TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami.

List otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie przyjmowania przez Polskę osób uciekających przed prześladowaniami.

 

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

 

Zwracamy się do Pani w imieniu niżej podpisanych organizacji pozarządowych, ekspertek i ekspertów oraz innych osób, którym zależy by Polska była krajem otwartym dla osób z innych kultur, krajem który w świadomy sposób podchodzi do wyzwań humanitarnych dzisiejszego świata.

Uważamy, że decyzja o włączeniu się Polski w planowe przyjmowanie osób uciekających przed prześladowaniami jest właściwa i konieczna.

Doceniamy zgodę rządu na włączanie inicjatywy lokalnej oraz prywatnych funduszy w proces przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniem, ponieważ otwiera to wiele możliwości dla współpracy międzysektorowej oraz zwiększenia zaangażowania społecznego w tym zakresie.

Jednocześnie budzi w nas sprzeciw pomysł wprowadzenia przez państwo polskie kryterium religijnego przy wyborze osób, które mają otrzymać pomoc oraz brak przejrzystych zasad dotyczących roli prywatnych funduszy.

Z informacji dostępnych w publicznych mediach wynika, że w ramach przygotowywanej akcji przyjęcia 60 rodzin syryjskich planowane jest objęcie pomocą wyłącznie chrześcijan. Jednocześnie polski rząd sprzeciwia się przyjmowaniu przez Polskę osób między innymi z Syrii, które uciekają do Europy przed prześladowaniami przez Morze Śródziemne, często z narażeniem życia. Te dwie informacje świadczą o niekonsekwencji w podejściu rządu do tej tematyki.  

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje wszystkim mieszkańcom naszego kraju równe traktowanie ze strony władz. Ponadto humanitaryzm, prawo międzynarodowe i powszechnie przyjęte standardy pomocy humanitarnej zakazują nierównego traktowania, w tym dyskryminacji ze względu na religię czy pochodzenie etniczne.  

Publiczne demonstrowanie przez przedstawicieli rządu szczególnej przychylności dla osób określonej religii jest dyskryminujące, wzmacnia nastroje ksenofobiczne i może prowadzić do konfliktów na tle wyznaniowym i etnicznym oraz marginalizacji społecznej.  

Prowadzenie świadomej i etycznej polityki w sferze przyjmowania cudzoziemców jest szczególnie ważne w kontekście kształtowania się polskiej i unijnej polityki migracyjnej i azylowej. Poprzez świadome działania Polska ma szansę uniknąć wielu błędów popełnionych przez inne kraje Unii Europejskiej.

Wyzwania dotyczące integracji cudzoziemców są w większości niezależne od ich religii i pochodzenia. Zgodnie z wiedzą z dziedziny integracji międzykulturowej, bliskość religijna nie decyduje o skutecznej adaptacji do życia w Polsce, tak samo jak nie ma ona wpływu na skuteczność nauki języka polskiego.

Z zaniepokojeniem odbieramy również fakt, że tak ważne decyzje jak przyjęcie osób uciekających z kraju ogarniętego wojną są podejmowane bez konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych specjalizujących się w tej tematyce. Jednocześnie z dostępnych informacji wynika, że końcowy, wieloletni ciężar działań związanych z integracją tych osób zostanie przeniesiony na samorządy, które bez wsparcia finansowego rządu nie będą mogły zapewnić skutecznych działań. Do tej pory to organizacje pozarządowe były odpowiedzialne za większość bezpośrednich działań na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce, nie rozumiemy więc dlaczego rząd nie szuka wsparcia  organizacji przy podejmowaniu wspomnianej wyżej decyzji.  

Pragniemy podkreślić, że przyjmowanie kryterium religijnego w wyborze ludzi, którzy mają być objęci pomocą jest nieetyczne i sprzeczne z wiedzą specjalistyczną z zakresu integracji międzykulturowej. Przyjmowanie tego rodzaju kryteriów jest też sprzeczne z założeniami programu przesiedleń przyjętymi przez UNHCR.  

Oczekujemy od państwa polskiego by przyjmowanie cudzoziemców opierało się o długofalowe plany działania, na których realizację zostanie zapewnione adekwatne finansowanie gdyż błędy w tego typu działaniach prowadzą do ludzkich tragedii i problemów społecznych. Oczekujemy również ustanowienia przejrzystych standardów w sferze włączania inicjatywy lokalnej i prywatnych funduszy w proces przyjmowania i integracji cudzoziemców, opartych o funkcjonujące już międzynarodowe modele i standardy.  

W związku z powyższym zwracamy się do Pani Premier jako przedstawiciela polskiego rządu o rezygnację z kryterium wyznaniowego oraz o włączenie organizacji pozarządowych i niezależnych ekspertów w prace nad planem przyjmowania cudzoziemców i późniejszej ich integracji.

 

Łączymy wyrazy szacunku,

 

1. Fundacja Ocalenie

2. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

3. Fundacja dla Wolności

4. Fundacji Sztuki Arteria

5. Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska

6. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

7. Fundacja Klamra

8. Fundacja Przestrzeń Wspólna

9. Fundacja "Phan Bde"

10. Fundacja Strefa WolnoSłowa

11. Fundacja Adulis

12. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce

13. Fundacja Wolna Syria

14. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

15. Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"

16. Stowarzyszenie PRO HUMANUM

17. Sekcja Cudzoziemska Stowarzyszenia Wolnego Słowa

18. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

19. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce

20. Fundacja Nasz Wybór

21. Instytut Spraw Publicznych

22. Fundacja dla Somalii

23. Klub Sportowy Chrząszczyki

24. Fundacja DIALOG

25. Stowarzyszenie Somalijskie w Rzeczpospolitej Polskiej

26. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

27. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

28. Polskie Forum Migracyjne

29. Stowarzyszenie Homo Faber

30. Fundacja Pozytywnych Zmian

31. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

32. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

33. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

34. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

35. Fundacja Pozytywnych Zmian

36. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

37. Stowarzyszenia "Na Styku"

38. Grupa Stonewall 

39. Stowarzyszenie Koalicja KARAT

 

By podpisać petycję jako organizacja prosimy o kontakt na adres e-mail: petycje@ocalenie.org.pl


Fundacja Ocalenie    Skontaktuj się z autorem petycji