TAURON - dostawy energii elektrycznej na terenie Gminy Wisznia Mała

Fundacja Sieć Obywatelska                                    Krzyżanowice, dnia 8 grudnia 2023 r. „Razem dla mieszkańców”

Aleksandra Marciniak

 

 

                                                                                   TAURON Dystrybucja S.A.                                                                                             Oddział we Wrocławiu  

                                                                                   Pl. Powstańców Śląskich 20,

                                                                                   53-314 Wrocław  

    WEZWANIE DO ZAPEWNIENIA JAKOŚCI USŁUG ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI KOMPLEKSOWYMI DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 3 pkt. 3.7.) i 3.11.) Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej Dotyczącej Energii Elektrycznej, która w sposób szczegółowy określa zasady realizacji Umowy kompleksowej, dotyczącej dostarczania energii elektrycznej oraz prawa i obowiązki Stron Umowy, w zależności od tego, jaką Umowę ma zawartą końcowy odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w związku z notorycznymi oraz występującymi od wielu lat (także pozaplanowymi) przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej do gospodarstw domowych na terenie wszystkich wsi Gminy Wisznia Mała, przejawiającymi się między innymi chwilowymi wyłączeniami oraz spadkami napięcia znamionowego w sieci, składam niniejszy wniosek z prośbą o wyjaśnienie powodów sytuacji, o której mowa powyżej, a także podjęcie działań, które wyeliminują istniejące problemy.  

UZASADNIENIE  

Na terenie Gminy Wisznia Mała mieszka ponad 10 000 mieszkańców, którzy zamieszkują 16 wsi sołeckich (Kryniczno, Krzyżanowice, Ligota Piękna, Machnice, Malin, Mienice, Ozorowice, Psary, Pierwoszów, Piotrkowiczki, Rogoż, Strzeszów, Szewce, Szymanów, Wisznia Mała, Wysoki Kościół). W każdej z nich występują liczne i stale powtarzające się problemy, związane z dostarczaniem energii elektrycznej. Pomijając ostatnie wyłączenia, spowodowane poważną awarią w Golędzinowie, chwilowe wyłączenia oraz spadki napięcia znamionowego pojawiają się cyklicznie od wielu lat, czasami po kilka razy w ciągu doby, zarówno w ciągu dnia, jak również w porze nocnej.  

Sytuacje, o których mowa powyżej powodują liczne problemy dla mieszkańców Gminy, zaczynając od utrudnień związanych z wykonywaniem pracy zawodowej (ogromna część społeczności pracuje online), poprzez niebezpieczeństwo zniszczenia sprzętów gospodarstwa domowego, który w znakomitej większości jest dziś sterowany elektronicznie, co oznacza wrażliwość na wszelkie przepięcia oraz twarde wyłączenia napięcia (lodówki, pralki, zmywarki, TV i sprzęt elektroniczny, pompy ciepła i in.), aż po sytuacje uniemożliwiające podgrzewanie pokarmu dla niemowląt i małych dzieci oraz zagrożenia życia, wynikające z utrzymywania przy życiu osób chorych w domach za pomocą wykorzystywanego sprzętu, wymagającego zasilania elektrycznego (taka sytuacja ma miejsce na przykład w Krzyżanowicach!).

Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, ponosi odpowiedzialność zarówno za prawidłowość procesu dostarczenia energii do końcowego odbiorcy, jak również za sprawne funkcjonowanie całego systemu, o czym z pewnością nie może być mowy w przypadku Gminy Wisznia Mała.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii lub magazynowaniem energii (…) jest obowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w (…) energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.  

Podobne obowiązki wynikają z § 3 ust. 1 pkt. 1.1.) Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej, który mówi, że (…), to Operator Systemu Dystrybucyjnego, uprawniony jest do utrzymywania sieci i instalacji w należytym stanie technicznym, a zgodnie z pkt. 1.4.) tego samego ustępu, w przypadku niedotrzymania przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego standardów jakościowych obsługi klientów lub parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, w tym przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw, klientowi przysługują odpowiednie bonifikaty. I dalej – stosownie do § 3 ust. 2 pkt. 2.1.), Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej klientowi oraz zapewnienia świadczenia usług jej dystrybucji z zachowaniem standardów jakościowych obsługi klientów oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w Umowie.  

