie drobiu stosuje się obornik po antybiotykoterapii, to spływająca woda deszczowa, wymywa leki do wód gruntowych, w których panują warunki beztlenowe, a w związku z tym, leki nie rozkładają się,

*stwierdzono, że zawartość fosforu w badanej glebie była dwuipółkrotnie wyższa w porównaniu ze średnią dla gleb w Polsce,

*fermy emitują zanieczyszczenia do wszystkich komponentów środowiska: powietrza, gleb, wód powierzchniowych oraz gruntowych, wpływając tym samym na człowieka, zwierzęta i rośliny,

*produkcja drobiu wpływa na środowisko w dużo większym stopniu, niż produkcja innych rodzajów żywności, a mianowicie zwiększa się emisja CO2 oraz innych gazów cieplarnianych np. NH3 i SH2 oraz innych

Ponadto naukowcy dostrzegli, że podczas chowu kurcząt obserwuje się również:  wysokie stężenie toksycznych substancji (w tym amoniaku) w powietrzu wewnętrznym kurnika, a także wysokie stężenie bioaerozolu, co wpływa negatywnie na dobrostan zwierząt i prawdopodobnie wpływa na zdrowie pracowników. Bioaerozol oraz odory (okropny smród) rozprzestrzeniają się również do powietrza zewnętrznego. W tego typu inwestycjach największe kontrowersje budzi zawsze emisja odorów, czyli czynnik pogarszający jakość życia ludzi. Podczas analizy istniejących dokumentów na stronie bip.wydminy.pl pod nazwą: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy - Uchwała z dn. 17.02.2016 r. Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Wydminy oraz  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Wydminy na lata 2017-2030 - Uchwała z dnia 28.03.2017 r.  Nr XXXI/213/2017 Rady Gminy Wydminy, można stwierdzić, że w miejscowości Radzie planuje się usługi rehabilitacyjne, w oparciu o istniejącą zabudowę zagrodową i stadninę koni oraz rozwój zabudowy przeznaczonej na usługi turystyczne i zabudowę rekreacji indywidualnej w obrębie Radzie i Okrągłe, czyli w obszarze planowanej fermy drobiu na skalę przemysłową.

Z powyższych dokumentów, ogólnie dostępnych, wynika również, że główną funkcją gminy Wydminy jest rolnictwo, uzupełnia je funkcja mieszkaniowa i turystyczno-rekreacyjna. Postuluje się rozwój funkcji uzdrowiskowej. Produkcja i przemysł mają marginalne znaczenie w strukturze funkcjonalnej obszaru.

W Strategii rozwoju gminy Wydminy jako jedno z wielu zagrożeń wymieniono "niekorzystne regulacje prawne skutkujące możliwością pojawienia się wysokotowarowych ferm produkcji zwierzęcej-zanieczyszczenie środowiska, obniżenie wartości środowiska przyrodniczego".

Reasumując, żądamy poszanowania naszych praw obywatelskich, które wynikają  wprost z Konstytucji: "Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Władze publiczne powinny wspierać działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska."

Żądamy, aby były respektowane cele Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wydminy oraz Strategii rozwoju Gminy Wydminy.

Żądamy również, ustanawiania planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy, których to ustanowienie leży w obowiązkach Wójta Gminy Wydminy, a których ustanowienie może zabezpieczyć naszą społeczność przed niepożądanymi, uciążliwymi inwestycjami w regionie.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że stanowisko mieszkańców Gminy, ale i wszystkich ludzi o wrażliwym sercu, którzy niniejszą Petycję poparli, będzie wiążące dla Wójta Gminy Miłki oraz Rady Gminy Wydminy, wobec planów Inwestora.    

 


Stowarzyszenie Nasze Talki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Nasze Talki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...