Stop wycince drzew przy ul. Skorupki w Ząbkach

Szanowna Pani BurmistrzRada Miasta Ząbki, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                                                                                      

[oraz odpowiednio Zarząd Województwa Mazowieckiego]

  Petycja w sprawie zachowania drzewostanu przeznaczonego do wycinki wskutek rozbudowy ul. Skorupki, stanowiącej drogę wojewódzką nr 634

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa o poprarcie inicjatywy zmierzającej do zachowania pięknych, dorodnych drzew rosnących wzdłuż ul. Skorupki w Ząbkach. Drzewa te mają być wycięte, choć nie leżą w ciągu jezdni, a poza nią. Budowa nowej jezdni nie jest zależna od tych drzew. Rosną one w pasie zieleni wzdłuż drogi i pozostają w kolizji ze ... ścieżką rowerową, albo zatokami lub miejscami postojowymi. 

Dlatego bardzo proszę o poparcie petycji,którą chce skierować do przedstawicieli Miasta Ząbki oraz do inwestora - ZWM. 

 

  Szanowna Pani Burmistrz, Szanowna Komisjo [i odpowiednio Zarząd Wojewdztwa Mazowieckiego], na podstawie art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach, składam w interesie publicznym niniejszą petycję. W związku z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634 stanowiącej ul. Skorupki w Ząbkach, której inwestorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, którego istota sprowadza się do planu wycinki licznych, atrakcyjnych, dorodnych drzew w centrum Ząbek dla urządzenia przede wszystkim ścieżki pieszo-rowerowej, miejsc, w tym zatok postojowych wnoszę o:

I. [adresat: Burmisrz Miasta Ząbki i RM]:  o wystąpienie do inwestora i zarządcy DW 634;

II. [adresat: Zarząd Wojewóztwa Mazowieckiego]: 

o dokonanie zmiany projektu budowlanego z dokumentacją towarzyszącą w kierunku takiego urządzenia infrastruktury drogi, by nie wiązało się to z wycinką cennych drzew rosnących w Centrum naszego Miasta, w ciągu południowej części ul. Skorupki, tj.:

1)    w ciągu między ul. Kwiatową a Stefczyka-  topól (czarnych lub kanadyjskich), lip szerokolistnych, jesionu;

2)    przy ul. Stefczyka -  lipy drobnolistnej;

3)    w ciągu między ul. Stefczyka a Rembertowską-  kilkunastu lip drobnolistnych;

4)    w ciągu między ul. Rembertowską a Sosnową -  trzech topól balsamicznych, licznych brzóz brodawkowatych, dębu szypułkowego o obwodzie ponad 120 cm w pierśnicy, topoli osiki.

Próbując dostarczyć Państwu wstępnej, nieprofesjonalnej jednak argumentacji, warto sugerować inwestorowi, że:

I. przepisy rozdziału 9 oraz § 43 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie pozwalają na takie ukształtowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi klasy G, które uwzględnia przeszkody, jakim mogą być drzewa, przez co możliwe jest:

  • rozdzielenie ścieżki rowerowej na dwa pasy nie mniejsze niż 1 metr w przypadku przeszkody (drzewa); - zwężenie ścieżki pieszo-rowerowej do 2 m w miejscu występowania przeszkody;
  • zmniejszenie odległości ścieżki od krawędzi jezdni w przypadku rozbudowy drogi;

II. mając na względzie art. 32a tzw. specustawy drogowej zmiana parametrów technicznych projektowanej ścieżki rowerowej nie musi bynajmniej stanowić istotnego odstępstwa od projektu budowlanego, wymuszającego przeprowadzenie czasochłonnego postępowania, o którym mowa w art. 36a ustawy Prawo budowlane.  

Uzasadnienie

Z satysfakcją przyjmujemy z mieszkańcami naszego Miasta tak oczekiwane inwestycje z zakresu urządzania zieleni miejskiej w Ząbkach południowych w ramach projektu „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki” i nie możemy wyjść z zachwytu nad nowymi nasadzeniami.