Zgodnie z dokumentem, który powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej pn. „Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej” (stan na dzień 28 maja 2020 r.), konsument energii elektrycznej ma prawo do:  

·         otrzymywania energii elektrycznej dostarczanej siecią dystrybutora od wybranego sprzedawcy, w sposób ciągły i niezawodny,  

·         niedyskryminacyjnego traktowania, czyli równoprawnego traktowania przez dystrybutora wszystkich konsumentów, którzy znajdują się w podobnej sytuacji,  

·         korzystania ze standardów jakościowych otrzymywania energii elektrycznej o określonych w przepisach rozporządzenia systemowego parametrach jakościowych,  

·         żądania od dystrybutora bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci.  

Na terenie wszystkich wsi Gminy Wisznia Mała, ww. prawa nie są mieszkańcom gwarantowane na oczekiwanym i wynikającym z przepisów prawa poziomie.  

Zarówno z przepisów Ustawy Prawo energetyczne (art. 6b), jak i z postanowień Umowy Kompleksowej wynika, iż przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej jeżeli:  

·         w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej,  

·         konsument nie wyraził zgody na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w określonych przypadkach,  

·         w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u konsumenta stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,  

·         konsument zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi, co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności.  

Natomiast., zgodnie z art. 11 i 11c Ustawy Prawo energetyczne, wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej może nastąpić w przypadku zagrożenia:  

·         bezpieczeństwa energetycznego RP, polegającego na  długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo energetycznym,  

·         bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na skutek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, katastrofy naturalnej, wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóceń w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych połączonych z krajowym systemem elektroenergetycznym, strajku lub niepokojów społecznych, obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych,   ·         bezpieczeństwa osób,  

·         wystąpieniem znacznych strat materialnych.  

Odpowiedzialność operatora systemu określa natomiast art. 11e Ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym  operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego, który w następstwie okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wprowadził ograniczenia lub dopuścił się niedbalstwa przy dokonywaniu oceny zasadności wprowadzenia ograniczeń, odpowiada za szkody powstałe u użytkowników krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętym ograniczeniami, w szczególności z powodu przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej.  

Odpowiedzialność, o której mowa powyżej ogranicza się do wysokości szkody rzeczywistej, poniesionej przez użytkowników systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej, w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą przez nich rzeczy ruchomej, lub uszkodzeniem albo zniszczeniem nieruchomości.  

Wysokość odszkodowań z tytułu szkód w stosunku do odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wynosi do 5000 zł (pięć tysięcy zł), natomiast całkowita odpowiedzialność operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego w zakresie systemu przesyłowego, z tytułu szkód, o których mowa powyżej, gdy przerwy lub ograniczenia dotyczyły liczby użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym: do 25 000 odbiorców - nie może być wyższa niż 25 000 000 zł (dwadzieścia pięć milionów zł).  

Przechodząc do konkluzji – jak wskazano w niniejszym piśmie - za stan techniczny urządzeń, instalacji i sieci do miejsca dostarczania odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego, a odbiorcy, czyli klienci mają prawo oczekiwać, że jakość świadczonych usług będzie adekwatna do cen energii elektrycznej, które muszą ponosić oraz do postanowień zawartych w przepisach prawnych i umowach zobowiązaniowych.

  W związku z powyższym, proszę o pilne ustosunkowanie się do niniejszego pisma oraz zaproponowanie działań i wprowadzenie w życie rozwiązań, które wyeliminują problemy z dostawami energii na terenie Gminy Wisznia Mała.     

Z poważaniem,          

 

Załączniki:   Wydruki i zdjęcia mieszkańców.      
                        


ALEKSANDRA.MARCINIAK75@GMAIL.COM    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ALEKSANDRA.MARCINIAK75@GMAIL.COM do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...