Z niepokojem jednak odnosimy się do udostępnionego przez Referat Inwestycji i Rozwoju UM Ząbki dokumentu „Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki istniejącą roślinnością”, jako element szerszego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634, stanowiącej ul. Ks. Skorupki w Ząbkach. Inwestorem zamierzenia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. W związku z projektem rozbudowy ul. Skorupki w Ząbkach (DW634), planowana jest w niewyobrażalnej skali wycinka  starych, atrakcyjnych drzew w centrum naszego wspaniałego Miasta, m.in.:

- trzech topól balsamicznych;

- dorodnego dębu szypułkowego;

- lipowej alei, złożonej z 14 kilkudziesięcioletnich lip drobnokwiatowych;

- kilku pięknych i wysokich brzóz brodawkowatych;

- topoli osiki;

- kilku topól (czarnych lub kanadyjskich);

- lipy drobnolistnej rosnącej na działce Miasta wzdłuż ul. Stefczyka;

- lip szerokolistnych.  

 

Śmiało można powiedzieć, że Ząbki dołączą do tych miast, w których mimo całego absurdu idei, wycina się piękne, stare drzewa dla urządzenia ścieżek rowerowych, służących skąd inąd turystyce rowerowej, miejskiej. Krajobraz towarzyszący tym wycieczkom, wskutek planowanej wycinki starego drzewostanu, zostanie zupełnie zubożony, a Ząbki  - jako miasto rowerowego tranzytu – stracą na atrakcyjności, ponieważ w omawianym odcinku będą objęte wyspą ciepła, od którego rowerzyści będą uciekać w kierunku bardziej zalesionej Zielonki, czy Kobyłki.

Wizja „nowej przestrzeni miejskiej jest obrazem rozpaczy i wyrazem tego w jak pochopny sposób Miasto pozwala inwestorowi na wycinkę najcenniejszych drzew rosnących w centrum naszego Miasta. Dziwi to tym bardziej, że szerokość samej jezdni ul. Skorupki nie ulegnie zwiększeniu/znaczącemu zwiększeniu.

Recesja zadrzewienia naszego Miasta, uwzględniając stare i zwarte drzewostany, jest dostrzegalna gołym okiem. Jest ona wynikiem presji urbanizacyjnej, czego przykładem jest budowa ulicy Żbikowskiego, budowa gazociągu przez PGNiG Termika, nieprawidłowa gospodarka leśna (identyfikowana jako zagrożenie dla obszaru interwencji „Zasoby przyrodnicze”), a w niedługiej przyszłości budowa Stacji Uzdatniania Wody Ząbki Południe, która również uszczupli drzewostan. To te drzewa nadają kolorytu centrum naszego Miasta, pozwalając przejezdnym sądzić, że Ząbki to miasto zielone, posiadające stary, piękny drzewostan. Pełnią one niezastąpione funkcje dla mieszkańców Miasta, dając cień, szum, niwelując wyspy ciepła, które stają się zmorą współczesnych miast.

Ząbki pozostają w fazie przygotowywania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu i już teraz wiadomo, że recesja zadrzewienia stanowi istotny problem Miasta. Trudno oczekiwać również, by planowane nasadzenia zastępcze wprost zastępowały dotychczasowe drzewa, których funkcja pozostaje nieoceniona. Dlatego też na wagę złota jest każde drzewo rosnące w naszym Mieście.

 

 

 Szczegółowy dokument petycji, którą wnioskodawca pragnie złożyć do UM Ząbki, prezentujący obszerniejsze uzasadnienie przedstawiony został tu: https://drive.google.com/file/d/1NWsCTYV_nugW45ZspCQtKXDCHbUx8sef/view?usp=sharing

Zachęcam do zapoznania się z nim lub pobrania.

Analogiczna petycja zostanie skierowana do inwestora (Zarządu Województwa Mazowieckiego), z jej projektem możemy zapoznać się tu:  https://drive.google.com/file/d/1ROl6g6TQSYMDV0paw4B3we95JEXfVusb/view?usp=sharing 


MARIUSZ ASTASIEWICZ    Skontaktuj się z autorem petycji